Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Stikkord:

Engangspurkene skal fases ut

Hva skjer etter 2024?

31. desember 2024 skal engangspurkene fases ut. Hva skjer da? Blir det med ett 10 - 12 000 tonn mindre svinekjøtt i markedet? 


Dette er tall som Nortura Totalmarkeds direktør Ole Nikolai Skulberg brukte på Norsvins årsmøte. Hvis dette slår til blir det et betydelig volum som faller ut av svinekjøttmarkedet. I Totalmarkeds marsprognose skal det produseres134 100 tonn svinekjøtt i Norge år, noe som gir et underskudd på 800 tonn i år. Et frafall på 10 000 tonn eller mer vil derfor kunne resultere i et betydelig underskudd av svinekjøtt. 

En del av de engangspurkeprodusenter som driver med høy rekrutteringsprosent i dag vil antakelig slutte på grunn av alder. Men noen få av dem driver med rekrutteringsprosenter på kanskje  60 – 80 prosent, og de produserer selvfølgelig mange smågriser. 

Hvor mange kan du ha?
Det er altså antall utrangerte purker som må reduseres, og dermed må antall kull og antall årspurker ned fordi det må bli færre førstekull for mange.   

– Det følger av forskriften § 1 første ledd nr. 5, 6 og 7 at det kan drives 438 utrangerte foredlingsbesetninger, 220 utrangerte for formeringsbesetninger og 150 utrangerte for øvrige besetninger, heter det i kommentaren fra Robert Rønning i Landbruksdirektoratets kommunikasjonsavdeling. 

For produsenter med ordinær konsesjon for svinehold, altså konsesjon som ikke knyttes til overgangsordningen, vil det være egne tall, basert på størrelsen på den ordinære konsesjonen.

Ingen definisjon
Landbruksdirektoratet har ingen definisjon på hva en engangspurkeprodusent er. Svin spurte direktoratet om en engangspurkeprodusent kan defineres som en som har over 40 i rekrutteringsprosent, og hvor mange som eventuelt faller inn under denne definisjonen? Svaret var dette;

«Det foreligger ingen fastsatt definisjon av «engangspurkeprodusent». Vi kan derfor ikke svare på hvor mange som ville falt inn under en slik definisjon eller hvilken rekrutteringsprosent som skal settes som «grense». Per i dag har vi heller ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å anslå et antall.» 

Konsesjonsenheter
Fra 01.01. 2020 måtte alle bruksbesetninger forholde seg til det nye forholdstallet på 14 konsesjonsenheter, som gir inntil 150 utrangerte avlspurker per år (2100/14=150). Men de som har fått innvilget midlertidig konsesjon på utrangerte avlspurker må forholde seg til dette fra 31. 12. 2024. En konsesjonsenhet defineres som 2100 slaktegrisenheter per år, eller 105 avlspurker på ethvert tidspunkt. Det er altså lov til å produsere 2100 slaktegriser i året i Norge uten å ha konsesjon. Noen besetninger har konsesjon til å produsere mer, fordi de drev større produksjon før konsesjonsbestemmelsene ble innført.

Hvis du deler 2100 konsesjonsenheter på 14, så får du maksimum antall utrangerte avlspurker som kan gå ut av produksjon (slaktet eller døde). Hvis du er kombinertprodusent må du trekke ut antall slaktegrisenheter før du deler på 14 for å finne ut hvor mange utrangerte purker du kan kan ha. Enten kan du dele 2100 på 14, men direktoratet bruker også faktoren 1,4286 i forhold til antall avlspurker i besetningen (105 x 1,4286 = 150). 

Landbruksdirektoratet har oversikt over antall slaktete purker fra slakteriene. 

Til Svin sier Landbruksdirektoratet dette; «Bruksbesetninger skal forholdes seg til 14 konsesjonsenheter, foredlingsbesetninger til 4,8 konsesjonsenheter, og formeringsbesetninger til 9,54545 konsesjonsenheter. Dette følger av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen § 3 første ledd nummer 7, 8 og 9.»

Hva betyr dette for deg?
Som ren smågrisprodusent kan du utrangere 150 purker. I et sju ukers puljesystem betyr det at du kan utrangere 21 avlspurker per runde. Da setter man automatisk en begrensning på hvor mange som griser i hver pulje, og rekrutteringsprosenten. I dette eksemplet begrenses man til 46 – 48 purker i pulja, og cirka 40 prosent rekruttering. Det samme gjelder for kombinertprodusenter. Så lenge man holder seg under 40 i rekrutteringsprosent vil man ikke stange i taket når det gjelder utrangerte avlspurker. Da er det heller den opprinnelige konsesjonen og forholdet mellom slaktegrisenheter og avlspurker som vil treffe deg først. I dagens system kan de som har fått midlertidig konsesjon ha mange flere purker. Men etter 2024 må også disse redusere ned på riktig nivå tilsvarende en rekrutteringsprosent på 40 gjennom året.

Midlertidig konsesjon
Per dags dato (primo april 2022) rapporterer Landbruksdirektoratet at det er gitt 87 midler­tidige konsesjoner i forbindelse med overgangsordningen. Men direktoratet understreker at det ikke har oversikt over alle søknader ennå, siden det fortsatt kan ligge noen ubehandlede søk­nader hos Statsforvalteren.

Hva er ei engangspurke?

Etter dagens husdyrkonsesjonslov kan du produsere så mange smågriser som du vil, så lenge du ikke har mer enn 105 avlspurker i grisehuset til enhver tid.  

Som det framgår av saken så mener Landbruksdirektoratet at det ikke foreligger noen definisjon av hva en engangspurke­produsent er. 

De fleste vil likevel mene at engangspurkeproduksjonen har som formål å øke produksjonen av smågriser ved å slakte ut purker etter bare å ha produsert ett kull. 

Produksjonsformen er derfor ikke først og fremst tilpasset dyrets biologi, men snarere reglene for å produsere smågriser. Mange opplever derfor dette som uetisk. 

Det var disse reglene som ble endret i nye forskrifter om antall utrangerte avlspurker fra 01.01. 2020. En del produsenter søkte om midlertidig konsesjon i overgangsårene fram til utløpet av 2024. Etter 31.12.2024 må alle produsenter forholde seg til dette. Når overgangsordningen fram til da er faset ut, må samtlige produsenter ha tilpasset seg konsesjonsgrensene for utrangering, får Svin opplyst i Landbruksdirektoratet. 

Hos vanlige smågrisprodusenter, altså de fleste som ikke driver engangspurkeproduksjon, er det kanskje vanlig å slakte ut ei purke etter at hun har hatt tre grisekull..