Publisert: 01.12.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Finansiering av nasjonal svineavl

Det er nå viktig å tenke strategisk for å sikre et langsiktig nasjonalt avlsarbeid på gris ved å utvikle en robust nasjonal delfinansiering.


Finansiering av nasjonal svineavl

Det er nå viktig å tenke strategisk for å sikre et langsiktig nasjonalt avlsarbeid på gris ved å utvikle en robust nasjonal delfinansiering.

Ved fusjonsavtalen mellom Topigs og Norsvin International har Norsvin sammen med Nortura og FK Agri lagt forholdene til rette for å lykkes internasjonalt gjennom selskapet Topigs Norsvin. Og med det realisert formålet som har vært å skaffe seg et større finansielt marked til delfinansiering av et nasjonalt avlsarbeid.

Fusjonsavtalen mellom Topigs og Norsvin International inngår som en av de viktigste milepælene i norsk svineavl og Norsvins historie. Denne avtalen gir en god finansiell ramme for å utvikle et nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig avlsmateriale. Dette skal bidra til å sikre norske svineprodusenter økt verdiskaping inn i framtida. I tillegg til økt verdiskaping, vil et langsiktig nasjonalt avlsarbeid sikre og utvikle norsk svineproduksjons unike helsestatus.

Det er imidlertid helt avgjørende at vi klarer å utvikle et avlsmateriale som svarer til de forventningene det nasjonale og globale markedet har. Innovasjon, ambisjoner og bærekraft er verdier som Norsvin over mange år har vektlagt tungt for å sikre utvikling av et konkurransedyktig og verdensledende avlsmateriale. Gjennom Norsvin Landsvin har vi fått dette dokumentert. For å realisere og materialisere disse verdiene må en ligge i front innen forskning og utvikling (FoU), samt implementere den nyeste teknologien og kunnskapen i det operative avlsarbeidet.

Den internasjonale svineavlen preges av sterkt økende satsing blant stadig færre aktører. Vi ser at antall linjer og raser blir færre, og at populasjonene blir større og ressursbruken per linje og rase intensiveres. Denne utviklingen vil også kreve økt satsing hos oss. Med en nasjonal trerasemodell som vi har valgt i Norge der vi importerer en av morrasene (Z-linja), viser beregninger at vår andel av de totale avlskostnadene per år vil bli vel 40 prosent. Det resterende vil bli finansiert fra det internasjonale markedet forutsatt at avlsmaterialet vårt opprettholder konkurransekraften sin.

Et vesentlig argument for å beholde et nasjonalt avlsarbeid på gris er å sikre en langsiktig god helsestatus i tillegg til å sikre en stor avlsframgang. Jo flere raser vi må importere gener fra, dess større risiko er det for å få inn sjukdom etc.. Det er også uttrykt mål både fra faglagene, regjering og storting å legge til rette for økt matproduksjon på norske ressurser. I det bildet er det viktig å peke på at svinegenetikk er en svært viktig nasjonal ressurs.

Det er derfor nødvendig at vi nå tenker strategisk langsiktig, slik at det blir tatt kloke valg for å sikre finansiering av en nasjonal svineavl også i framtida.

Olav Eik-Nes

administrerende direktør Norsvin