Publisert: 06.05.2021 Oppdatert: 06.05.2021

Stikkord:

Gode resultater i Norsvin

Norsvin SA oppnådde et ­års­resultat før skatt på 10,0 millioner i 2020, noe som er en økning på 7,8 millioner kroner i forhold til året før. 


Selskapets driftsresultat var 10,6 millioner, en økning på 8,3 millioner kroner sammenliknet med året før. Resultatutviklingen skyldes hovedsakelig økt inntjening på eksport og vesentlig lavere møte- og reisekostnader som en følge av covid-19 pandemien. Egenkapitalen er per utgangen av året 119 millioner, og utgjør 61 prosent av totalkapitalen. Sum netto kontantstrøm for året var pluss 2,8 millioner kroner, hvilket ga en kontantbeholdning ved utgangen av året på 15,1 millioner kroner. Den positive kontantstrømmen skyldes først og fremst endringer i mellomværende (kundefordringer/leverandørgjeld). Ved årsskiftet er selskapet i liten grad utsatt for kredittrisiko, renterisiko eller valutarisiko i ordinær forretningsvirksomhet. 

Årsoverskuddet på kr 9.996.947 tillegges selskapets egenkapital. Konsernregnskapet, som består av Norsvin SA, Norsvin International Holding AS, Norsvin R&D AS, Aninova AS, Norsvin Barnehage AS og Norsvin Invest AS, oppnådde et årsresultat før skatt på 44,0 millioner kroner i 2020. Dette er 17,5 millioner høyere i forhold til tilsvarende periode i fjor, og skyldes fortsatt bedre resultatutvikling i Topigs Norsvin. Egenkapitalen i konsernet er på 167,4 millioner kroner, altså en egenkapitalandel på 54,7 prosent. Konsernet er per 31.12.2020 utsatt for moderat valutarisiko knyttet til Eurolån i Norsvin International Holding.