Publisert: 04.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

God hygienisk fôrkvalitet tross våt høst

Årets kornhøst har gitt rikelig med fôrhvete. Mykotoksinstatus er på nivå med fjoråret for hvete, bygg og havre.


God hygienisk fôrkvalitet tross våt høst

Årets kornhøst har gitt rikelig med fôrhvete. Mykotoksinstatus er på nivå med fjoråret for hvete, bygg og havre.

Matandelen for hvete er i år den laveste noen sinne og ligger an til å havne under 20 prosent. Hveten som ble stående ute i de regnfulle dagene i slutten av august og i september ga for lavt falltall til matkvalitet. Store deler av årets hveteavling vil derfor bli brukt i kraftfôr. Falltall i hvete har lite å si på kvaliteten som fôrkorn. Ernæringsmessig kvalitet i dyrefôr forringes ikke av lavt falltall.

Hva er mykotoksiner?

Mykotoksiner er en samlebetegnelse på giftstoffer produsert av ulike muggsopper. Noen vokser ute på åkeren og benevnes som åkermuggsopp med latinsk navn Fusarium. Andre muggsopper kan vokse på kornet under lagring (lagringsmuggsopp), men disse ansees ikke å være noe stort problem i Norge. Mykotoksiner reduserer hygienisk kvalitet i fôr.

Mykotoksiner i norsk korn og konsekvenser

De mest aktuelle toksinene i norsk korn er Trichothecener og produseres av åkermuggsoppen Fusarium. Trichothecener er en samlebetegnelse på om lag 200 ulike forbindelser, I norsk korn er Deoksynivalenon (DON), T-2 og HT-2 de viktigste. Nivået av mykotoksiner i korn påvirkes av mange faktorer. Været ved blomstring er av stor betydning, og det er fuktig vær som fremmer åkermuggsoppen. Grisen er sensitiv for mykotoksiner. Trichothecener virker negativt inn på celledannelse og vekst hos gris, og forgiftning kan gi utslag i nedsatt fôropptak, redusert tilvekst og dårligere immunforsvar. Alvorligere symptomer er oppkast, diaré og betennelse i tarmsystemet.

Grenseverdier i svinefôr

I Felleskjøpet forholder vi oss til Mattilsynets anbefalte grenseverdier for maksimalt innhold av mykotoksiner i råvarer og fôr. De norske anbefalingene (Tabell 1) er lavere enn i EUs regelverk. Tabell 1. Anbefalte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôr til gris Mykotoksin     Fullfôr/tilskuddsfôr til husdyr     Innhold, µg/kg DON                 Gris                                         500 T-2 og HT-2        Gris                                         200 Zearalenon         Smågriser og ungpurker                100                             Purker og slaktegris                     250

Analyseprogram

Felleskjøpet har et omfattende analyseprogram for å løse utfordringene med mykotoksiner i fôr. Allerede før kornet høstes kartlegges kornkvaliteten. Ved høye mykotoksinfunn legges det opp en intensiv analyseplan. Når havre leveres på kornmottakene vurderes hvert enkelt parti ved hjelp av hurtiganalyse for DON (Rida Quick). Resultatet av denne analysen bestemmer kornets klassifisering innen hygienisk kvalitet. Senere utføres det en ny runde med analyser for å etterkontrollere sorteringen og fastslå et mer nøyaktig innhold av de ulike toksinene. Denne sesongen er det innført prisgradering på levert havre i henhold til DON-innhold. Tabell 2 viser innholdet av DON i rullerte kornpartier i Felleskjøpet Agri pr 1.oktober. Vi presiserer at det innenfor disse gjennomsnittstallene er sortert i lav- og høy-DON partier. Tabell 2 : Innhold av DON i rullerte kornpartier i Felleskjøpet Agri per 1.oktober.                                                 Havre                     Bygg                     Hvete                                                 SØR NORD         SØR NORD            SØR

Gjennomsnitt                             1889 150                467 133                 559 MAKS                                      3440 399               3270 823               1960 Min                                            600     50                100 100                 100 Antall                                             11     5                   19   34                   25

Effekt

Når det gjelder hygienisk kvalitet ser vi at kontroll og styring av råvarestrømmen er blitt omfattende og god. Verdiene på ferdigfôr befinner seg godt innenfor de anbefalte grenseverdiene som myndighetene har satt. Videre viser utviklingen de siste tre årene at vi i større grad treffer beregnet innhold av mykotoksiner, på tross av vedvarende krevende råvaresituasjon.. Samtidig registrerer vi at mange oppnår gode produksjonsresultater. Det underbygger at den jobben som gjøres med optimering, råvare- og ferdigvarekontroll for hygienisk kvalitet er både viktig og riktig.

Utfordringer med årets kornhøst

Den viktigste utfordringen har vært å få tilstrekkelige mengder korn av kjente kvaliteter i hus, samt å få tørket og lagret det slik at kvaliteten ikke forringes. Ut fra ernæringsmessige egenskaper ser vi ingen utfordring med å bruke dette kornet til fôr. Den hygieniske kvaliteten er kartlagt og den har vi kontroll på. Normalt importeres det forholdsvis mye hvete til kraftfôrproduksjon. Hvete er en verdifull råvare og derfor er det ikke vanskelig å finne plass til dette kornet i svinefôr.