Publisert: 07.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Flere rapporterer data fra grisehuset

De foreløpige resultatene fra årsstatistikken til In-Gris i 2006 viser en solid økning i antall årspurker og slaktegris som melder inn sine resultater.


Flere rapporterer data fra grisehuset

De foreløpige resultatene fra årsstatistikken til In-Gris i 2006 viser en solid økning i antall årspurker og slaktegris som melder inn sine resultater.

 

På slaktegris er det data på hele 59 % flere slaktegris enn året før, og det er 15,6 % flere enn toppåret 2004. Videre viser tallene at tilveksten har økt marginalt siste året, mens fôrforbruk og prosent døde har gått noe ned.

Kjøttprosenten gått opp også i år. En historisk framstilling over kjøttprosent og slaktevekt er vist i figur til høyre.

Når det gjelder purkeresultatene viser disse en økning på 13,6 % i antall årspurker fra året før i nøkkeltallsberegningene, og knapt 200 årspurker flere enn toppåret 2001. Det er bare besetninger som har sendt inn data for hele 2006 som inngår i nøkkeltallsberegningene. Vi er oppe i over 81.700 kull i beregninger som ikke angår nøkkeltallsberegninger, også dette er en stor økning fra tidligere. For øvrig er antall beregna avvente per purke det samme som året før. Formeringsbesetningene er den eneste besetningstype som har hatt en bedring i resultatene i forhold til tidligere. Her er økningen på 0,04 kull og 0,78 beregna avvente per årspurke.

Med hensyn til sjukdomsregistreringer er det en stor nedgang i antall registreringer. Dette er lite tilfredsstillende, siden det sannsynligvis ikke reflekterer en helsebedring, men dårligere registreringer. Blant de besetningene som registrerer kan en allikevel se en nedgang i frekvens av grisingsfeber.

Besetningsstørrelsen har økt med 11 purker siste året, noe som skyldes flere purkeringer. Dersom en fjerner purkeringene fra årspurkeberegningene ser en at besetningsstørrelsen har økt jevnt fra 39 i 2000 til 55 purker i 2006.

Antall medlemmer i In-Gris har hatt en økning på tre prosent fra i fjor. Dette er spesielt gledelig siden oppslutningen har gått ned hvert år de foregående 8 år. Andelen av smågrisprodusenter som er medlem i In-Gris er den høyeste siden 2001.

 

Videre framdrift

Endelige resultater vil foreligge medio april, og trykt versjon av årsmeldinga forventes å være klar tidlig i mai. Resultatene vil også legges ut på Norsvins hjemmeside.