Publisert: 22.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Historisk høye kraftfôrpriser

Vi må helt tilbake til 1995 for å finne så høye fôrpriser i Grisebørsen som denne gangen. Prisen for Format norm kan komme til å passere tre kroner kiloen i mars 2009. Prisøkningen gir naturlig nok svakere dekningsbidrag i kalkylene.

 


Historisk høye kraftfôrpriser

Vi må helt tilbake til 1995 for å finne så høye fôrpriser i Grisebørsen som denne gangen. Prisen for Format norm kan komme til å passere tre kroner kiloen i mars 2009. Prisøkningen gir naturlig nok svakere dekningsbidrag i kalkylene.

 

Kraftfôrprisen høyere enn forventet

I forrige Grisebørs skrev vi at vi var usikre på utviklingen i kraftfôrpriser. Vi ser nå at prisene fra og med september ble cirka åtte øre dyrere per fôrenhet enn vi regnet med. Årets septemberpris er dermed 36 øre høyere per fôrenhet sammenlignet med september 2007. Hadde vi regnet med samme frakttillegg og rabatt som  i fjor ville prisøkningen blitt hele 39 øre.

Hovedårsaken til den store prisøkningen på kraftfôret er prisøkningen på korn på 20 øre pr kg som følge av årets jordbruksavtale og 6 øre i  redusert prisnedskrivingstilskudd. Det meste av dette gjorde seg gjeldende på septemberprisene på kraftfôret og med full effekt fra oktober. I tillegg til + 26 øre for norsk korn har det siden september i fjor vært prisøkning på importråvarer, hvorav soya, fosfor og E-vitamin utgjør mest. Termintillegget på lagring av korn er for inneværende sesong beregnet til 2,38 kr/100 kg. Øker fôrprisene slik vi har regnet med, vil den vekta fôrenhetsprisen (pris beregna ut i fra forbruk og pris siste tre måneder) passere 3 kr for Format Norm fra mars 2009. Vi må tilbake til 1995 for å finne så høye fôrpriser i vår Grisebørs.

Markedsprognosen

Nortura Totalmarked kom i september med den første markedsprognosen for 2009. Denne viser et underskudd på 4100 tonn svinekjøtt, der det er gått ut fra uforandret produksjon og en salgsøkning på to prosent. Det forventes fortsatt et stort underskudd på storfekjøtt. Bak prognosen for svinekjøtt ligger en liten nedgang i slaktevekter (0,3 kg) og en økning i antall bedekninger med 0,5 %. Effektiviteten forventes å øke med 0,5 %. Siste tre måneders gjennomsnitt for sædsalget der august er siste måned, viser en vekst på 0,9 %. Det er beregnet 1900 tonn importert, hvorav 1381 tonn stammer fra WTO-kvoten og ca 500 tonn gjelder spekk. Spekkimporten er redusert med 800 tonn i forhold til tidligere år. Det prognoseres med to prosent vekst i salget neste år. Det er gått ut fra prisnivå på linje med ny målpris, noe som gir en prisøkning på 5,7 % på engrosleddet. Det økte konsumet skyldes i hovedsak økt innbyggertall og gunstigere prisforhold til storfekjøtt.

Septemberjusteringa av årets prognose viser en liten nedjustering av slaktemengden (700 tonn), mindre spekkimport (500 tonn) og en del lavere salg (2200 tonn). Dette gir et forventet underskudd på 2400 tonn svinekjøtt i 2008. Det er verdt å merke seg et forventet overskudd på 2500 tonn kylling. Import etter nedsatt toll er på 5200 tonn og 3800 tonn for henholdsvis storfe og sau. Hittil i år per uke 39 har produksjonen økt med fem prosent og salget er redusert med én prosent sammenlignet med 2007. Inkludert import gir dette tilnærmet balanse hittil i år. Det er ca 400 tonn svinekjøtt på reguleringslager, hvorav 268 tonn er purkeslakt.

Pris på smågris og kjøtt

Vi regner med at smågrisprisen vil øke til ca 640 kr i løpet av oktober, og deretter være stabil framover for å være tilpasset en økt avregningspris etter nyttår.  Prognosen forutsetter at avregningsprisen på slakt vil øke med cirka 50 øre per kilo fra slutten av oktober. Før jul vil vi som normalt få en prisnedtrapping, trolig ca 1,20 kr. Fra nyttår ligger det an til en økning i omsetningsavgifta på 30 øre. Som resultat av jordbruksforhandlingene blir det en målprisøkning på 85 øre fra 1.1.2009. Imidlertid vil vi nå i første halvdel av avtaleåret, altså fra 01.07.08 til 31.12.08,  komme ut ca 10 øre over målpris. I tillegg lå vi noe over i forrige avtaleår, og dette må vi kompensere for gjennom en noe lavere pris enn målpris i første halvdel av 2009. Før nyttår vil vi etter prisnedtrappinga ligge ca 70 øre under gjeldende målpris. I forhold til målpris vil det da bli rom for en engrosprisøkning på ca 1,40 kr etter 01.01.09, men på grunn av økt omsetningsavgift  og trolig noe justering ved nyttår for økning i slaktekostnader regner vi med vi får en nettoeffekt på utbetalingsprisen på ca + 1 kr. I prognosen vår har vi regnet med at noe av engrosprisøkningen tas i forbindelse med økningen i omsetningsavgifta, mens det blir en større økning tidlig i februar.

Økte fôrpriser reduserer lønnsomheten

Med de nevnte forutsetningene og som vist i tabellen, beregner vi at smågris innkjøpt i august til en noteringspris på 670 kr, gir et dekningsbidrag på 216 kr per slaktegris når den leveres i november. Forutsatt en prisøkning til 640 kr per smågris vil dekningsbidraget i smågrisproduksjon i november bli 9150 kr per årspurke. I kombinertproduksjon viser prognosen 16 157 kr per årspurke i november. Vår prognose for andre halvår 2008 gir et dekningsbidrag i slaktegrisproduksjon på i gjennomsnitt 197 kr per gris, og dette er 10 kroner lavere enn første halvår. Det må nevnes at vi fra 1.7.2008 regner med noe høyere fôrforbruk enn tidligere i kalkylen. Dette utgjør 13 kr per gris i økte kostnader. I smågrisproduksjon beregnet vi dekningsbidrag på i overkant av 11 000 kr i første halvår-08, men gjennomsnittet i denne produksjonen ser ut til å blir redusert til ca 9 300 kroner i andre halvår. I kombinertproduksjon er det en mindre nedgang, fra ca 16 640 kr i første halvår til 15 675 kr i andre halvår.

Med de økte fôrprisene regner vi med dekningsbidrag etter nyttår på ca 200 kr per slaktegris , i underkant av 9000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og cirka 15000 kroner i kombinert. De økte fôrprisene det siste året på nesten 40 øre per fôrenhet utgjør en kostnadsstiging på 90 kr per slaktegris, 960 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og i kombinertproduksjon betyr det hele 2 800 kroner i økte kostnader.