Publisert: 07.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forebyggende tiltak mot MRSA

Her følger en oversikt over tiltak for å forebygge forekomst av resistente gule stafylokokker (MRSA) i norske svinebesetninger.


Forebyggende tiltak mot MRSA

Her følger en oversikt over tiltak for å forebygge forekomst av resistente gule stafylokokker (MRSA) i norske svinebesetninger.

MRSA er en spesiell antibiotikaresistent variant av bakterien Staphylococcus aureus (”gule stafylokokker”). En dyreassosiert variant av MRSA er påvist i flere besetninger som har hatt kontakt via omsetning av smågriser. LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske, og fra menneske til gris. Bakterien gir sjelden alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer, men det er viktig å unngå at den spres til helseinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem og sykehjem, hvor den kan forårsake alvorlige infeksjoner som er vanskelige å behandle. Kjøtt og kjøttprodukter regnes ikke som viktig årsak til smitte med LA-MRSA fra dyr til mennesker. Svinenæringen, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening står samlet bak en målsetting om å holde forekomsten av MRSA på lavest mulig nivå i Norge. I henhold til Matloven § 19 har alle plikt til å hindre at det oppstår fare for at smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker utvikles i et dyrehold, eller spres til andre dyrehold. LA-MRSA spres mellom besetninger først og fremst ved flytting av dyr, men den kan også spres via personer og forurensede gjenstander inkludert dyrebiler. Høyt forbruk av antibiotika, spesielt bredspektrede antibiotika, regnes som viktig årsak til økende forekomst av LA-MRSA i mange land. Her kommer en del anbefalinger om tiltak for å unngå at flere besetninger blir smittet med denne bakterien, og for å unngå at bakterien spres fra besetninger som allerede er smittet.

 

Tiltak for å unngå å få inn LA-MRSA fra utlandet

// Ved besøk i husdyrhold i andre land, anbefales bruk av engangshansker, hodeplagg og kirurgiske munnbind. // Det anbefales grundig vask og desinfeksjon av hender, helst kombinert med dusj umiddelbart etter besetningsbesøk i utlandet. // Etter kontakt med husdyr i andre land gjelder generell anbefaling om minimum 48 timers karantene, hvorav minst 24 timer i Norge før en kommer i kontakt med norske husdyr. // Personer som har hatt kontakt med husdyrhold i land utenfor Skandinavia (Norge, Sverige og Finland) bør teste seg for MRSA før de kommer i kontakt med norske husdyr. // Ved arbeid med husdyr anbefales det at en inntil negativt svar på MRSA-prøve foreligger, bruker engangshansker og kirurgisk munnbind (ikke maske med ventil) // Vask og desinfeksjon av hender utføres før beskyttelsesutstyret tas på og straks etter beskyttelsesutstyret er tatt av. Munnbind skal byttes ofte, og alltid hvis munnbindet blir fuktig.

Tiltak for å hindre spredning av MRSA fra positive besetninger

// Det skal være smittesluse hvor besøkende vasker hender og skifter til besetningens overtrekksklær og fottøy før de går inn i besetningen. // Det skal være utlastingsfasiliteter som muliggjør opplasting av dyr uten at dyrebilsjåfør kommer inn i besetningens rene område. // Besetninger som er positive for MRSA bør ikke levere griser på det åpne markedet, men kun til faste kunder. // Etter transport av griser fra MRSA positive besetninger skal dyretransporten vaskes og desinfiseres før det transporteres dyr fra andre besetninger. // Utstyr som brukes i flere besetninger må vaskes og desinfiseres mellom hver besetning. // Det bør unngås at personer som arbeider i MRSA positive besetning steller dyr i andre besetninger. // Veterinærer og andre rådgivere skal så langt som mulig legge rutinebesøk til MRSA positive svinebesetninger sist på dagen

Tiltak for å hindre smitte av MRSA fra griser til mennesker

// Bruk overtrekkstøy og støvler i fjøset, bruk engangshansker, hodeplagg og kirurgiske munnbind. // Vask og desinfiser hender og dusj så raskt som mulig etter at arbeidet i fjøset er avsluttet. Tiltak for veterinærer og rådgivere som blir funnet positive med MRSA // Veterinærer og rådgivere som har arbeidet i MRSA-positive besetninger, bør teste seg for MRSA. // Prøven kan tas hos egen fastlege. // Inntil negativt svar foreligger brukes kirurgisk munnbind og hansker // Ved positivt MRSA funn gjennomføres behandling for å bli fri bakterien, og kontrollprøver i tråd med anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet. Det tas tre kontrollprøver med en ukes mellomrom etter gjennomført sanering. Om alle tre kontrollprøvene er negative, kan videre smitteverntiltak oppheves. // Det er ingen arbeidsrestriksjon for veterinærer eller rådgivere som blir funnet MRSA-positive.

Tiltak for slakteriet når det påvises MRSA i en leverandørbesetning

// Dyr fra positive besetninger hentes sist på ruta og transporteres direkte til slakteri. // Dyrebil som har transportert griser fra MRSA positiv besetning skal vaskes og desinfiseres grundig umiddelbart etter at dyrene er lastet av. // Ansatte på slakteriet bør bruke hansker og munnbind ved mottak og videre håndtering av dyr fra MRSA-positive besetninger. // Vask og desinfeksjon av hender utføres før beskyttelsesutstyret tas på og straks etter beskyttelsesutstyret er tatt av. Munnbind skal byttes ofte og alltid om munnbindet blir fuktig. // Spesielt beskyttelsesutstyr er ikke lenger nødvendig når dyrene har passert skoldekaret. // Det anses ikke nødvendig med spesielle tiltak overfor produkter fra MRSA-positive griser. Disse anbefalingene kan endres ut i fra hvordan situasjonen utvikler seg. Mattilsynet. Veterinærinstituttet. Norsvin. Den norske veterinærforening. Folkehelseinstituttet. Animalia.