Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fortsatt lite smitte fra mat og dyr i Norge

Det er trygt å spise mat fra norske husdyr. Den nylig offentliggjorte zoonoserapporten 2007 bekrefter at situasjonen for smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker holder seg ganske stabil i Norge.


Fortsatt lite smitte fra mat og dyr i Norge

Det er trygt å spise mat fra norske husdyr. Den nylig offentliggjorte zoonoserapporten 2007 bekrefter at situasjonen for smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker holder seg ganske stabil i Norge.

 

Veterinærinstituttet beskriver situasjonen som meget god sammenlignet med andre land. Og grisen står seg forholdsvis godt i forhold til fjørfe.

Zoonoserapporten beskriver forekomsten av en del zoonoser (sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker) i fôr, dyr, mat og mennesker i Norge. Den er utarbeidet av Veterinærinstituttets zoonosesenter i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet.

 

Her følger en oppsummering av de viktigste funnene.Campylobacter

Campylobacter er den vanligst rapporterte årsak til zoonotisk sykdom hos mennesker. 2 834 tilfeller ble rapportert i 2007. Av disse var omtrent halvparten smittet i Norge. Med over 175 000 meldte tilfeller i EU i 2006, er campylobacteriose den hyppigst rapporterte zoonosen hos mennesker i dette området.

Av 4 145 norske slaktekyllingflokker undersøkt i 2007 var 237 (5,7 prosent) positive for campylobacter. Totalt 179 av disse flokkene ble identifisert før slakting, og alle slaktene fra disse ble frosset eller varmebehandlet for å fjerne campylobacter før produktene nådde markedet. 7,9 prosent av undersøkte norskproduserte ferske fjørfeprodukter var positive for campylobacter. EUs zoonoserapport for 2006 viser at i enkelte land var over 80 prosent av slaktekyllingflokkene og over 65 prosent av prøver fra fersk kyllingkjøtt infisert.

Salmonella

Salmonella er den nest vanligste rapporterte årsak til zoonotisk sykdom hos mennesker i Norge. 1 649 tilfeller ble rapportert i 2007. Omrent 75 prosent av disse ble smittet på reise i utlandet. Med over 160 000 meldte tilfeller i EU i 2006, er salmonellose den nest vanligste rapporterte zoonosen hos mennesker i dette området.

Norge har fremdeles en meget god situasjon når det gjelder fôr, levende dyr og mat produsert fra norske dyr, selv om 2007 hadde noen flere positive funn enn de foregående årene. Blant annet ble Salmonella Enteritidis påvist i en slaktekyllingflokk, noe som var første gang denne salmonellavarianten har blitt påvist hos fjørfe i Norge. Fordi akkurat denne varianten kan smitte via egg, er den spesielt fryktet hos verpehøns.

To såkalte baselinestudie angående Salmonella hos kalkun og slaktegris ble gjennomført på identisk måte i alle EU- land og i Norge i perioden oktober 2006 – september 2007. Disse viste at forekomsten i Norge var meget lav sammenlignet med EU-gjennomsnittet (slaktekalkun: Norge 0 prosent, EU-gjennomsnitt 30,7 prosent, slaktegris: Norge 0,3 prosent, EU-gjennomsnitt 10,3 prosent).

Totalt 24 av 159 undersøkte prøver av importerte krydderurter og bladgrønt fra Thailand og Vietnam var positive for Salmonella.

Andre bakterielle zoonoser

Yersinia, Listeria og verotoksinproduserende E. coli (VTEC) har alle forårsaket sykdom hos mennesker i Norge i 2007 med hhv. 71, 51 og 28 rapporterte tilfeller. Det gjøres ikke rutinemessig kartlegging av dyr og mat når det gjelder Yersinia, Listeria og VTEC.

Mange dyr undersøkes for brucellose og tuberkulose, og ingen var positive i 2007. Det var heller ingen meldte tilfeller av M. bovis-tuberkulose (den zoonotiske tuberkulosevarianten) eller brucellose hos mennesker.

Parasitter

Rapporten omtaler tre typer parasitter; trikiner, ekinokokker og toxoplasma. Det er ikke rapportert om sykdom hos mennesker forårsaket av disse parasittene i 2007. Hos dyr og i mat foretas til dels mange undersøkelser av disse parasittene. Trikiner er ikke påvist hos gris de siste 14 år. 483 rødrever felt under jakt i sesongen 2006 – 2007 ble undersøkt for ekinokokker i 2007, og alle var negative. Toxoplasma finnes hos norske husdyr og gir av og til problemer med f. eks abort hos sau og geit.

Virus

Rapporten omtaler rabies. Ingen tilfeller verken hos mennesker eller dyr ble rapportert.

Utbrudd

Det ble varslet 82 mistenkte næringsmiddelbårne utbrudd i 2007. Det alvorligste utbruddet var forårsaket av listeria med 21 rapporterte tilfeller hvorav 5 døde. Smittekilden var en norskprodusert pasteurisert ost. Et annet omfattende utbrudd ble forårsaket av campylobacter hvor det ble anslått at ca. 1000 mennesker i Røros kommune ble syke. Forurenset drikkevann var årsak.

Fra dyr til mennesker

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Derfor er det meget viktig å ha en god overvåking og løpende kontroll med zoonosene for å unngå at mennesker skal bli smittet via mat, drikkevann eller direkte kontakt med dyr. Denne kontrollen skjer i dag hovedsakelig ved hjelp av ulike overvåkingsprogrammer i regi av Mattilsynet, i tillegg til overvåking av sykdomsforekomst og matbårne utbrudd hos Folkehelseinstituttet. Det er viktig at denne løpende overvåkningen fortsetter for å ha mulighet til raskt å oppdage uheldige trender og eventuelt kunne sette i verk tiltak.

Data fra den norske rapporten sammenstilles med tilsvarende data fra alle EU land og inngår i EUs Zoonoserapport som utarbeides av EFSA (European Food Safety Authority) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).