Publisert: 04.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

God økonomi i alle ledd

Den store etterspørselen etter svinekjøtt i år har gitt rask prisøkning, og dermed svært høye dekningsbidrag, spesielt i slaktegrisproduksjon. Vi må mer enn 10 år tilbake for å finne tilsvarende resultater ifølge våre kalkyler. Også i smågris- og kombinertproduksjon ser det lyst ut nå.


God økonomi i alle ledd

Den store etterspørselen etter svinekjøtt i år har gitt rask prisøkning, og dermed svært høye dekningsbidrag, spesielt i slaktegrisproduksjon. Vi må mer enn 10 år tilbake for å finne tilsvarende resultater ifølge våre kalkyler. Også i smågris- og kombinertproduksjon ser det lyst ut nå.

 

Markedet 

Etterspørselen etter svinekjøtt er fortsatt stor. Ferskvaredekningen har vært bare 60 – 70 % de siste 5 ukene. For ett år siden var dekningsgraden 110 %. Per uke 17 lå produksjonen fire prosent underfjoråret, mens salget har vært fire prosent høyere enn i fjor. Markedsoversikten hittil i år viser en underbalanse på 1345 tonn. Det er også underdekning av de andre kjøttslagene. På reguleringslager er det nå bare 200 tonn, mens det totale lager for ett år siden var ca 2000 tonn,– etter at 2300 tonn var eksportert. Anslått import så langt i år er 910 tonn svinekjøtt.

Norsvins salg av svinesæd viser fortsatt en nedgang i forhold til i fjor. Per mars er nedgangen på 4,6 %. Vi forventer at nedgangen ikke vil fortsette i april, da fjorårstallene her var svært lave, og årets april hadde fem mandager.

Prognoseutvalget foretok en justering av markedsprognosene i mars. Der forutsatte de en nedgang på 2,5 % i sædsalg for 1. tertial i år. Denne prognosen viste et totalt overskudd på 2750 tonn for hele året.

 

Priser

Engrosprisen ligger nå 37 øre over målprisen. Akkumulert for avtaleåret 2006/2007 ligger vi nå 118 øre under målpris. Den store etterspørselen etter svinekjøtt, gjorde at prisen i løpet av årets tre første måneder økte med hele 4,19 kr. Omsetningsavgifta er nå på to kroner, og vil reduseres til kr 1,50 fra 4. juni. Samtidig med endret omsetningsavgift kan det også bli nedgang i engrosprisen, og vi har derfor ikke regnet med noen endring i avregningsprisen fra mai til juni. Hvis jordbruksoppgjøret resulterer i nedsatt målpris på svinekjøtt, kan det bli nedgang i smågrisprisen i juni, men dette er ikke lagt inn i kalkylen vår. Smågrisprisen var på bunnivå med 410 kr i noteringspris i november. Fra 9. april har smågrisprisen vært på 650 kr. Samtidig med endringen i omsetningsavgifta 9. april ble det også gjort en del prisjusteringer mellom vektklassene, slik at det er mindre prisfall når en kommer over toppvekta, og lave vekter blir relativt sett dårligere betalt.

Kraftfôrprisene gikk som forventet ned ca 4 øre pr FE fra desember til januar. Deretter har prisene på de fôrslagene vi benytter i grisebørsen (Format Norm, Format Die Super og Format Kvikk) økt jevnt med 2 øre per måned, bortsett fra en større økning på Format Norm på 5 øre fra april til mai.

 

Lønnsomheten

Vi har regnet med stabile priser på smågris og slakt i april, mai og juni. Den raske økningen i svinekjøttprisen i år ga rekordhøye dekningsbidrag på slaktegris. Vi har beregnet et dekningsbidrag per slaktegris på opptil ca 430 kr i mai, med innkjøpspris på ca 460 kr og slaktevekt på 78 kg. Lønnsomheten i slaktegrisproduksjon reduseres i juni og ytterligere i juli, når vi får effekten av høyere innkjøpspris på smågrisen.

Også i smågris- og kombinertproduksjon har vi hatt en voldsom økning i dekningsbidragene siden januar. I smågrisproduksjon er dekningsbidraget mer enn fordoblet, og ligger nå på ca 9500 kr ifølge våre beregninger som bl.a. forutsetter 22,8 salgbare smågris à 29 kg. I kombinertproduksjon beregner vi et dekningsbidrag på mer enn 16000 kr med 22,4 leverte slaktegris per årspurke og et fôrforbruk på 2,65 FE per kg tilvekst hos slaktegrisene.