Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grunnlag for et felles energivurderingssystem for svinefôr

Det er lagt et godt grunnlag for å få til et felles energivurderingssystem for svinefôr. Det mener i hvert fall representantene i bransjen. Et utvalg skal nå jobbe raskt med saken.


Grunnlag for et felles energivurderingssystem for svinefôr

Det er lagt et godt grunnlag for å få til et felles energivurderingssystem for svinefôr. Det mener i hvert fall representantene i bransjen. Et utvalg skal nå jobbe raskt med saken.

 

25. august møttes representanter fra fôrbransjen, slakteriene, UMB, Mattilsynet og Norsvin og diskuterte energivurdering av svinefôr og muligheter for framtidig samarbeid om dette.

Konklusjonen i møtet var at det var lagt et godt grunnlag for å få et felles system, og det ble satt ned et hurtigarbeidende utvalg med representanter fra Norsvin, Felleskjøpet Fôrutvikling, Norgesfôr, Fiskå Mølle og UMB.

 

BAKGRUNN

Bakgrunnen for møtet var at Felleskjøpet nå har innført et nytt system for energivurdering av svinefôr. Norsvin arrangerte et fôringsseminar i mai, der Vidar Aglen og Hallgeir Sterten i Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) redegjorde for innføring av ny energi- og proteinvurdering. Felleskjøpet har tatt i bruk det nederlandske nettoenergisystemet, og har også gått over fra å beregne fecal fordøyelighet av aminosyrer (aminosyrer målt i gjødsel) til ileal fordøyelighet (aminosyrer målt ved utgangen av tynntarm). Dette er nærmere omtalt i Svin nr 5/2006.

Det ble sterke reaksjoner under fôringsseminaret på at Felleskjøpet har tatt dette grepet alene, slik at vi nå må forholde oss til to ulike energivurderingssystemer i Norge. Det ble uttrykt klare ønsker fra bl.a. konkurrerende fôrselskaper og Norsvin om at vi må arbeide for et felles system for så grunnleggende ting som energivurdering. Mattilsynet gjorde det klart at det fortsatt er kun FEg som kan deklareres siden dette er det offisielle systemet i Norge, og dermed er det også kun dette energimålet som vil bli kontrollert av Mattilsynet.

 

GODE UTSIKTER TIL FRAMTIDIG SAMARBEID

Norsvin tok under seminaret initiativ til et felles møte for å diskutere muligheten for å oppnå et felles system her i landet. Representanter fra Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF), Norgesfôr, Fiskå Mølle, KLF, Gilde Norsk Kjøtt, UMB, Mattilsynet og Norsvin ble derfor samlet til et møte i august. Møtet var meget positivt, og det ble lagt et godt grunnlag for at vi i løpet av kort tid kan ha et felles energivurderingssystem i Norge. Det var enighet i møtet om at det er på høg tid å gå over til et nettoenergivurderingssystem, da dagens FEg-system feilvurderer energiinnholdet i mange råvarer. FKF var villig til å dele sine erfaringer og kunnskap, begrenset til det som trengs for å få nytt system oppe å gå. Råvareverdier og annen kunnskap kommet fram gjennom FK’s egne forsøk holdes utenom. Det var positiv respons på dette fra resten av bransjen. Det var også enighet i møtet om at en må over på å beregne ileal fordøyelighet av aminosyrer.

 

STOR FK-INNSATS

FKF forklarte på møtet at det er lagt ned en stor innsats for å ta i bruk nytt system i Felleskjøpet, og de vil fortsette videre med det nederlandske systemet som de har valgt. Skal vi oppnå et felles system i Norge, betinger dette derfor at de øvrige fôrfirmaene også vil velge samme system. Både Norgesfôr og Fiskå Mølle uttalte på møtet at det er stor sannsynlighet for at de vil velge det nederlandske systemet, men det var stor enighet om at det først gjøres en evaluering av ulike aktuelle nettoenergisystem og at det begrunnes hvilket system som er best egnet. Dersom det blir enighet om å velge det nederlandske CVB-systemet, skulle det med hjelp fra Felleskjøpet gå raskt å få på plass et nytt system i Norge.

 

NORSK FÔRTABELL MÅ OPPDATERES

På møtet ble det også diskusjon om utvikling av den norske fôrtabellen. Dagens norske fôrtabell er et samarbeidsprosjekt mellom UMB og Mattilsynet og har verdier for drøvtyggere, svin, fjørfe, pelsdyr og hest. Fôropplysningene i tabellen er et grunnlag for fôrprodusentene ved fôroptimeringen, og er også grunnlaget for den offentlige fôrvarekontrollen. Det bevilges årlig midler fra landbruks- og matdepartementet via Mattilsynet til UMB for å videreutvikle fôrtabellen. Ved overgang til nytt energivurderingssystem må det brukes ressurser på å oppdatere tabellen i forhold til dette. Fôrtabellen bør også oppdateres med verdier for ilealfordøyelige aminosyrer.

 

KAN FÅ TILGANG

Ved bruk av det nederlandske energivurderingssystemet er det en abonnementsordning som ifølge FKF vil koste hvert av de 3 fôrselskapene her i landet ca 24 000 Nkr årlig. Dette gir tilgang til den nederlandske CVB-fôrmiddeltabellen, som også inneholder verdier for ileal fordøyelighet av aminosyrer. Det vil være behov for at vi i Norge gjør egne undersøkelser av viktige norske råvarer, og det ble diskutert på møtet hvor mye av dette arbeidet som eventuelt skal gjøres i fellesskap av fôrbransjen. Felleskjøpet har allerede fått undersøkt noen norske råvarer i Nederland. Det er behov for å avklare hvordan fôrbransjen skal samarbeide videre om utvikling av norsk fôrtabell og hvordan arbeidet skal gjennomføres.

 

VIDERE ARBEID

Konklusjonen på møtet ble at det settes ned ei arbeidsgruppe med representanter fra fôrfirmaene, UMB og Norsvin. Målfrid Narum, Norsvin er leder for utvalget og Nils Petter Kjos, UMB er sekretær. I tillegg deltar Hallgeir Sterten fra Felleskjøpet Fôrutvikling, Siw Wasenius fra Norgesfôr og Arnulf Fjermedal fra Fiskå Mølle. Gruppa har fått følgende mandat:

– Evaluere aktuelle vurderingssystemer for nettoenergi i svinefôr, anbefale valg av system i Norge og begrunne dette – Avklare framtidig samarbeid innen fôrbransjen om utvikling av felles norsk fôrtabell, med formål å sikre et felles tabellverk for verdien av protein/aminosyrer og nettoenergi i svinefôr – Foreslå gjennomføringsplan for utarbeidelse av ny norsk fôrtabell og implementering av nytt felles energivurderingssystem.