Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Forebyggende tiltak er viktigst!

Før sinkoksid tas i bruk bør man for det første sørge for at det er stilt en korrekt diagnose, og for det andre sørge for at forebyggende tiltak er forsøkt.


Forebyggende tiltak er viktigst!

Før sinkoksid tas i bruk bør man for det første sørge for at det er stilt en korrekt diagnose, og for det andre sørge for at forebyggende tiltak er forsøkt.

 

Dersom disse er uten tilfredsstillende effekt kan sinkoksid vurderes. Korrekt diagnose stilles best ved obduksjon og evt dyrking av tarmpatogener fra 3 – 5 typiske griser. Dette vil også bidra til at differensialdiagnoser kan utelukkes (adenomatose, PMWS).

 

Aktuelle forebyggende tiltak er:

• Høyere avvenningsvekt – Vann og fôr til purkene i dieperioden – Tilskuddsfôr og vann til spedgrisene i fødebingen – Nok jern til spedgrisene

• Seksjonering av smågrisavdeling, alt inn – alt ut

• Renhold/hygiene mellom innsett – Såpevask – Vanntemperatur ikke over 50 grader – Evt desinfeksjon

• God opptørking etter vask før innsett av smågris!! Gjennomsnittlig tomtid er +/– 5 dager, avhengig av temperatur og ventilering.

• Smågrisene tilvent kraftfôr før avvenning

• Restriktiv fôring med flere fôringer per dag (5–6)

• Bruk av avvenningstorv

• Bruk av små mengder grovfôr som fint høy eller silo

• Rikelig/ ekstra drikke de første dagene

• Høy nok temperatur på liggeplassen til smågrisene

• God rutine for daglig renhold, bruk av strø.

 

Flere gode råd kan fås ved å kontakte Helsetjenesten for svin.

 

Kort oppsummering av regelverk og status

• Sinkoksid er et vanlig tilsetningsstoff i svinefôr opp til 150 mg per kg. Fôrbransjen tilsetter normalt tilnærmet denne mengde, for at grisene skal få dekket sitt essensielle behov for Zn. Dette faller inn under regelverk som forvaltes av Mattilsynet.

• For at sinkoksid skal ha forebyggende effekt på avvenningsdiaré og ødemsjuke må det tilsettes mengder på 2500 – 4000 mg per kg.

• Når det skal tilsettes sinkoksid til fôr i mengder som overskrider grenseverdien på 150 mg/kg, defineres sinkoksid som et legemiddel, og fôret defineres som et medisinfôr. Tilvirkning, salg og forskrivning av medisinfôr reguleres av medisinfôrforskriften som forvaltes av Legemiddelverket.

• Det er generelt ikke tillatt for veterinærer å forskrive rensubstans av sinkoksid. Slik forskriving krever særskilt tillatelse fra Legemiddelverket. Så lenge det finnes andre, fullgode produkter på markedet, vil ikke tillatelse bli gitt.

• For å møte et marked for bedre produkter av sinkoksid til forebygging av avvenningsdiaré og ødemsjuke har det nå kommet to nye produkter på markedet, et medisintilskuddsfôr og et medisinfôr til gris. Disse blir omtalt nedenfor. Begge må ordineres via resept fra særskilte utsalg, som skal være godkjent av Legemiddelverket.

• Regler for ordinering av medisinfôr og medisintilskuddsfôr er beskrevet i Medisinfôrforskriften (FOR 1996-06-28 nr 693: Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medsinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer). Her gjelder følgende:

– Resepten må være skriftlig (kan faxes, men ikke sendes elektronisk!) – Resepten skal kun gjelde for én gangs behandling – Resepten er gyldig i tre måneder fra utstedelsesdato – Resepten kan kun skrives ut på den mengde medisinfôr som er nødvendig for en måneds behandling. Det vil for sinkoksid-preparatene i de fleste tilfeller bety til én behandling, da begge har fastsatt en behandlingstid på to til tre uker. – Ut over disse bestemmelsene gjelder selvfølgelig vanlige forskrivningsregler som navn på eier, veterinær, tilbakeholdelsestid, osv. – Salget av medisinfôr skal skje mellom grossist/utleveringssted og dyreeier.