Publisert: 03.02.2018 Oppdatert: 08.02.2018

Hva er den perfekte mor?

I Nationen 30.01 legger Hans Bårdsgård bredsiden til i sin kommentar om aggressive grisegener. Har avlsarbeidet for produktivitet og livskraft gitt oss en aggressiv purke, en god mor, eller begge deler?


Skrevet av Olav Eik-Nes, Administrerende direktør i Norsvin SA, kronikk i Nationen 3. februar 2018

Norsvin bestrider ikke at svineprodusenter erfarer at enkelte purker oppleves som urolige, og til tider utøver en aggressiv atferd. Dette er sammensatt. Resultater og erfaringer viser at krysningspurka TN70 sammenlignet med den tidligere krysningspurka er mer vital, føder jevnere og større kull med mer livskraftige grisunger, har lavere spedgrisdødelighet og gir mer melk. Økt melkemengde er noe som også bidrar til lavere smågrisdødelighet og høyere smågristilvekst fram til grisungene avvennes fra moren. Resultatet er at dagens purke produserer vel to flere livskraftige avvente smågris per årspurke enn den tidligere hybridpurka. For en smågrisprodusent med full konsesjon betyr dette en økt inntjening tilsvarende vel kr 250.000,- per år.

Flere tiltak i avlen

Olav Eik-Nes

Olav Eik-Nes er Administrerende direktør i Norsvin SA.

Økt livskraft kan også bety en mer aktiv gris. En gris som er mer ”på” i bingen, og som krever tilpasset fôring og stell. Dette kan slå ut i en gris som oppfattes som mer aggressiv. Det må vi ta på alvor. Det iverksettes nye tiltak i avlen, og vi intensiverer eksisterende tiltak som skal bidra til å redusere uønsket adferd. For Norsvin innebærer dette blant annet forskningsprosjekter for økt kunnskap om de genetiske faktorene, samt utvelgelsen av avlsdyr i våre populasjoner. Siden år 2000 har vi i avlsarbeidet økt fokuset på stadig flere egenskaper som er relatert til moregenskaper, robusthet, holdbarhet og helse.

 

«I Norsvins avlsstrategi er det nedfelt at vi gjennom avlsarbeidet skal ta hensyn til å utvikle grisens fysiologiske og biologiske helhet.»

-

Tilpasset fôring og stell

Men dessverre er det ikke slik at vi kun med genetiske endringer vil kunne løse alle utfordringer knyttet til grisens adferd. Som historien har vist oss så må de miljømessige faktorer ivaretas og utøves på en god måte for å oppnå målet om en dyrevelferdsmessig god produksjon.

Ei purke som har et genetisk potensiale til å produsere som TN70-purka vil kreve bedre stell i form av nok og riktig fôring til riktig tid. Tilpasset fôring og stell er like viktig nå som det har vært tidligere. At Norsvin påpeker dette er selvsagt ut fra det faktum at det å fø fram flere grisunger og produsere mer melk vil kreve et høyere fôropptak og energiutnyttelse for å være i ernæringsmessig balanse.

Færre purker?

Bårdsgård går langt i å påstå at TN70-purka er ansvarlig for smågrisoverskudd og overfylte binger med smågris og møkkete binger. I stedet for å ta steget tilbake til ei mindre effektiv purke for å løse de markedsmessige utfordringene som Bårdsgård beskriver i sin kommentar, så er det en bedre løsning å redusere antall purker i besetningen til et nivå der en produserer det antall smågris som markedet kan handtere. Det vil både gi reduserte produksjonskostnader for svineprodusenten (færre purker), samt bidra til høyere inntjening i et balansert marked. Det vil også gi en miljøeffekt med færre smågriser i hver smågrisbinge.

En modell for ei god mor

Vi er enige med Bårdsgård i at det er en seier for landbruket at vi over tid har utviklet et avlsmateriale som foredler fôrråvarer på en effektiv måte, har en høy reproduksjonsevne, er robust og har god helse. I Norsvins avlsstrategi er det nedfelt at vi gjennom avlsarbeidet skal ta hensyn til å utvikle grisens fysiologiske og biologiske helhet. Det betyr at vi skal hensynta et mangfold av egenskaper, og at vi skal overvåke og følge egenskapenes utvikling. Dette er årsaken til at vi i dag jobber med mer enn 40 ulike egenskaper i avlsarbeidet. Ingen andre steder i verden har man et så bredt fokus i svineavlen som det vi har her til lands. I Norge drifter vi selv avlsarbeidet på grisen; vi har full råderett over retningen i avlsarbeidet og legger stor vekt på resultater og tilbakemeldinger fra våre eiere og kunder.

Grunnlaget for Norsvins avlsarbeid legges i Norge. Avl etter ”norsk modell” har vist seg å være ettertraktet også internasjonalt. Globalt går trendene mot økt mattrygghet og bærekraft. Vi mener at TN70 skal være den beste moren i denne sammenhengen.