Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Overgangsordning på fem år

Holder fast ved konsesjonsgrensene

Regjeringen holder fast ved hovedrammen for konsesjonsfrihet i svineproduksjonen.  Grensen for det som kan produseres uten departementets tillatelse skal fortsatt være 2100 konsesjonsenheter.


Bildet: Ei avlspurke skal telle som 20 konsesjonsenheter, og ei utrangert avlspurke tilsvarer 14 konsesjonsenheter.  [Foto: Tore Mælumsæter]

 

Nr. 8 – 2019

Dette ble klart 17. oktober. Regjeringen har også bestemt en overgangsordning på fem år for produsenter som i 2017 eller 2018 utrangerte mer enn grensene som følger av § 1 i de nye forskriftene. For disse kan det etter søknad til Landbruksdirektoratet innvilges konsesjon for et antall avlspurker tilsvarende antallet utrangerte avlspurker det året med høyest utrangering. Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 2020, og overgangsvinduet varer fram til 31. desember 2024, altså i fem år.

Har tatt lang tid
Det har tatt sin tid å få vedtaket på plass. Det var under jordbruksoppgjøret i fjor, altså halvannet år siden, at vedtaket om endringer i husdyrkonsesjonsreglene ble gjort. Partene var da enige om at reglene måtte strammes inn for å håndtere veksten i den såkalte engangspurkeproduksjonen.

Den mye omdiskuterte «engangs­purkeproduksjonen» kjennetegnes ved at produsenten har et høyt antall utrangerte avlspurker hvert år. Avlspurka får bare ett kull med grisunger før hun slaktes. Et purketall på 105 vil gi om lag 4000 griseunger, mens engangspurkeproduksjon kan gi nærmere 12 000 griseunger per produsent i året.

Nye utrangeringsgrense
For å regulere hvor mye som kan produseres, og dermed spre produksjonen på flere enheter, innføres det nå grenser for antall utrangerte avlspurker. Nytt er det også at alle foredlings- og formeringsbesetninger nå får registreringsplikt i Landbruksdirektoratet.

Forskriftsendringen betyr en opp­datering av den gamle forskriften fra 4. januar 2004 om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen.

Det kom inn hele 45 uttalelser da ­forslaget til forskriftsendringer ble lagt fram i vinter. Det opprinnelige for­slaget var å legge maksimalt 140 utrangerte purker til grunn for bruksbesetninger, et forholdstall på 15
konsesjonsenheter per utrangerte purke, fjerning av fleksibiliteten på 15 prosent knyttet til innsatte avls­purker, samt en overgangstid på ­maksimalt tre år.

Dette mente de
Kort oppsummert ønsket KLF å heve rekrutteringsprosenten til minimum 60 prosent, samt å vurdere individuell overgangstid på inntil 20 år. Nortura gikk inn for å anbefale maksimalt 175 utrangerte avlspurker per år for bruksbesetninger, eller 12 konsesjonsenheter per avlspurke. Norsvin ønsket en konsesjonsgrense på maksimalt 150 utrangerte avlspurker per år, forutsatt at en kan sjonglere med tallet innenfor en toårs periode. Hvis ikke, bør den være 162 utrangerte avlspurker per år skrev Norsvin.

Norges Bondelag ville heve grensa for utrangerte purker fra departementets forslag om 140 til 150. Bondelaget ville også tilby produsenter med midlertidig konsesjon lengre overgangstid, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag var enige i statens forslag.

Slik er de nye grensene

Slik blir altså regjeringens grenser for konsesjonsfri drift i ­svine- og fjørfeproduksjonen i den nye vedtatte forskriften;

// maksimalt 2100 omsatte eller slaktede slaktegriser per år.

// maksimalt 105 avlspurker på ethvert tidspunkt, og maksimalt 150 ­utrangerte avlspurker per år.

// produksjon i registrerte foredlingsbesetninger med maksimalt 105 ­avlspurker på ethvert tidspunkt og maksimalt 438 utrangerte avlspurker per år.

// produksjon i registrerte formeringsbesetninger med maksimalt 105 ­avlspurker på ethvert tidspunkt, og maksimalt 220 utrangerte avlspurker per år.

// satellitt i purkering med maksimalt 53 avlspurker på ethvert tidspunkt, eller maksimalt 2100 omsatte eller slaktede slaktegriser per år.

// for purkeringer kan det innvilges konsesjon for maksimalt 450 avlspurker i navet, og maksimalt 1010 utrangerte avlspurker per år.

// maksimalt 280.000 omsatte eller slaktede kyllinger per år.

// maksimalt 60.000 omsatte eller slaktede kalkuner per år.

// maksimalt 7500 verpehøner på ethvert tidspunkt.

 

 

Definisjoner

I den nye forskriften defineres dyra på denne måten;

Slaktegris: gris fra 50 kg levende vekt

Avlspurke: gris som har født minst ett kull

Purkering: driftsopplegg der en produsent med besetning av avlspurker (nav) leier ut høydrektige avlspurker til flere produsenter (satellitter) for smågris- eller slaktegrisproduksjon.

foredlingsbesetning: driftsopplegg med produksjon av eliteråner til bruk i avlspopulasjonen i et godkjent norsk avlssystem, testing og egenrekruttering av renavlspurker, salg av renavlspurker til formeringsbesetninger og bruksbesetninger, og hvor produsenten har avtale med en norsk offentlig anerkjent avlsorganisasjon.

Formeringsbesetning: driftsopplegg med produksjon av krysningspurker for videresalg til bruksbesetninger, besetningen skal inne ha kun renavlspurker som basis for produksjon av krysningspurker og produsenten har avtale med norsk offentlig anerkjent avlsorganisasjon

Utrangert avlspurke: avlspurke som er omsatt, slaktet, destruert eller avhendet på annen måte.

 

 

Slik er forholdstallene

Det som telles som konsesjonsenheter blir slik;

// slaktegris: én konsesjonsenhet

// avlspurke: 20 konsesjonsenheter

// avlspurke i purkering: 40 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke: 14 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke i foredlingsbesetning: 4,8 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke i formeringsbesetning: 9,54545 konsesjonsenheter

// utrangert avlspurke i nav i purkering: 2,08 konsesjonsenheter

// slaktekylling: 0,0075 konsesjonsenheter

// kalkun: 0,035 konsesjonsenheter

// verpehøne: 0,28 konsesjonsenheter