Publisert: 26.10.2021 Oppdatert: 26.10.2021

Stikkord:

Husdyrgjødsel 30 000 kr mer verdt

Økt pris på kunstgjødsel gir også høyere verdi på husdyrgjødsel. Prisen på kunstgjødsel har i høst steget ca. 40 prosent. Svinebonde Arnt Setten i Sarpsborg har fått doblet ­verdien av husdyrgjødsla.  


Bildet: Innholdet i en full gjødselkum med 2000 m3 svinegjødsel har nå en verdi på ca. 100 000 kroner. Bildet er fra Storedal i Skjeberg.

 

Korn- og svinebonde Arnt Stetten på Storedal i Skjeberg ved Sarpsborg har konsesjonsbesetning for slaktegris (2100 m3 med gjødsel) og 550 dekar korn. Økt pris på mineralgjødsel gjør at grisemøkka til Setten har blitt ca. 31 000 kr mer verdt siden i sommer. Høyere pris på mineralgjødsel betyr at næringsverdien i husdyrgjødsel på denne gården plutselig har steget fra ca. 35 til 50 kroner per tonn. Bruttoverdien av svinegjødsla er nå ca. 105 000 kroner. 

Slepeslanger
Nesten 90 prosent av jorda hos Setten ligger samlet rundt gården og kan nås med slepeslanger. Setten setter bort all gjødselkjøring til entrepenør med slepeslangeutstyr, og har i år betalt 37 kr per tonn ferdig spredd gjødsel. Det inkluderer riggkostnader pluss opp­røring av gjødselkummen. Nettoverdi på gjødsla etter spredning blir da ca. 13 kr per tonn, eller 27 000 kr totalt. Men siden Setten sprer med slepe­slanger og har nedlegging av gjødsel gis tilskudd til gjødselspredning. Nå er tilskuddet til miljøvennlig gjødselspredning redusert siste året sør på Østlandet. Satsene for miljøvennlig spredning er her lavest i landet. Setten får i år 65 kr/daa i tilskudd for måten gjødsla spres på. Nettoverdi på husdyrgjødsla hos Setten øker til nesten 60 000 kr når en tar med tilskudd. Et paradoks er imidlertid at hvis gården i stedet hadde ligget ved Mjøsa (Innlandet), ville nettoverdien av husdyrgjødsla ha vært nesten 90 000 kr. 

Store kornavlinger
Nå tar Setten store avlinger, dyrker mye hvete og utnytter husdyrgjødsla godt.

 

 

Nettoverdien av grisegjødsla har doblet seg hos korn- og svinebonde Arnt Setten (bildet t.h.)etter prisøkningen på kunstgjødsel. Svinegjødsla hos Setten har nå en nettoverdi på ca. 55000 kroner. – Svinegjødsel har stor verdi, særlig hvis du dyrker hvete, sier Arnt Setten. Han sår halve arealet med høsthvete.

 

 

– Vi kan ikke se at fosfortalla på gården øker, og det selv om vi gjødsler for 900 kg høsthvete, sier Setten. Bonden i Sarpsborg har halve arealet som høsthvete og har tatt avlinger opp mot 1000 kg/daa. Den andre halvdelen av arealet er normalt fordelt på bygg og havre. Gjødsling med husdyrgjødsel til høsthvete er ca. 5,5 tonn om våren. Bygg og havre får ca. 2,5-3 tonn. Det vil si i snitt brukes ca. 4,2 tonn husdyrgjødsel per dekar/år hos Setten. Med ny gjødselforskrift kan det kanskje bli i høyeste laget med fosfor eller/og nitrogen, men Setten mener hans tall og jordprøver viser at det ikke er for høyt. I dag brukes også noe fullgjødsel 25-2-6 i tillegg til l kalkammon med svovel. Setten gjødsler over 20 kg N til høsthveten. Økt pris på kunstgjødsel vil selvsagt også belaste Skjebergbonden. Det vil gi en økt gjødselkostnad per år på rundt 20 000 kr. Men som kornbonde uten husdyrgjødsel ville økningen vært rundt 50 000 kr.

– Bruk av husdyrgjødsel til hvete gir dessuten høyere proteinprosent. Det er ikke like enkelt å gjødsle til mat­kvalitet når avlingen er 900 kg/daa uten husdyrgjødsel. Slik sett har husdyrgjødsla ekstra verdi når du dyrker hvete og tar store avlinger, sier Setten.

Sparer 25 000 kroner
Drøyt 60 mil lenger nord ved Sparbu i Steinkjer har tidligere Norsvinleder Tor Henrik Jule avlsbesetning på gris. Jule bruker ca. 1800 m3 husdyrgjødsel på 360 daa kornareal. I tillegg kjøpes ca. 10 tonn N27 med svovel og/eller NK gjødsel. Det dyrkes klart mest bygg, men det er også prøvd hvete.

– Vi sprer ca. fem tonn husdyrgjødsel per dekar om våren, sier Jule. Det samsvarer med dagens norm og gjødselforskrift. Jule har noe mindre areal og gjødselmengde enn Setten, men han sparer ca. 27 000 kr/år når kunstgjødsla nå har blitt dyrere. Jule sprer husdyrgjødsel selv med vogn om våren med rask nedmolding. Han oppnår dermed bare en brøkdel av tilskuddet han kunne fått med slepeslanger og nedlegging. Fram til prisoppgangen på kunstgjødsel i år har Jule kun hatt marginal nettoverdi på husdyrgjødsla si. Slik har det trolig vært for mange.

I Norsvins dekningsbidragskalkyler er det ikke tatt med hverken kostnad eller inntekt for husdyrgjødsel. Men med prisoppgangen har Jule også klar positiv nettoverdi. Hvis vi sier at ­spredekostnaden per daa hos Jule er den samme som Setten, blir netto­verdien av husdyrgjødsel hos Jule nå nær 30 000 kr. Gården i Steinkjer vil imidlertid trolig få noe utfordring med ny gjødselforskrift, men både Setten og Jule har naboer som gjerne vil ha grisegjødsel.

Verdi av husdyrgjødsel

I beregningen forutsetter vi at 1 tonn svinegjødsel inneholder netto 1,3 kg nitrogen, 0,6 kg fosfor og 1,2 kilo kalium. Men innholdet varierer, særlig av nitrogen. Vær og spredemetode har også mye å si. Trolig får Setten (slepeslanger) noe høyere netto N-verdi enn Jule som bruker tankvogn. Vi har kontaktet Yara om hva prisen fordelt på nitrogen, fosfor, kalium i kunstgjødsel nå egentlig er, men dette er vanskelig å få noe svar på. Pris på P og K varierer med hva slags type gjødsel du kjøper. Disse næringsstoffene blir rimeligst nå du kjøper de vanlige fullgjødselslaga.

Det har i år vært stor økning i energipris (nitrogenpris), pluss at kaliumprisen har økt voldsomt. Kjøper du N27 med svovel nå blir prisen per kg nitrogen ca. 14 kr (normalt har den ligget rundt 10 kr). Kalium har trolig nær samme pris/verdi som nitrogen, mens fosforpris ligger rundt 10 kroner over dette. Regner man på gjødselverdi i svinegjødsel på bakgrunn av dette får vi at bruttoverdien av grisegjødsel nå er rundt 50 kr per tonn. Og i oktober er det annonsert at priser/gjødselverdi stiger enda mer. Har du en spredekostnad som er lavere enn 50 kroner, har du positiv nettoverdi av gjødsla. Nå varierer kostnadene til spredning av husdyrgjødsel enormt. Undersøkelser har vist at noen har under 20 kr per tonn i spredekostnad, mens andre har over 120 kroner i kostnad. Det gis tilskudd til miljøvennlig spredning av gjødsel. Det gir ytter­ligere positiv nettoverdi av husdyrgjødsel. Men tilskuddssatsen varierer også.

Sør på Østlandet får du fra maks 65 kr/daa i Viken og 75 kr Vestfold/Telemark, mens satsen er 115 – 125 korner/daa i Innlandet, Trøndelag og Rogaland, og over 150 kr i Nordland.