Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fører Norsvins strategiprosess til organisasjonsendringer?

 


Fører Norsvins strategiprosess til organisasjonsendringer?

 

Dagens styringsstruktur og arbeidsdeling mellom Norsvin og Norsvin International (NI) er ikke optimal for framtida. Dette er en av arbeidshypotesene det jobbes med i strategiprosessen for å skape Norsvins nye strategiplan for perioden 2009 – 2014 !

 

Mye er forandret siden man tidlig på 90-tallet begynte å sysle med tanken om å tjene penger for Norsvins eiere på å selge genetikk i det internasjonale markedet. Norsvin International ble dannet i 1997, med Nortura som medeier fra første stund. Norsvin så at man trengte en finansiell og familiær medspiller for å vinne fram i internasjonale markeder.

 

Baltikumsatsingen, og etter hvert også USA-satsingen, krevde ytterligere kapital og velvillige investorer, og Felleskjøpet Agri kom inn på eiersiden via datterselskaper av Norsvin International. Etter hvert har ting blitt ordnet opp i slik at Norsvin International i dag fremstår som en juridisk enhet med datterselskaper, eid 53,8 % av Norsvin, og resten av eierandelene fordelt på Nortura og FK Agri.

 

Norsvins internasjonale satsning har kun én overordnet misjon. Det er å tjene penger på vegne av eierne, norske svinekjøttprodusenter. Norsvin ønsker å tjene penger på det faktum at vi har et produkt i verdensklasse, nemlig vårt Norsvin Landsvin.

 

De to øvrige medeiere, Nortura og FK Agri, har gjennom eierskapet hatt som motiv å hjelpe Norsvin og norske svineprodusenter til å nå målet om å tjene penger på internasjonal virksomhet. Samtidig har de nok også hatt motiver om å skaffe seg goodwill-effekt hos svineprodusentene ved å delta med kompetanse og penger. I den senere tid, etter hvert som krav til ytterligere kapitaltilgang har kommet, har de eksterne eierne naturlig nok også stilt krav til inntjening og forrentning av innskutt kapital. Dette er sunne og forretningsmessig viktige premisser.

 

Vi gleder oss over at vi nå ser at Norsvin International som selskap for første gang i historien legger fram et budsjett for inneværende år som forteller at selskapet skal gå med overskudd. Vi gleder oss videre over at markedsutviklingen i årene fremover, spesielt i det amerikanske markedet, vurderes som svært potent! Men i denne sammenhengen må vi ile til med å påpeke at Norsvin og eierne lenge har hatt økonomisk glede av den internasjonale satsningen gjennom royaltybetaling for levering av genetikk til NI. De siste par tre årene har dette eksempelvis betydd 8 til 10 mill kroner i inntekt til Norsvin.

 

Gjennom analyser av nå-situasjonen i den pågående strategiprosessen ser vi samtidig at vi er svært sårbare organisatorisk gjennom dagens struktur og deling av ansvar og myndighet mellom Norsvin som avlsorganisasjon og Norsvin International (NI) som markeds- og salgsorganisasjon.

 

I et fremtid strategisk bilde ser vi for oss at Norsvin og NI samlet vil øke sin årlige omsetning fra dagens cirka 190 millioner til cirka 300 millioner i årlig omsetning i 2014. I dag ligger cirka 120 av de 190 omsetningsmillionene i Norsvin, mens 70 millioner er i NI. I 2014 vil omsetningen være cirka 140 millioner i Norsvin og 160 millioner i NI. Datterselskapet vil med andre ord stå for større omsetningsandel i konsernet enn moren.

 

Styret i Norsvin har i dag ingen direkte løpende påvirkning på strategisk og operativ drift og utvikling i NI. Den internasjonale virksomheten blir i dag satt opp som orienteringssaker på styrets agenda. NI forvalter i praksis nesten hele markedsleddet i Norsvins verdikjede fra produktutvikling (avlsdrift og FoU), produksjon (semin) til marked. Norsvin har på mange måter outsourcet markedsavdelingen sin. Det norske markedet har Norsvin, når rett skal være rett, fullt ansvar for. Men i 2014 vil dette være cirka 65 tusen purker. Målt mot det internasjonale markedet snakker vi om et sted mellom 1,5 til 2 millioner grisepurker med mer eller mindre Norsvingenetikk i årene !

 

Videre er det slik at knapt en eneste av våre 65 medarbeidere i dagens Norsvin ikke påvirkes av den internasjonale satsningen. Grensegangene mellom Norsvin og NI på Norsvinsenteret bærer preg av overlapping og ikke tydelighet, men dette er på både godt og vondt.

 

Vi snakker i strategiprosessen om å lete etter fremtidige modeller for Norsvin og NI som innebærer en enhetlig styringsstruktur, en ubrutt verdikjede fra produktutvikling til marked og ivaretakelse av alle eieres interesser. I denne sammenheng snakker vi da om Norsvins eiere, de norske svineprodusentene, men også de to andre eierne i NI, Nortura og FK Agri.

 

Det arbeides med ulike modeller for å løse dette, og etter all sannsynlighet vil en justert organisasjonsmodell bli forelagt Norsvins årsmøte i år. Dette skjer i sammenheng med styrets anbefalte strategiplan for Norsvin for 2009 til 2014. En slik anbefalt ny organisasjonsmodell vedtar ikke Norsvin alene, men må definitivt omforenes i samspill med de to øvrige eiere i Norsvin International.

 

Men tradisjonen tro velger vi å tro at disse to eiere vil stille seg bak en organisasjonsmodell som ytterligere fremmer mulighetene for å tjene penger på norsk svinegenetikk på vegne av alle norske svineprodusenter!