Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fôrmidler og fôrblandinger

Boka ”Fôrmidler og forblandinger” gir en innføring i produksjon av fôrblandinger. Målgruppen er studenter ved fordypningsområdene husdyr og akvakultur ved Teknisk fagskole.


Fôrmidler og fôrblandinger

Boka ”Fôrmidler og forblandinger” gir en innføring i produksjon av fôrblandinger. Målgruppen er studenter ved fordypningsområdene husdyr og akvakultur ved Teknisk fagskole.

 

Boka er delt inn i gjeldende forskrifter, tørking, transport og lagring av fôrvarer, fôrmidler, fôrteknologi, fôrblandinger og økologisk fôr.

Boka gir en god og oversiktlig innføring i nevnte områder på en lettfattelig måte. Forfatterne har en solid oversikt over fagområdet, særlig gjelder dette omtalen av fôrmidler. Det brukes lite fremmedord eller spesielle faguttrykk i boka. Det er imidlertid noen få, som kunne vært unngått eller forklart. Det er likevel en stor fordel å ha kunnskaper innenfor generell husdyrernæring for å få full utbytte av boka. Boka synes å rette seg mer mot fôrblandinger til drøvtyggere og gris enn fisk, pelsdyr og kjæledyr. Det er plass til egne notater i margen, og hvert hovedkapittel avsluttes med noen få spørsmål.

Gjeldende forskrifter er gitt en meget kort og overfladisk beskrivelse, og det er bare fôrvareforskriften som omtales. Det er særlig krav om finmaling og varmebehandling som omtales. Selv om dette er den desidert mest sentrale forskriften, reguleres produksjon av fôrblandinger av flere lover og forskrifter. Det kunne med fordel være gitt en oversikt over de mest sentrale, og henvisning til hvor man finner dem.

Tørking og transport og lagring gis også en kort og relativt overflatisk omtale.

Fôrmidler gis en forholdsvis omfattende og grundig omtale. Omtalen er delt inn i proteinfôrmidler, karbohydratfôrmidler, fettkilder, flytende råvarer og tilsetningsstoffer. Alle fôrmidler som brukes i dag i Norge, samt fôrmidler som kan være aktuelle, gis en god og oversiktlig omtale med hensyn til egenskaper, anvendelse og tilgjengelighet.

Kapitlet om fôrteknologi gir en lettfattelig oversikt over aktuelle behandlings- og produksjonsmetoder av fôrblandinger. Omtalen omfatter hensikt med behandlingen, type utstyr og krav til utstyr. Omtalen gir imidlertid kun en innføring i et stort og komplisert fagfelt. Det savnes en skjematisk oversikt over produksjonsprosessen fra råvarene kommer til anlegget til ferdig fôrblanding for de mest sentrale produksjoner. Behandlings- og produksjonsutstyret er illustrert på en god måte.

Omtalen av fôrblandinger gir en oversikt over fôrblandinger til de mest vanlige husdyrslagene, inkludert oppdrettsfisk. Omtalen beskriver også hensikten med fôrblandinger, og hvor stor andel av energiinntaket fôrblandinger utgjør for ulike dyreslag. Boka gir også en kort omtale av økologisk fôr, hva som kjennetegner økologisk fôr, regelverk og kontroll av økologisk fôr.

Boka er skrevet av forfattere med god oversikt over fagområdet. Dette gjelder særlig for fôrmidler. Boka gir en lettfattelig innføring i fagfeltet.

 

Fôrmidler og fôrblandinger Nils Raastad, Erland Austreng og Trond Storebakken GAN forlag, 2003