Publisert: 18.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Helse og velferd i nye hus

Når det bygges nytt er det viktig at det velges løsninger som ivaretar helse og velferd hos dyra. Nye bygg må også gjøre det mulig å oppfylle forskriften om hold av svin.


Helse og velferd i nye hus

Når det bygges nytt er det viktig at det velges løsninger som ivaretar helse og velferd hos dyra. Nye bygg må også gjøre det mulig å oppfylle forskriften om hold av svin.

I Helsetjenesten for svin erfarer vi dessverre fra tid til annen at man ved nybygg har valgt løsninger som ikke er optimale. Vi vil her ta fram noen eksempler som er gjengangere.

 

Utgjødslingssystemet

Holdforskriften stiller eksplisitte krav til utgjødslingssystemet: “Det skal brukes tekniske løsninger for utgjødsling og gjødselhåndtering som tillater bruk av tilstrekkelige mengder strø i dyrerom” (§ 7). Videre stiller forskriften krav om at “svin til enhver tid skal ha tilgang på tilstrekkelig mengde materiale som de kan undersøke, rote i og sysselsette seg med. Materiale som for eksempel halm, høy, sagspon, torv, tre(spon), jord eller en blanding av disse kan benyttes (§21). Videre stiller § 22 krav om at “purker, ungpurker og råner i tillegg til annet fôr skal ha tilgang på tilstrekkelig mengde halm, høy eller annet fôr med høyt fiberinnhold som kan gi metthetsfølelse og tilfredsstille behovet for tygging” (§22). I tillegg stiller § 25 krav om bruk av redebyggingsmateriale.

 

Ikke unntak i Norge

På tross av disse klare kravene, møtes vi stadig av argumenter ute om at kravene ikke lar seg oppfylle på grunn av utgjødslingssystemet. Noe av forklaringen på problemet kan være at det ofte benyttes danske eller andre utenlandske løsninger og systemer. I Danmark og resten av EU er det fortsatt tillatt med fullspaltegolv, og det er ikke krav om strø. Når det gjelder krav om redebyggingsmateriale så har de i utgangspunktet krav om det, men det er unntak fra regelen dersom utgjødslingssystemet er uegnet for det. Et slikt unntak har vi ikke i Norge.

 

Drektighetsavdeling

Bruk av tverrtroer er en uheldig løsning for drektige purker. Det er en type binge som egner seg for slaktegriser. Det oppstår ofte beinskader hos purker som er oppstallet i tverrtrô-binger. Bingen er smal og blir ofte glatt, så når det er utfôring eller rivalisering, vil purkene lett skli og skade seg. Purkene er betydelig tyngre og mindre smidige enn slaktegrisene. En binge som er delt inn i tre med strødd liggeareal, aktivitetsareal og utfôringsareal er en mer egnet binge til drektige purker. Ved fôring i langtrô uten eteskiller til drektige purker, vil en ofte kunne oppleve problem med at noen purker blir tynne, fordi de ikke klarer å hevde seg i konkurransen ved matfatet. Har en valgt en slik løsning må en følge godt med på purkenes hold og atferd og sette inn tiltak til forbedring ved behov. Velg heller en løsning der purkene har en mulighet til å spise i fred og ro uten konkurranse fra de andre purkene.

 

Bedekningsavdelingen

I bedekningsavdelinger med fangbåser skal ikke purkene fikseres annet enn i forbindelse med inseminering eller om det er spesielt urolige dyr rundt brunst (§11). Små grupper på to til fem purker trenger mer plass per purke for å unngå slåssing i forhold til større purkegrupper. Det er viktig å tenke på at målene som er angitt i holdforskriften er minste tillatte mål. For optimal drift må en ha mer plass per purke. For å unngå særlig beinskader og for å ha et godt miljø for brunstatferd, så er det også viktig at gulvet i bedekkingsbingen er sklisikkert.

 

Oppfordring

Helsetjenesten for svin vil herved oppfordre bygg- og innredningsfirmaene til å ta større hensyn til de omtalte forholdene ved planlegging av nybygg. Som svineprodusent kan du også ha stor nytte av å ta kontakt med helsetjenesteveterinær/konsulent ved ditt slakteri når du planlegger nytt grisehus.