Publisert: 13.05.2024 Oppdatert: 13.05.2024

Stikkord:

Har regnet på hva dyrevelferdstiltak koster

I et initiativ for å forbedre dyrevelferden i norsk landbruk publiserte AgriAnalyse på bestilling fra Norges Bondelag i april en detaljert vurdering av kostnadene forbundet med ulike dyrevelferdstiltak.


Foto: Norsvin

Denne vurderingen er en del av grunnlaget for Norges Bondelags innspill til den kommende dyrevelferdsmeldingen, og er en åpen og grundig tilnærming til økonomiske aspekter ved dyrevelferdsinitiativer.

Nødvendig innsikt
Andre nestleder Bodhild Fjelltveit i Norges Bondelag uttrykker at målet med publiseringen er å gi bønder og beslutningstakere nødvendig innsikt i kostnadsaspektene ved disse tiltakene før stortingsmeldingen om dyrevelferd behandles. Analyserapportene ble utarbeidet etter innspill fra ulike landbruksorganisasjoner og varemottakere. Rapportene illustrerer at kostnadene kan variere betydelig mellom gårder, avhengig av spesifikke tiltak og lokale forhold.

Hilde Lyby Wærp fra AgriAnalyse understreker viktigheten av disse analysene og mener det er avgjørende at samfunnet gjør vel funderte vurderinger om hvilke tiltak som er hensiktsmessige og kostnadseffektive med tanke på mulige bieffekter for miljøet, samt dyre- og folkehelse.

Må ha en plan
Fjelltveit poengterer betydningen av en samfunnsmessig tilnærming til finansieringen av dyrevelferdstiltak.

– Vi skal lykkes med å utvikle dyrevelferden i landbruket, og da må samfunnet ha en plan for finansiering der tiltak går utover bondens økonomiske bæreevne, sier Fjelltveit.

Åpenheten i denne prosessen er ment å bidra til en bredere forståelse og en mer integrert debatt om Norges fremtidige dyrevelferdsarbeid, der økonomiske, sosiale og politiske faktorer vurderes i sammenheng. Ved å gjøre disse kostnadsestimatene tilgjengelige håper Norges Bondelag å understreke betydningen av økonomisk støtte til dyrevelferdstiltak i en tid der både politisk og offentlig interesse for temaet er stigende.

Helt avgjørende
Fag- og organisasjonskonsulent Øystein Moen i Norsvin mener det er helt avgjørende at slike rapporter blir brakt fram til de som skal legge føringer for eventuelle nye krav, og at de evner å vurdere om nye tiltak er praktisk gjennomførbare og at de faktisk gir mer dyrevelferd.

– Det må være samfunnsøkonomisk forsvarlig, sier Moen.