Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 10.04.2018

Stikkord:

Honnør til norske svinebønders innsats mot MRSA

Kampen mot MRSA i landbruket nytter!


Honnør til norske svinebønders innsats mot MRSA

Kampen mot MRSA i landbruket nytter. Mattilsynet tok i 2017 ut prøver fra 826 svinebesetninger i Norge. Ingen av prøvene var positive for den varianten av MRSA Norge har kjempet for holde unna norske svinebesetninger i flere år. Det er svært gledelig og viser at kampen mot antibiotika-resistens i landbruket nytter.

 – Jeg er stolt av innsatsen norske svineprodusenter har gjort i bekjempelsen av MRSA. Dette er en innsats for folkehelsa, sier Gustav Grøholt, organisasjonssjef i Norsvin.

På tross av svineprodusentenes innsats for folkehelsa, finnes det ikke en god nok ordning i forhold til erstatnings- og kompensasjonsordninger for de som blir rammet. – Vi håper myndighetene snart kan komme med en ordning for dette uten at næringas forsikringsordninger skal dekke tap i de besetningene hvor MRSA kan bli påvist i framtida, sier Grøholt.

«Forebyggende innsats fra svinenæringen og den enkelte produsent har gitt gode resultater i kampen mot MRSA.»

-

Norge er det eneste landet som har lykkes med en strategi om å holde MRSA-smitte ute av svineholdet. I de fleste land er LA-MRSA relativt vanlig forekommende hos gris. LA-MRSA er ikke sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris. Bakterien gir sjelden alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer, men det er viktig å unngå at den spres til helseinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem og sykehjem, hvor den kan forårsake alvorlige infeksjoner som er vanskelige å behandle.