Publisert: 11.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid

Ofte er det vanskelig å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid i svineproduksjonen. En skjønnsmessig vurdering må gjøres på konkret grunnlag i hvert enkelt tilfelle. Og ingen tilfeller er helt like.


Grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid

Ofte er det vanskelig å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig samarbeid i svineproduksjonen. En skjønnsmessig vurdering må gjøres på konkret grunnlag i hvert enkelt tilfelle. Og ingen tilfeller er helt like.

 

Men husdyrkonsesjonslovens §3 første og annet ledd lyder slik;

«Dersom to eller flere konsesjonsregulerte produksjoner har felles eierinteresser, inntrer konsesjonsplikt dersom det samlete produksjonsomfang overstiger grensen for konsesjonsfri drift. Det samme gjelder dersom to eller flere samarbeider om konsesjonsregulert produksjon i en slik grad at de må anses å ha økonomiske interesser i samme produksjon. Dersom den samlete produksjonen på samme eiendom overskrider grensen for konsesjonsfri drift, inntrer konsesjonsplikt»

En rekke forhold må vurderes konkret i forhold til samarbeidsprosjekter, for eksempel spørsmålet om utskilling av tomter. Lista nedenfor er ikke uttømmende. Men her er noen av de viktigste forholdene som i følge Rygh vurderes i den skjønnsmessige helhetsvurderingen som skal gjøres i saker hvor det reises tvil om lovens intensjon er overholdt eller ikke; – graden av felles økonomi,– graden av felles maskinpark,– graden av felles driftsopplegg,– graden av felles fôrinnkjøp,– bosted og– familiære bånd.