Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Stikkord:

Fra pessimisme til optimisme

Det siste året har satt norsk svineproduksjon på prøve.     


En vanskelig og usikker markedssituasjon med dårlige priser, store negative oppslag om dyrevelferd og tørkens konsekvenser med store økonomiske tap og bekymringer for de produsentene som driver i kombinasjon med korn eller grovfôrbaserte produksjoner, er svært krevende for den enkelte svineprodusent.

Det er dobbelt krevende da denne situasjonen inntreffer samtidig. Været som bidrar til tørken og dens økonomiske tap får en ikke gjort så mye med, bortsett fra den som har hatt mulighet for vanning.

Men markedssituasjonen ligger i stor grad i hendende til svinenæringen sjøl. Her kan den enkelte svineprodusent bidra til endringer. Det er derfor iverksatt kortsiktige tiltak med regulering av slaktevekter og oppfordringer til at alle reduserer purkeantallet med minimum fem prosent. Seminstatistikken viser en nedgang for juli på sju prosent, og for de siste tre månedene på 7,5 prosent. Det er bra, og viser at flere tar ansvar og følger oppfordringen om å redusere  produksjonen sin.

Samtidig er det viktig å minne oss om at jobben på ingen måte er gjort med dette. Markedsbildet per uke 31 taler for seg. Det viste en markedsbalanse på pluss 5700 tonn, en produksjon på 103 prosent, og et salg på 98 prosent. 

Derfor er det viktig at den enkelte svineprodusent tar innover seg denne 

situasjonen med de økonomiske konsekvenser det vil ha for den enkelte, om vi ikke klarer å få markedet under kontroll. Samtidig er det viktig å stille krav til kjøttindustrien og markedsaktørene om at de bidrar på sin måte med trykk på salget og kun bruk av norskprodusert kjøtt i sine produkter. Det betyr at det ikke er rom for den planlagte ribbeimporten i år.

Nå er det tid for handling. Følg derfor lojalt opp de tiltakene som settes i verk for å styrke din økonomiske situasjon og næringens framtid. Det er nå i stor grad opp til deg.

Samtidig er det viktig å passe på at pessimismen ikke tar overhånd. Foran oss ligger det tross alt mange positive utviklingstrekk som vil bringe næringen inn i et optimistisk lys framover. At en har fått gjennomslag for å utvikle nye lang­siktige produksjons- og markedsregulerende tiltak er et av disse. Økt faglig dyktighet og stadig bedre avlsmateriale styrker næringens konkurransekraft hver dag. Grisens plass og betydning i det grønne skiftet har stor betydning, og den vil bare øke framover. Næringspolitisk har vi klart å styrke samarbeidet med faglagene og markedsaktørene. Alt sammen er viktige drivere med tanke på en optimistisk framtid.

La oss derfor benytte disse optimistiske trekkene til å skape en positiv energi for å få snudd næringens utfordringer til nye muligheter.