Publisert: 30.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fiksering i fødebingen kan bli forbudt

Mattilsynet jobber nå med et utkast til forbud mot fiksering av purker i fødebingen.


Fiksering i fødebingen kan bli forbudt

Mattilsynet jobber nå med et utkast til forbud mot fiksering av purker i fødebingen.

Stortingsmelding nr 12 (2002 – 2003) om dyrehold og dyrevelferd har som mål at alle griser, inkludert purker under fødsel, skal holdes i løsdrift innen 10 år.

Skal fødebingene fungere med løsgående purker kreves et stort areal. Mange av fødebingene som ble bygget før 2003 vil derfor ikke kunne fungere om purkene slippes løs. NILF har nå på vegne av Mattilsynet beregnet kostnadene dersom det innføres et totalforbud mot fiksering i fødebingene. De har regnet ombygningskostnader på kr 10.500 (+ 4.000 i produksjonstap) per purke for de som må bygge om. For en besetning på 130 purker vil dette beløpe seg til en kostnad på 1,9 millioner kroner. Mattilsynet har gitt uttrykk for at det vil ta dette med i vurderingene når nye forskrifter skal lages.