Publisert: 25.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Hva er arbeidsforbruket per purke eller slaktegris?

Årets studieringopplegg legger opp til at en skal regne på lønnsomhet i svineproduksjon. Det krever at en har tall for arbeidsforbruk. Få slike tall finnes, men noen svar finnes.


Hva er arbeidsforbruket per purke eller slaktegris?

Årets studieringopplegg legger opp til at en skal regne på lønnsomhet i svineproduksjon. Det krever at en har tall for arbeidsforbruk. Få slike tall finnes, men noen svar finnes.

Gjødselkjøring er et eksempel på en arbeidsoperasjon som for noen kan bety mye jobb, mens det for andre kun er en post i regnskapet.

Hva er egentlig arbeidsforbruket i svineproduksjon? Svin har prøvd finne ut av dette. Noen fasit foreligger ikke. Dette henger også nært sammen med det resultat du har i grisehuset. Noen får for eksempel 30 avvente men gjør da en kjempeinnsats. Enkelte er i grisehuset døgnet rundt ved grising. I tillegg henger arbeidsforbruk sammen med mekanisering/teknologi. Noen har for eksempel vaskerobot. Og arbeidsforbruk har sammenheng om du kjører gjødsel eller/og foretar vedlikehold i grisehuset selv, eller du setter bort denne jobben. Vi kjenner til de som bruker mer enn ei uke om våren på gjødselkjøring, mens andre setter bort hele jobben.

 

Smågrisproduksjon 20 t/purke?

Nortura har timetall for konsesjonsbesetninger på henholdsvis smågris/kombinert og slaktegris. Dette til bruk i kalkyler for de som bygger nytt. Kalkylene forutsettes det nyeste av teknologi og lavt arbeidsforbruk. Her ligger en konsesjonsbesetning på smågris (140 purker) på 2800 timer i arbeidsforbruk eller 20 timer per purke.

En konsesjonsbesetning kombinert (60 purker) er en satt til 1750 timer eller litt over 29 timer per purke, mens en konsesjonsbesetning slaktegris (2100) er satt til 800 timer eller 0,4 timer per slaktegris.

Trolig er tallene noe lave, i iallfall hvis en sammenligner med registrerte tall fra driftsgranskningene til Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning. En del som har bygd til for eksempel konsesjonsbesetning smågris har også blitt overrasket av hvor mye jobb det egentlig er.

 

Kornproduksjon 2 timer/daa

Nå drives svineproduksjon normalt i kombinasjon med kornproduksjon, iallfall på Østlandet og i Trøndelag. Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk har regnskapstall fra 33 slike bruk. Tallene finnes på nettet (se: www.nilf.no/statistikk). En utfordring med tallene er at gris er kombinert med korn. Men det kan det justeres for. NILF har også tall fra bruk med ren kornproduksjon. Vi kan bruke registrerte arbeidstall hos slike bruk og dermed klare å trekke korndelen ut av svin. Snittbruket i driftsgranskingene har ca 400 dekar korn og ca 800 arbeidstimer. Rådgiver Anders J. Huus i Norges Bondelag har også sett på dette og funnet at bruk med 200 dekar korn har et arbeidsforbruk på ca. 2,4 timer per dekar. Dette reduseres til ca. 1,6 timer pr. dekar hvis du har 800 dekar, og et et bruk med 400 dekar får et arbeidsforbruk på 2 timer per dekar.

Gjennomsnittsbruket i driftsgranskingene med korn/gris har 412 dekar korn og 47,3 årspurker. Hvis vi trekker ut 824 timer fra registrerte tall, sitter vi igjen med et arbeidsforbruk per årspurke på 45 timer.

 

Fra 30 til 60 timer per purke i kombinert

 Anders Huus i Bondelaget har også analysert timetallet på 45 timer per årspurke nærmere. Han har da først trukket ut noen satellitter og slaktegrisprodusenter fra tallene, og deretter lagt plottene inn på en graf. En kombinertprodusent med 40 purker havner da på et arbeidsforbruk på 60 timer, mens arbeidsforbruket synker til det halve per purke hvis du har 80 purker. Det kan neppe stemme i praksis. Men i tallene fra bruk med 80 purker har vi en større andel smågrissalg (konsesjonsgrensen for kombinert er på 60 purker). Samtidig kan mer av jobben bli satt bort når produksjon øker, og det er selvsagt stordriftsfordel ved å gå fra 40 til 80 purker. Som konklusjon antar vi at arbeidsforbruket i smågrisproduksjon er fra 20-40 timer per årspurke, eller 10-16 timer målt per kull. I slaktegrisproduksjon setter vi tallet til 0,4-0,5 timer per slaktegris.

 

Timebetaling på 72 kroner

 Norsvin har i årets studiehefte lagt inn prognosetall for ulike produksjoner. Hvis vi supplerer dette med arbeidsforbruk per årspurke i kombinertproduksjon på 45 timer, smågrisproduksjon 30 timer og slaktegris 0,5 timer finner, vi en timebetaling i 2013 som varier fra 0 kr i slaktegrisproduksjon til 35 kr i kombinertproduksjon. Det siste er fra regnskapstall i NILFs driftsgranskninger. Nå har økonomien løftet seg fra 2013 til 2014. Timebetalingen i Norsvin kalkylen har økt fra 11 til 72 kr/timen i kombinertproduksjon. Men det er et stykke igjen til 150 kroner timen som er en slags minimumsbetaling for avløsere. Vi har i tabellen satt opp hvilket dekningsbidrag som gir 150 kr/timen. Med et bedre regnskapstall 2014 bør en god del nå denne målsettingen. Det synes å være slaktegrisprodusentene som har lengst vei å gå, mens smågrisprodusentene kan løfte seg raskest.