Publisert: 08.02.2017 Oppdatert: 01.02.2018

Stikkord:

Fortsatt mangelfulle rutiner rundt MRSA-testing av folk

Testing av folk er et viktig tiltak i myndighetenes og næringas felles arbeid mot MRSA. Allikevel er vår erfaring at praksisen varierer på de ulike legekontorene, og mange opplever fortsatt å bli avvist når de ønsker å teste seg, uten å bli henvist videre.


Norske helsemyndigheter, dyrehelsemyndigheter og norsk husdyrnæring har i over tre år jobbet intensivt for å hindre at MRSA skal etablere seg i norske svinebesetninger. Det viktigste tiltaket for å hindre at grisen smittes med MRSA og for å hindre videre smitte til folk er at de som arbeider i svinebesetninger blir testet slik at bærere ikke smitter grisen.

Avvises av primærhelsetjenesten

Paradoksalt nok opplever mange svineprodusenter og røktere at de blir avvist når de oppsøker primærhelsetjenesten, oftest med begrunnelsen at de ikke skal inn på sykehus. Kunnskapen om viktigheten av å teste folk synes derfor å være noe mangelfullt. Dette til tross for informasjon både fra Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og næringen.

Norsvin med ny anmodning

Norsvin har sendt en ny anmodning til Helsedirektoratet, hvor vi ber om at legenes plikt og ansvar i arbeidet mot MRSA tydeliggjøres. Personer som arbeider i svinebesetninger skal ha et tilbud om testing. I tillegg er det en rekke forhold der vi erfarer at det er ulik praksis i dag, og som vi ønsker klargjort. Vi opplever også store forskjeller mellom legene når det blir foretatt en test. Det går på følgende:

  • Betaling. Her varierer det sterkt fra «ingen kostnad» til egenandel pluss rekvisita
  • Testprosedyre, antall svaber og hvor det blir tatt prøver
  •  Behov for medisinsk konsultasjon. Norsvin stiller spørsmål om medisinsk konsultasjon er nødvendig når indikasjonen er å undersøke om man er bærer av MRSA. Legen kan neppe overprøve personens ønske om å teste seg. Et krav om medisinsk konsultasjon fører svært ofte til at det tar lang tid før man kan bli testet (vi har fått melding om tre ukers ventetid fordi det ikke er akutt sykdom) – noe som igjen fører til store kostnader ved at produsenten selv ikke kan jobbe i grisehuset og derfor må ha avløser, eller at det må betales lønn for arbeidstakere som ikke kan jobbe i grisehuset.

Her er en oversikt over viktig informasjon om MRSA (testing, smittebeskyttelse mm.). 

Kampen mot MRSA 

  • Norske helsemyndigheter, dyrehelsemyndigheter og norsk husdyrnæring har i over tre år jobbet intensivt for å hindre at MRSA skal etablere seg i norske svinebesetninger.
  • MRSA utgjør ingen trussel for grisene og gir ikke sykdom. Tilstedeværelse av MRSA i norske svinebesetninger påvirker heller ikke produksjonen eller produksjonsøkonomien. Bekjempelsen gjøres ene og alene for å hindre smitte til humanbefolkningen.
  • Primærintroduksjonene med MRSA i norske svinebesetninger skjer med folk som i stor grad har blitt smittet i utlandet.