Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Stikkord:

Hva nå, veien videre?

I det siste har det dessverre blitt avdekket flere tilfeller av dårlig dyrevelferd i norske svinebesetninger, og det er for tiden stort fokus på svine­næringa og dyrevelferden i norske grisehus.     


Spesielt gjelder dette slaktegrisbesetninger. Norsvin ser svært alvorlig på dette. Som næring har vi lagt lista høyt når det gjelder helse og dyrevelferd, og selv om tilfellene som er avdekket er totalt uakseptable, er de ikke representative for hele svinenæringa. 

Vi vet at den gjengse svineprodusenten har god omsorg for dyra, gir godt daglig stell og har gode rutiner i fjøset. Svineprodusentene har mye å være stolte over, og det er viktig å beholde yrkesstoltheten som en viktig basis i den videre utviklingen av ei framtidsrettet og bærekraftig næring.

Utviklingstrekkene i framtidig matproduksjon er at den i større og større grad baseres på økt bærekraft. Dette betyr at både nasjonal og internasjonal matproduksjon må bygge på klare bærekraftmål som innebærer økt matproduksjon der produksjonens påvirkning på klima, helse, mattrygghet, matsikkerhet og energiforbruk vil få økt oppmerksomhet. 

Sett fra min stol har norsk svineproduksjon et svært godt utgangspunkt og gode forutsetninger for å oppnå økt verdiskaping og økt konkurransekraft ved å øke bærekraften i sin framtidige utvikling. De gode forutsetningene er for eksempel økt selvforsyningsgrad av norske råvarer til kraftfôr ved en fôreffektiv gris som har potensiale til å bli enda mer fôreffektiv. Det handler om en gris med god helse og lavt medisinbruk som kan bli enda bedre ved omlegging til SPF. Det handler om en næring som retter fokus mot mattrygghet for å bidra til å sikre god folkehelse. De positive resultatet som Mattilsynet kan vise til for LA-MRSA status med ingen nye funn i 2017 viser ei næring som tar dette på alvor. 

Det handler om en næring som vil bidra til at norsk landbruks klimamål om en reduksjon på 35 prosent CO2 innen 2035 blir oppfylt gjennom en stadig mer fôreffektiv gris, med mindre transportbehov av fôr. Det handler om en fôreffektiv gris som bidrar til lavere fosforutslipp. Og det handler om ei næring som tar mål av seg til å utvikle verdens beste dyrevelferd og svinehelse. Til sammen vil dette vil gi økt bærekraft og styrke næringens kvalitetsprofil, omdømme og markedsadgang.

Målet med å påpeke dette er å vise til hvilke store muligheter norsk svineproduksjon og dere som svineprodusenter har for å ta en lederposisjon i arbeidet med å utvikle en bærekraftig matproduksjon.