Publisert: 18.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Framtidens grisehus

Framtidens grisehus kan få drivhus i annen etasje. Eller hva med en operainspirert takflate? Fantasier blir til virkelighet hvis ideene i prosjektet «framtidens landbruksbyggeri» tas på alvor.


Framtidens grisehus

Framtidens grisehus kan få drivhus i annen etasje. Eller hva med en operainspirert takflate? Fantasier blir til virkelighet hvis ideene i prosjektet «framtidens landbruksbyggeri» tas på alvor.

 

Svineprodusent Arne Beck Olsen ved Lemvig vest på Jylland planlegger å satse 35 millioner på nye grisehus. Hans plan er én av sju planer som ble presentert som framtidens landbruksbygg i Danmark. Beck Olsen river ned mye av det gamle og bygger helt nytt grisehus. Gården og det nye grisehuset er tenkt innrammet med en allé formet som en snegle inn mot gårdens sentrum. Alléen skal skjerme mot vinden her vest ved havet. Den skal også skjerme gårdstunet mot grisehuset.

– Samtidig setter den avtrykk som en hvirvelvind i landskapet og gir plass til både øyeblikket og evigheten, siterer vi fra prosjektet.

Beck Olsen tenker stort og vil ha smågrisproduksjon med 1200 purker (350 i dag). Husene skrives inn i spiralen med takflatene som et markant element. Takflaten skal delvis gå helt ned til bakken. Det vil si taket foldes opp av terrenget. Bygningene er assymetriske og innbyrdes forskjellige. Men de er alle bundet sammen med en gjennomgående gang.

Innholdet i selve grisehusene blir mer tradisjonelt. Det blir drektighetsavdeling med transponderfôring, og bedekning på dypstrø/talle. Det letes etter alternative måter å isolere husene på, og kanskje vil vindmøller sørge for strømforsyning.

 

Grisehus og gartneri

En framtidsvisjon for danske grisehus er å redusere miljøbelastningen, og å være selvforsynt med energi. Gjødsel kan for eksempel brukes til biogass, mens næringsstoffer kan gjenbrukes. Et alternativ er grisehus i underetasjen og drivhus ovenpå. Varme og biogass fra grisehuset varmer opp og gir lys til drivhuset. Dessuten kan fiberrestene fra biogassen brukes til gjødsling i drivhuset. Huset skal også være luktfritt ved at luft filtreres gjennom drivhusets vekstmedium. Også den CO2 som dyrene puster ut skal inngå i plantenes fotosyntese.

Helt konkret er det i prosjektet «Framtidens Landbrugsbyggeri» tegnet et 300 meter langt forslag i betong, stål og glass hos svinebonde Søren Hansen øst på Jylland. Byggets fundament er et grisehus i betong. Men over finnes grønne planter og store glassflater. Fra gartneriet kan en også kikke ned i grisehuset der grisen går i samme binge fra fødsel til slakt.

 

Naturens sirkler

FTS-binger er også gjenganger i et annet alternativ. Her er grisehus bygget i sirkel eller flere sirkler som griper inn i hverandre som tannhjul. Grunntanken er en svineproduksjon med produksjon av bioetanol og med proteinfôr som biprodukt. Dermed vil husdyrproduksjon kunne bidra positivt i en bedre miljø- og ernæringsmessig utvikling av dansk landbruk.

I hver sirkel kan det være mange bygninger som stikker ut av et senter. Antallet kan for eksempel reflektere produksjonsrytmen (et hus til hver pulje). Mellom bygningene skal det være grønne kiler som et slags biofilter. I en kommentar til modellen stilles det spørsmål ved den økonomisk bærekraften i prosjektet.

 

Grisehus uten bakside

Mer realistiske er kanskje planene hos Palle Joest Andersen. Han har en fin gammel gård med grisehus ved Hjørring på Nord Jylland. Men hvor skal de bygge et nytt grisehus? Arkitektene i Framtidens landbruksbygg foreslått en løsning med utvidelse mot vest. Det er foreslått å dele opp et nybygg i tre enheter, alle asymmetriske med et skråtak som går til bakken. Husene blir dermed en slags naturlig overgang fra det flate jordbrukslandskapet. Samtidig bevarer forslaget gårdens historie, den eksisterende bygningsmasse mens den også «rydder opp» rundt gården. Det kan bli en svinegård uten «bakside». På den måten vises at moderne svineproduksjon ikke er i konflikt med gode naboforhold. Det er spesielt viktig i et land som Danmark. Ved København går et prosjekt med en hall for korntørking enda lenger. Den bygges som en bakke i naturen hvor en tursti skal gå over huset. På toppen kan de så kikke ned i kornlageret. (se mer på www.fremtidsgaarde.dk)