Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Gilde Norsk Kjøtt skviser svineprodusentene


Gilde Norsk Kjøtt skviser svineprodusentene

 

Leser i fagbladet Svin at Norsk Kjøtt (NK) har vedtatt å redusere målprisen for svinekjøtt med kr 1,50 og øke storfekjøttprisen med kr 2,-. I forbindelse med vedtaket blir Mork og Brandrud i NK intervjuet i bladet der de omtaler vedtaket som «ikke noe annet enn NK innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene». Videre sies det at «det er en ren markedsmessig vurdering bak dette», og at «det er i tråd med kjøttsamvirkes eget verdikjedeutvalg for gris» (foreslo 50 øre reduksjon).

Videre leser vi på samme side i bladet at Brandrud kommenterer markedet for svinekjøtt som «litt lettere marked enn fryktet». På spørsmål fra bladet om han synes KLF’s forslag om eksport av smågris til Sverige er en interessant tanke svarer han: «Mye er i prinsippet mulig, men jeg vil ikke legge skjul på at jeg likte dette innspillet dårlig i en tid vi strever med å få ut nok smågris her hjemme».

Med bakgrunn i ovennevnte uttalelser har vi følgende spørsmål til NK: Hva er NK og markedsregulators målsetning? Man sier at prisen må reduseres ut fra en «markedsmessig vurdering», mens man på den andre siden uttaler at man sliter med å produsere nok smågris??? Det NK i praksis har gjort de siste to årene er å styre mot «å produsere for mye smågris» som i neste omgang har bidratt vesentlig til et totalmarked for svinekjøtt det ikke er avsetning for. Vi opplever også uttalelsene i forbindelse med vedtaket som et forsøk på å bagatellisere vedtaket som er gjort, et vedtak vi mener er meget alvorlig.

Svineprodusentene har de siste 5–6 årene investert betydelige beløp, først gjennom krav om løsdrift og for 2 år siden en konsesjonsøkning på 50 %. I samme periode vil målprisen bli redusert med totalt ca kr 4,50 per kg svinekjøtt dersom NK’s innspill til jordbruksforhandlingene blir en realitet. Dette er betydelig mer enn det vi har kunnet kompensere på effektivitetsfremgang og kostnadsreduksjoner. For de som har valgt å utvide fra gammel til ny konsesjonsgrense viser realistiske kalkyler at «vederlaget for merarbeidet» vil bli spist opp av den foreslåtte prisreduksjonen på kr 1,50 per kg. Dette betyr i praksis at hele fortjenesten vil bli ekstraarbeid som bare vil kunne gi en opprettholdelse av tidligere inntekt og dermed tilnærmet 50 % mer arbeid til samme vederlag (lønn).

Vi er klar over at det er et ønske fra vår forhandlingsmotpart, men føler dere det er riktig at det kommer fra dere som eierne har valgt til å forvalte dette på best mulig måte? Mener NK at det er rimelig at svineprodusentene som har påtatt seg betydelig økt økonomisk risiko ikke skal få en andel av effektiviseringsgevinsten? Skal fremtidige svineprodusenter være de som ikke forlanger avkastning på investert kapital?

Vedtaket virker også forunderlig når vi nå står foran nye forhandlinger i WTO. Norsvin med flere har der gått ut og sagt at å redusere målpris foran disse forhandlingene vil være uklokt da dette er en del av forhandlingsgrunnlaget. Dette har styret i NK tydelig vis ikke tatt hensyn til, og da hadde det vært interessant å vite hvorfor?

 

Helge Testad Lars Sangnæs Hans O. Amlien Per Sangnæs