Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Halebiting – årsaker og løsninger

Torben Jensen fra Dansk Svineproduksjon hadde et innlegg på Svinekongressen i Herning hvor han mener at i de aller fleste besetninger hvor halebiting er et problem er det mulig å finne årsaker og iverksette tiltak som reduserer problemene.


Halebiting – årsaker og løsninger

Torben Jensen fra Dansk Svineproduksjon hadde et innlegg på Svinekongressen i Herning hvor han mener at i de aller fleste besetninger hvor halebiting er et problem er det mulig å finne årsaker og iverksette tiltak som reduserer problemene.

 

Det er allmenn enighet om at halebiting er et resultat av stress som forårsakes av miljøfaktorer. Disse miljøfaktorene kan være uhensiktsmessige klimaforhold, begrensa tilgang til fôr/vann/liggeplass el.l. eller uheldig gruppesammensetning. I binger med halebiting er det typisk å finne dyr med bein- eller bevegelsesproblemer som blir bitt. Biteren er ofte individer med høyt aktivitetsnivå, som roter eller gnager spesielt mye.

Biteren blir aktivert av forhold som plutselige temperaturendringer, støy, statisk elektrisitet, trekk, for dårlig tilgang til fôr/vann eller for lite beskjeftigelsesmaterialer. Hvite raser er mer utsatt enn fargede.

 

TILTAK HJALP I 13 AV 15 BESETNINGER

Dansk Svineproduksjon besøkte 15 besetninger med halebitingsproblemer, forsøkte å finne årsaken, og iverksatte tiltak ut ifra hva som ble vurdert som hensiktmessig. I 13 av disse besetningene ble problemene redusert med mer enn 20%, og i 10 besetninger ble problemene redusert med 50% eller mer.

 

KLIMA OG STØY

I slaktegrisbesetninger med pustende himling og tette bingeskiller er det gjerne varmebelastningen i bingen som er hovedårsaken til halebitinga. I slike besetninger ble inventaret gjort mer åpent. Som supplement ble det satt inn enkle vifter i taket som ble brukt i de varmeste periodene. Strålevarmen fra sola kan også gi for høy temperatur, og i slike tilfeller er avskjerming av vinduene viktig.

I besetninger hvor lydnivået ble vurdert til å være viktigste disponerende faktor, ble viftene flyttet opp i pipa og det ble montert ei støydempende plate under pipa. Dette reduserte lydnivået med 6dB.

 

FLERE ETEPLASSER

For å avklare om antallet eteplasser er tilstrekkelig bør grisene observeres i 15– 17-tida, og hvis antall gris som er ved automaten på denne tida overstiger antall eteplasser, bør det settes inn flere automater. I forsøk er det sett at dersom det er flere enn fem griser per eteplass, øker risikoen for halebiting med en faktor på 2,7.

Flere drikkenipler kan også redusere halebiting. Det bør være minimum to drikkenipler per binge, og maksimum 10 griser per nippel. Dersom det er drikkekar kan antallet økes til 15–30 per kar.

 

INNSATS NÅR HALEBITING OPPSTÅR

Det er viktig å gjøre tiltak umiddelbart når det oppstår halebiting, for å begrense utbruddet. Biteren bør identifiseres og fjernes. Den/de som blir bitt skal plasseres i en sykebinge, og eventuelt behandles. Vannforsyninga bør kontrolleres, både ytelsen og smak, og det bør tildeles rikelig med rotemateriale og annet som avleder oppmerksomheten.

For å finne den egentlige årsaken til halebitingsproblemet kan Halebitingsmanualen (utviklet av Dansk Svineproduksjon) være til hjelp. Den finnes på www.infosvin.dk