Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 17.06.2022

Stikkord:

Hvor mye øker kraftfôrprisen i høst?

Det er usikkert hvor mye kraftfôrprisene øker framover. Jordbruksavtalen sier 3 øre, Norsvin sier 28, øre og i tillegg har det allerede vært en prisøkning. 


Til høsten er kraftfôrprisene forutsatt å stige 3 øre som en konsekvens av økt kornpris ifølge jordbruksavtalen. I sum forutsettes en prisøkning på 460 millioner på kraftfôr. Regnestykket som gir 3 øre økt pris er noe forenklet følgende: Norsk fôrkorn øker 92,7 øre pr kilo i snitt som følge av jordbruksavtalen. Prisnedskrivingen øker 55 øre, slik at det blir en differanse på 37,7 øre. I snitt er det 50 prosent norske kornråvarer i norsk kraftfôr. Nettoeffekt av jordbruksavtalen blir da knapt 19 øre økning i kraftfôrpris. 

Men samtidig vil det bli en ny prisnedskriving på importert karbohydrater i norsk kraftfôr. Denne vil variere med verdensmarkedspris pluss frakt­satser, og justeres to ganger i måneden framover. Denne nye prisnedskrivingen er beregnet å ha en nettoeffekt på norsk kraftfôr med 14,5 øre pr kilo.

I tillegg styrkes fraktsatsene litt over et øre per kilo. Summerer vi både norsk prisnedskriving, prisnedskriving på importert korn, pluss noe bedre fraktsatser, ender vi med en netto prisøkning av kraftfôr med basis i jordbruksavtalen på 3 øre. Da er forutsetningen et år med normale norske avlinger. I et år med god norsk avling vil nettoeffekten av jordbruksavtalen bli noe mindre enn 3 øre, mens den faktisk kan bli større hvis det blir lavere avlinger. 

Det er også forutsatt at importert kornråvare er 80 øre dyrere enn norsk, og at det er 18 prosent importert karbohydratråvare i kraftfôr. Hvis importkorn blir rimeligere enn norsk, faller prisnedskriving på importerte karbohydratråvarer bort (det vil likevel gi rimeligere norsk kraftfôr enn dagens situasjon). Men det som ikke er med annet enn i de 460 millionene, og som uansett blir en X-faktor på kraftfôrprisen framover, er prisen på importerte proteinråvarer. 95 prosent av proteinet i kraftfôret importeres. Her er det ingen prisnedskriving, og det har allerede vært en stor pris­økning. Det har dessuten vært stor prisøkning på fettråvarer som heller ikke dekkes av noen prisnedskriving. 

 

 

– Prisøkning ligger an til å balansere kostnadsøkning, sier Målfrid Narum.

 

 

5 kr økte kostnader og 5 kr høyere pris
– Bondelagets beregning er riktig ut fra visse forutsetninger. Den gjelder for et «gjennomsnittskraftfôr» med gitte andeler norske og importerte korn/karbohydrat-råvarer.  Den har også basis i dagens situasjon, hvor vi allerede har hatt en stor prisstigning på kraftfôr p.g.a høye priser på importerte råvarer, sier Målfrid Narum i Norsvin. 

– Jordbruksavtalen gir en forutsigbar pris på korn-/karbohydratråvarer i kraftfôret, og det er positivt. Men vi må regne med at disse råvarene blir ca. 38 øre dyrere per kg nå til høsten, sammenlignet med prisen som var ett år tidligere før prisoppgangen på importvarene startet. 

Norsvin har lagd et regnestykke der de sammenligner pris på kraftfôr nå til høsten i forhold hva prisen var i fjor høst. Hvis vi bruker 75 prosent korn/karbohydrat-råvarer i fôret, og alt annet er likt som i fjor, vil prisen øke ca. 28 øre (93 øre økt kornpris – 55 øre prisnedskriving x 75% = 28 øre), forklarer Narum. Da har vi forutsatt samme pris på importerte karbohydrat-råvarer som de norske etter prisnedskrivning. Men det er samtidig kraftig prisøkning på protein, fett, energi i produksjon m.m., som gjør at vi får et helt annet prisnivå høsten 2022 sammenlignet med fjoråret. I sum tror Norsvin prisøkningen på kraftfôr fra høsten 2021 til høsten 2022 vil utgjøre kr 3,45 pr kilo svinekjøtt produsert, og da er den positive effekten av ett års effektivitetsvekst også tatt hensyn til. I tillegg øker andre variable kostnader med 44 øre, og renter/faste kostnader med ca.
110 øre. Dette gir en prognosert kostnadsøkning på 5 kroner per kilo kjøtt vi produserer. Det kan også bli en større økning dersom f.eks.  fôrpriser, rente eller byggekostnader øker mer enn vi har antatt, men det kan også bli motsatt. Utbetalingsprisen på kjøtt har økt med ca. kr 2,30 siden høsten 2021, og det kompenserer for deler av kostnadsveksten. Så får vi 3 kr økt engrospris på kjøtt fra 1 juli.  Dersom kr 2,70 av den økte engroprisen tilfaller bonden, balanserer akkurat kostnadsøkningen, sier Narum.

Kraftforpris nærmer seg 5 kr/kg
Svin har sett på kraftfôrpriser i januar og nå i mai. Generelt har prisøkningen vært fra 10 til 15 %, eller mellom 50 og 60 øre per kg på fire måneder. I tillegg var det økning fram til januar (se Svin nr 1-22). Mest har proteinrikt slaktegrisfôr pluss fôr til diende purker økt. Forslag som Format Vekst 120, Ideal 50 og Fiskå Avlsfôr koster når dette skrives, mellom 4,20 og 4,30 kr per fôrenhet netto levert gården. Men det er rimelig sammenlignet med andre europeiske land. 

– Vi spådde en prisøkning på 60 øre fra til sommeren i januar. Flere synes det var pessimistisk, men nå ser det ut som prisøkningen blir minst det vi spådde, sier Aasne Aasland i FK Rogaland og Agder. Pris på importhvete levert Stavanger varierer fra dag til dag, men er nå godt over fire kroner kiloen. 

– Jeg tror hvete- og maisprisene vil stige mer framover.  Vi har ikke sett toppen der, men mye avhenger av hva som skjer i Ukraina. Hvordan blir egentlig avlingene i Ukraina, og får de sendt korn ut av landet? undrer Stig Drillestad i Norgesfôr Strand. Ellers rapporteres det at hveteavlingene i Russland ser lovende ut. Det kan avdempe situasjon noe, fordi land som Kina da kjøper mindre fra andre land. På proteinråvarer tror Drillestad vi kan ha nådd toppen, iallfall for en stund. 

– Men det avhenger av USA og avlingene der. Det er sådd en god del mer soya enn normalt i USA. Det lover godt hvis avlinger blir bra. Større arealer soya henger sammen med de høye soyaprisene, pluss at dette er en vekst som omtrent ikke trenger gjødsel. Men større arealer soya gir trolig mindre areal med mais. Det er dessuten veldig lave internasjonale lagre av råvarer nå, og markedet reagerer raskt på nyheter. Vi går derfor en usikker høst i møte, sier Drillestad