Publisert: 01.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt tilskudd til satellitter

Landets 145 satellitter bør fortsatt få avløsertilskudd og dyretallsstøtte ut fra antall avlsdyr på telledatoen, mener SLF.


Fortsatt tilskudd til satellitter

Landets 145 satellitter bør fortsatt få avløsertilskudd og dyretallsstøtte ut fra antall avlsdyr på telledatoen, mener SLF.

 

Etter fjorårets jordbruksoppgjør ble det enighet om at SLF skulle utrede bestemmelsene rundt tilskudd til satellitter. Utredningen de nå har offentliggjort, konkluderer med at satellittene fortsatt bør få avløsertilskudd og dyretallstøtte ut fra antall avlsdyr på telledatoen.

Staten foreslo i fjor at satellittene i løpet av fem år skulle miste sine tilskudd. Etter en hektisk påvirkningsprosess fra blant annet Norsvin, ble avtalepartene enige om å utsette forslaget, og Statens Landbruksforvaltning fikk i oppdrag å utrede saken. Utredningen viser at SLF har satt seg svært grundig inn i hvordan purkeringene drives. De vil nå tolke regelverket slik at tilskudd kan gis ut fra leide dyr, dersom leietakeren har et formelt ansvar for dem, har inntekter fra dem, og det hele er basert på en langsiktig avtale. De konkluderer også med at purkeringene er en spesiell driftsform, som det i forhold til konsesjonsregelverket er vurdert som ønskelig å legge til rette for.

Beregningene til SLF viser også helt klart at satellittene, spesielt de mindre, fortsatt vil få langt mindre avløser- og dyretallstøtte, enn vanlige svineprodusenter med tilsvarende produksjonsvolum. De avslutter sin anbefaling med at «det kan argumenteres for at dette er rimelig på grunn av stordriftsfordelene satellitter i purkering antas å ha». Norsvin har imidlertid dokumentasjon på at tilsvarende stordriftsfordeler kan oppnås også innenfor ordinær produksjon.

Utredningen til SLF førte til at staten har skrinlagt sitt tidligere ønske om å fjerne tilskuddene til disse svineprodusentene (145 stk). Det er imidlertid svært interessant hva staten skriver i sitt tilbud ved årets jordbruksoppgjør. Staten henviser til evalueringen som SLF har foretatt og foreslår at satellitter i purkeringer bør ha samme tilskuddsutmåling av produksjonstilskudd og avløserrefusjon som andre svinebesetninger med samme produksjonsomfang. Slik undertegnede tolker dette, vil dette si at tilskuddene skal øke, stikk i strid med SLFs anbefalinger. Vi får krysse fingrene i håp om at avtalepartene er seg bevisst det de har skrevet i sluttprotokollen.