Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gjødselregnskaper på internett

Til våren legges gjødselregnskapene til danske bønder ut på internett. Det er kjernen i et nytt lovforslag som den danske matvareministeren har satt fram.


Gjødselregnskaper på internett

Til våren legges gjødselregnskapene til danske bønder ut på internett. Det er kjernen i et nytt lovforslag som den danske matvareministeren har satt fram.

 

I Danmark er det slik at alle bønder en gang i året må gjøre opp gjødselregnskapet for gården sin og rapportere det inn for Plantedirektoratet. Av regnskapet skal det gå fram hvor mye nitrogen (kvelstoff ) som er brukt på jordene i forhold til den kvelstoffkvoten som eiendommen har fått. Det settes et øvre tak for hvor mye nitrogen som kan brukes per arealenhet for danske husdyr- og planteprodusenter.

Denne siden av lovgivningen blir ikke forandret. Men fødevareminister Hans Chr. Schmidt ønsker større åpenhet om miljøforholdene i landbruket. Han sier til Landbrugsavisen at han tror dette vil styrke jordbrukets miljøprofil. Det er derfor han nå foreslår at gjødslingsloven endres, slik at gjødselplanene fra våren av kan legges ut på internett. Det vil gi allmenheten lettere adgang til å se hva næringa sjøl gjør for å styre gjødselforbruket.

Det heter også i forslagets § 11 at kvelstoff fra husdyrgjødsel som sendes ut av landet kan trekkes fra i regnskapet for gårdens samlete forbruk av kvelstoff. Under samme paragraf kommer det også et nytt punkt om at ministeren kan fastsette regler om at nitrogen i husdyrgjødsel og forarbeidet husdyrgjødsel som avsettes til et miljøgodkjent anlegg som forbrenner avfall, også kan trekkes fra i gårdens gjødselregnskap hva angår nitrogen. Også gårdsbruk med eget miljøgodkjent forbrenningsanlegg kan på denne måten på visse betingelser få fratrekk i gårdens forbruk av kvelstoff i gjødselregnskapet.