Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere skal kunne få tak i høyhelsegris

Norsvin ønsker at flere skal få tilgang til SPF-dyr. SPF grisen vokser raskere og har mye mindre sjukdom.


Flere skal kunne få tak i høyhelsegris

Norsvin ønsker at flere skal få tilgang til SPF-dyr. SPF grisen vokser raskere og har mye mindre sjukdom.

 

SPF er forkortelse for spesifikk patogenfri. Dette betyr at SPF-dyr er fri for en del definerte sykdomsfremkallende agens (virus eller bakterier). SPF-gris ble etablert i Norge høsten 1996 ved at det ble tatt keisersnitt på 12 purker, og ved at smågrisene fra disse purkene ble fôret opp isolert fra andre dyr. Dette ble gjort på en egen karantenegård. Sommeren 1997 ble disse dyra overført til gården til Erling Solberg på Vinjeøra, slik at den første norske SPF-besetning ble etablert.

Mindre sjukdom og raskere vekst er altså en av hovedfordelene med SPF-gris. Dette gir bedre økonomi for bonden og bedre dyrevelferd, og er spesielt aktuelt ved saneringer eller oppstart av produksjon. Vi har i dag to SPF-avlsbesetninger i Norge, og 13 bruksbesetninger med dyr rekruttert fra disse. Skal dette systemet vokse er det sannsynligvis behov for flere besetninger. I første omgang kan det være naturlig å tenke seg en besetning til på Sør-Vestlandet.

 

3-4 KJERNEBESETNINGER

SPF systemet er bygget opp med nøytrale midler. Kostnadene ved å etablere disse to besetningene har vært ca. 1.9 millioner kroner. Vi har fått 700 000 kroner i prosjektstøtte fra Forskningsrådet, resten har Norsvin dekket. Helsekontrollen i SPF besetningene blir utført av HT-svin, og kostnadene dekket over HT-svins budsjett.

Det er viktig at alle svineprodusenter i Norge får tilgang på SPF dyr. Norsvin ønsker derfor å ha minimum 3-4 SPF-kjernebesetninger i landet. Disse besetningene har helt spesielle oppgaver, og skal ha mulighet til å produsere både landsvin og LY purker. Det er viktig å ha flere SPF kjernebesetninger og at disse er plassert i hver region for å unngå for mye transport av dyr. Videre er det viktig å ha minst tre besetninger hvis en eller i verste fall to besetninger skulle bli reinfisert og smittet igjen. Disse SPF-kjernebesetningene er på papiret definert som avlsbesetninger, men er primært SPF-livdyrproduserende besetninger. Av helsemessige årsaker kan de ikke levere dyr til test på ordinær måte. De bidrar således ikke aktivt til avlsframgangen.

 

KOSTNADSMESSIG UTFORDRING

Det er viktig å ha en ordnet finansiering av disse 3-4 besetningene i toppen av SPF-pyramiden. De vil sannsynligvis ha god inntekt av livdyrsalg, men samtidig er det forholdsvis store kostnader ved å opprettholde og overvåke helsestatusen. Disse kostnadene må dekkes, samtidig er det ikke sikkert at livdyrsalget hele tiden er like stort. Norsvin kan ikke dekke kostnadene i disse besetningene, da de ikke bidrar til avlsframgangen på lik linje med de andre avlsbesetningene.

Utfordringen blir derfor å sikre finansiering av kostnadene ved å holde en ren kjerne av SPF besetninger. Det naturlige er at denne finansieringen i alt vesentlig grad kommer via salg av SPF dyr til bruksbesetninger. SPF begrepet bør sannsynligvis øremerkes disse kjernebesetningene, som kan tilfredsstille høye krav til smittebeskyttelse og prøvetakingsfrekvens.

Norsvins styre er opptatt av at fellesskapet må sikre økonomien i disse kjernebesetningene, og at det samtidig stilles visse krav til dem.

 

SAMARBEID MÅ TIL

Alle medlemmer må sikres mulighet for tilgang til livdyr fra disse SPF-kjernebesetningene. Hvis det skulle vise seg at det er vanskelig å dekke behovet for høyhelselivdyr, kan det være et alternativ at slakteriene har besetninger som produserer hybridpurker for salg, altså en form for høyhelse formeringsbesetninger. Norsvins styre ønsker at slike høyhelseformeringsbesetninger skal forplikte seg til å kjøpe livdyr fra kjernebesetningene, samtidig med at det innføres en spesiell livdyravgift på salg av LY-purker fra slike formeringsbesetninger. Denne avgiften skal være med å sikre økonomien til kjernebesetningene, samt gi Norsvin en royalty for ekstraarbeid og innsatt kapital når det gjelder å utvikle produktet. Styret ønsker videre at Norsvin utvikler forpliktende avtaler mellom partene, og etablerer et system som skal være bindeledd mellom SPF kjernebesetning, Norsvin og de enkelte slakteriene. Oppgaven er blant annet å styre livdyrflyten og organisere leveranser i tett samarbeid med slakteriene. Norsvin vil derfor arbeide videre for å få til en avtale med KLF og Norsk Kjøtt om ambisjoner, finansiering og videreutvikling av SPF systemet.