Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fire viktige tiltak omkring grising

Internasjonalt har det vært stor diskusjon om i hvor stor grad man skal gå inn å gjøre tiltak omkring grising, fordi det generelt er et mål at purka skal gjøre mesteparten av jobben selv.  


Fire viktige tiltak omkring grising

Internasjonalt har det vært stor diskusjon om i hvor stor grad man skal gå inn å gjøre tiltak omkring grising, fordi det generelt er et mål at purka skal gjøre mesteparten av jobben selv.  

Inger Lise Andersen, UMBHer er det etter min mening viktig å skille mellom hva som er et mål og hva som er de faktiske realiteter. Vi har per i dag purker som produserer langt flere grisunger enn de klarer å ta vare på, og det betyr at man ikke klarer å oppnå gode resultater uten ekstra innsats fra bonden omkring grising. Purkas biologiske kapasitet og moregenskaper skal jeg komme nærmere inn på i en egen artikkel, men det er i alle fall klart at hvis bonden ønsker et spedgristap som er lavere enn 15%, så må det settes inn ekstra tiltak omkring grising. Vi kan også nå med sikkerhet si hvilke tiltak som er mest effektive for å oppnå bedre resultater raskt.De vikstigste tiltakene er som følger:

 

1. Redebygging

 

Minimum 12 timer før forventet grising må purka gis tilnærmet fri tilgang (minimum 2 kg) til redebyggingsmateriale. Hvis bonden er i tvil om grisingstidspunktet, så kan man også gi dette et døgn før forventet grising. Purka er ekstremt motivert for redebygging 5-10 timer før fødsel og ved å tilfredsstille dette behovet oppnår vi roligere purker med bedre morsatferd. Redebyggingsmaterialet bør være i form av lang halm eller høy. Flis er ikke redebyggingsmateriale. Det er viktig å gi dette til purka til riktig tid. Når grisingen er i gang er det allerede for seint og den positive effekten uteblir. Ved bruk av høy- eller halmhekk i fødebingen kan purka trekke ut det hun har behov for (her er det store individuelle forskjeller på purkene) og man unngår unødig søl. Bruk av høyhekk i fødebingen for å gjøre det lettere å gi grovfôr er etter min mening et enkelt men utrolig effektivt tiltak for å bedre purkas velferd.

 Fig. 2. Høyhekk i fødebingene er et enkelt tiltak for å bedre velferd for purkene.

 

2. Grovfôr

 

Flere studier viser at grovfôr er positivt i drektighetstida av flere årsaker, blant annet gjennom økt metthetsgrad, mindre rastløshet, færre stereotypier og andre problematferder, forbedret fordøyelse og peristaltikk i tarm, samt ikke minst økt evne til fôropptak i laktasjonsperioden. Mindre problemer med magesår er også en dokumentert effekt av grovfôr. Purker som har vært gjennom en lang fødsel kan dessuten ha dårlig appetitt på kraftfôr, men sette pris på surfôr eller høy. Grovfôr kan bidra til å hjelpe fordøyelsen i gang, noe som også er viktig for melkeproduksjonen. Det er derfor en fordel hvis de kan tildeles en form for grovfôr også gjennom hele laktasjonen, og det skal ikke så mye til før man ser resultater. Dette er enklest å få til ved å bruke en grovfôrhekk slik at man unngår unødig fôrsøl.

 

3. Halm og flis som strø

 

Rett etter fødsel bør våt halm og flis fjernes for at dette ikke skal skape et dårlig miljø for spedgrisen. Nå er purka i en fase hvor hun ikke egentlig trenger halm og hvor det er helt greitt å bruke flis. Det viktigste nå er at det er tørt, reint og et godt lag med flis slik at man unngår sår på knær og skaper et mykt liggeunderlag. Med et godt lag med strø menes at fra fødsel og fram til tre dager etter fødsel så skal hele betonggolvet både i purkesonen og spedgrisarealet være dekket med flis. Uansett hvilken smågrisplass vi tilbyr og hvorvidt vi stenger dem inne i smågrisplassen eller ikke når purka fôres, så foretrekker grisungene å ligge sammen med purka de to første dagene etter fødsel. Derfor har vi ikke råd til å la være å bruke rikelig mengder med strø i purkesonen de to første dagene etter fødsel. Danske undersøkelser viser også at ved bruk av varme i golvet i purkesonen bare omkring grising, så er varmetapet til de nyfødte grisungene langt lavere, de kommer seg raskere til juret og drikker råmelk, og tapet av levende fødte går ned fra ca. 15 til 8%. De fleste fødebinger er ikke utstyrt med varme i golvet, men dette belyser likevel viktigheten av varmetap som dødsårsak.

 

4. Til stede omkring grising

 

Ved å være mer til stede omkring grising oppdager man lettere fødselsproblemer og kan dermed sette i verk fødselshjelp tidligere der dette er nødvendig. Videre kan man forebygge ihjelligging ved å passe ekstra på urolige purker og forhindre situasjoner med ihjelligging. I tillegg ser man og kan forhindre situasjoner hvor spedgris blir liggende på spaltegolv alene i bingen og dermed utsettes for et fatalt varmetap, som jo ofte er primær dødsårsak. Sterkt avkjølte griser sulter oftere i hjel fordi de er svake, klarer ikke å forsvare en plass ved juret, og blir oftere ihjelligget eller syke. Dette gjelder både for fikserte og løsgående purker.