Publisert: 30.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gradering av bogsår

I forbindelse med at registrering av bogsår og hold ved avvenning utvides til å gjelde alle avlsbesetninger, og ikke bare foredlingsbesetningene, har vi foretatt en evaluering av graderingsskalaen for bogsår.


Gradering av bogsår

I forbindelse med at registrering av bogsår og hold ved avvenning utvides til å gjelde alle avlsbesetninger, og ikke bare foredlingsbesetningene, har vi foretatt en evaluering av graderingsskalaen for bogsår.

Vi har valgt å beholde eksisterende skala, men har laget nytt informasjonsmateriell hvor de enkelte grader er utførlig beskrevet sammen med flere billedeksempler for hver grad.

Oppbygging av skala

Graderingsskalaen vår bygger på anatomiske definisjoner og beskriver rett og slett hvor dypt ned i vevet man finner patologiske (sykelige) forandringer (Figur 1). Dersom skaden er begrenset til overhud klassifiseres den som grad 1, Skader som omfatter hele hudtykkelsen er grad 2. Grad 3 går ned i fett og bindevev under huden, men ikke helt inn til bein, mens grad 4 går helt inn til knokkelvevet.

Grad 0 – Ikke bogsår

Grad 0 er i utgangspunktet ubeskadiget hud, uten rødme eller hevelse. Ferske skader forårsaket av slagsmål regnes imidlertid ikke som bogsår. Det gjør heller ikke hevelse som skyldes framvekst av benstruktur uten reaksjon/hevelse i hud/underhud. Arr som viser at det har vært bogsår ved tidligere kull regnes ikke som bogsår forutsatt at sårene er fullstendig avhelet. Betegnelse arr brukes bare når huden igjen er intakt og ikke når såret er dekket av skorpe.

Grad 1 – Skader begrenset til overhud

Dette er mildeste form for endring i huden og regnes som et forstadium for bogsår. Ved grad 1 bør det iverksettes tiltak for å hindre videre utvikling. Grad 1 omfatter: – vedvarende rødme – hevelse – mindre skrap og sår som ikke blør – små skorper (

Grad 2 – Skader som omfatter hele hudtykkelsen

Dette er en moderat grad av bogsår. Sårene går ned i lærhuden hvor vi finner hudens blodkar. Ved disse sårene har det derfor på et eller annet tidspunkt vært blødning og det vil dannes tydelig sårskorpe. Noen ganger kan man se moderat produksjon av granulasjonsvev (“grokjøtt”). Huden lar seg lett forskyve i forhold til underlaget. Sårene er som oftest 2-3 cm i diameter.

Grad 3 – Skader som går ned i underhudsvev

Dette er en alvorlig grad av bogsår. Såret når ned i underhudsvevet som består av fett og bindevev, men går ikke helt inn til knokkel. Man kan ofte kjenne hevelse i huden rundt selve såret, og produksjon av granulasjonsvev kan være tydelig. Sårene er gjerne 3-5 cm i diameter.

Grad 4 – Skade som går helt inn til knokkelvev

Dette er en svært alvorlig grad av bogsår. Såret går helt inn til skulderbladet, selv om det er sjelden at knokkelen er blottlagt så man kan se rett inn på den. Vevet rundt såret kjennes tykt, og i mange tilfeller virker huden “fastvokst” til underliggende knokkel. Hevelse og reaksjon i huden rundt selve såret og produksjon av granulasjonsvev er vanlig. I enkelte tilfeller kan man kjenne nydannelse av knokkelvev. Dersom såret er over 5 cm i diameter er det som regel grad 4.

Arrvev

Arrvev uten begynnende nytt bogsår regnes ikke som bogsår. Vi bør likevel merke oss purker med arrvev, da disse purkene er utsatt for å få bogsår på nytt og trenger spesiell oppfølging. Arrvev er avhelet hud som tåler mindre i neste laktasjonsperiode. Man bør være ekstra påpasselig med forebygging av nye bogsår hos slike purker. Et tydelig arrvev tyder på at purka har hatt bogsår grad 3 eller 4 tidligere. Dersom man også ser eller kjenner beinpåleiring på skulderbladet, vet man at beinhinna har vært irritert/skadet, noe som tyder på at det har vært et bogsår av grad 4 der.

Andre land

Da vi evaluerte graderingsskalaen vår, vurderte vi også de systemer som benyttes i våre naboland. Sverige har ingen offisiell skala, men benytter som regel den samme skalaen som oss. Det er imidlertid ingen regelmessig registrering verken i besetningene eller på slakteri. Både Danmark og Finland har gått over til en enklere skala fra 0-2, men hva som defineres innunder de ulike gradene er helt forskjellig. Finland har adoptert graderingsskalaen fra det store EU-prosjektet “Welfare quality”. Her er grad 1 definert som arrvev eller ny skade som er i ferd med å hele, samt rødme i huden uten sårdannelse. Grad 2 omfatter alle åpne sår. Registrering av bogsår hos 30 drektige og 10 diegivende purker inngår i “hälsovårdsbesøket” som gjennomføres i alle finske besetninger. Hold registreres tilsvarende. Danmark, som for noen år siden gikk hardt ut med politianmeldelse av produsenter som leverte purker med alvorlig grad av bogsår (grad 3 og 4) har nå endret sin skala i meget liberal retning. De regner ikke lenger med sår på under 2 cm i diameter. For å regnes som alvorlige skal sårene være på over 5 cm i diameter og samtidig ha en fortykket rand. Sår på 2-5 cm regnes som milde. Endringen må regnes som politisk motivert.

Begrunnelsen for å beholde dagens skala

Da vi vurderte å endre skalaen var det en tilnærming til den finske ordningen som var mest aktuell, siden denne skalaen er vurdert og godkjent internasjonalt. Imidlertid ble fordelene ved å beholde eksisterende skala vurdert å være store, i og med at denne er godt kjent i næringen og allerede benyttes ute i alle foredlingsbesetningene. En endring av skalaen ville by på utfordringer siden 3 års registreringer allerede inngår i Norsvins avlsarbeid. For å få framgang i avlsarbeidet er det også ønskelig med en skala med flere trinn for å få fram variasjonen i populasjonen.

Oppfordring om å registrere

Alle avlsbesetninger skal nå registrere bogsår og hold ved avvenning i Ingris. Vi ønsker imidlertid å oppfordre også bruksbesetningene til å ta dette verktøyet i bruk. Jo flere som registrerer hold og bogsår ved avvenning, jo sikrere tall kan vi få for den reelle situasjonen i svinepopulasjonen vår. Den viktigste effekten ved å registrere er imidlertid at den enkelte produsent blir bevisst situasjonen i egen besetning. Dette er et godt utgangspunkt for å ta tak i problemet og sette i verk forebyggende tiltak. Næringen har dannet en tverrfaglig bogsårgruppe. Vi vil følge opp med flere artikler i Svin om bogsår, blant annet om forebygging og behandling. Faktaark om graderingsskalaen for bogsår og hold finner du på: http://www.animalia.no/Tjenester/Helsetjenesten-for-svin/