Publisert: 19.04.2023 Oppdatert: 19.04.2023

Stikkord:

Gården skal bli i familien – hva skjer nå?

Mye må ordnes når ett av barna skal overta gården. Forsikringsselskapet Gjensidige har publisert en oversikt over vanlige problemstillinger ved et generasjonsskifte.


Svin nr. 3 – 2023

 

 

Det formelle rundt en familieovertakelse kan ordnes på en uke eller to. Likevel vil prosessen som regel være mer omfattende og ta mer tid, ifølge eksperter på eierskifte i landbruket.

Ekspertene peker på at en familieovertakelse har både juridiske, økonomiske og praktiske sider, akkurat som ved en vanlig eiendomshandel. Samtidig er et eierskifte innen familien ikke som andre eierskifter.

Sterke følelser i familien
– Et generasjonsskifte omfatter en lang rekke spesifikke forhold og problemstillinger knyttet til lover og regler. I tillegg er de berørtes følelser og forventninger en svært viktig faktor, sier Svein Løken.

Han er regnskapsfører i Snøhetta Regnskap og rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I disse rollene har han vært tett på i mange familieovertakelser. De fleste blir gjennomført i fred og fordragelighet, men noen ender i konflikt.

Løken sier det er trist når det skjærer seg i familier, ikke minst fordi ufreden kan smitte over på svigerbarn, søskenbarn og barnebarn.

– Derfor er det rett og slett viktig at det ikke blir lagt lokk på følelsene, men at man prater ut om forventninger til et fremtidig eierskifte. Dette kan man godt begynne med i god tid, gjerne flere år, før overdragelsen er ment å finne sted, sier han.

Lov og rett i generasjonsskiftet
Når kan kjøperens søsken kreve sin del av kaka? Hvorfor er det så viktig å tinglyse «alt»? Hva innebærer konsesjonsfrihet? Når eiendom får ny eier utløser dette en rekke juridiske problemstil­linger. Mange av disse gjelder særskilt ved generasjonsskifter.

– Dersom mor og far fortsatt lever ved overdragelsen gjelder andre lover og regler enn når det er snakk om et arveoppgjør. Om det er odel på eiendommen er også det av betydning, sier advokat Karoline Henriksen i advokatfirmaet Henriksen & Co.

Hun fremhever betydningen av en ryddig og åpen prosess, hvor skriftlighet er et stikkord.

I noen sammenhenger er det krav til skriftlighet. Dette gjelder blant annet hvis en med odelsrett skal si fra seg løsningsretten. Andre ganger er det «bare» sterkt anbefalt. Dette gjelder når det er snakk om en avtale om overdragelse og stiftelse av rettigheter i fast eiendom – som jo er tilfellet også ved et generasjonsskifte.

Hvor mye er gården verdt?
Hvor mye skal man betale for slektsgården?
Det er et sentralt spørsmål i forbindelse med et generasjonsskifte, akkurat som ved en ordinær eiendomshandel. Likevel er det flere forhold som skiller en familieoverdragelse fra salg av et gårdsbruk på det åpne markedet.

– Én forskjell er at konsesjonsloven ikke gjelder når gården selges innenfor odelskretsen eller i øvrig nær familie. Det innebærer at myndighetene ikke skal inn og godkjenne noen øvre pris som ligger til konsesjonslovens bestemmelser. Det er ikke krav om at brukets verdi blir fastsatt ved en takst, sier rådgiver Johannes Alne i 5-Pluss.

Partene i en familieoverdragelse kan altså bli enige om kjøpesum uten at myndighetene kan overstyre eller påvirke prisen.

– Vi anbefaler likevel takst. Det gjør det lettere for familien å komme frem til riktig pris – og en pris som også tar hensyn til andre familiemedlemmer når det er snakk om gave eller forskudd på arv, sier Alne.

Orden i papirene
Selv om gården blir i familien, må verden få beskjed. Myndigheter, leverandører, samarbeidspartnere, organisasjoner og lag – alle har behov for å registrere at bruket har fått ny eier.

– Listen over gjøremål som må utføres før, under og etter eierskiftet er lang. Men når alt er på stell mellom partene og i forholdet til myndig­hetene og andre, kan man unngå ubehagelige overraskelser og problemer senere, understreker regnskapsfører og rådgiver Svein Løken.

Ved et eierskifte er det også viktig å informere forsikringsselskapet slik at dokumentene blir oppdatert med riktig navn. I tillegg må forsikringsselskapet bli gjort kjent med endringer på gården.

– Ulike tiltak, som bruksendringer eller omlegging av produksjonen, endrer forsikringsbehovet. Det samme gjelder ved for eksempel investeringer i maskinpark og bygninger. Hvis forsikringssel­skapet ikke har riktig informasjon kan det føre til at man ikke får full erstatning etter en skade. I verste fall kan man få avslag, sier fagsjef Rikard Bakken i Gjensidige.

Han peker på eierskiftet som en god anledning til å ta en gjennomgang av verdiene på gården.
I mange tilfeller blir forsikringsselskapet invitert til gards for en befaring. Mange ferske bønder vil i tillegg ha råd om skadeforebygging.

 

Kilde: Gjensidige