Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fiksering av purker i fødebingen

Mattilsynet arbeider nå med et utkast som vil bety forbud mot fiksering av purker i fødebingen.


Fiksering av purker i fødebingen

Mattilsynet arbeider nå med et utkast som vil bety forbud mot fiksering av purker i fødebingen.

Stortingsmelding nr 12 (2002 – 2003) om dyrehold og dyrevelferd har som mål at alle griser, inkludert purker under fødsel, skal holdes i løsdrift innen 10 år.

Skal fødebingene fungere med løsgående purker kreves et stort areal. Mange av fødebingene som ble bygget før 2003 vil derfor ikke kunne fungere om purkene slippes løs. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har nå på vegne av Mattilsynet beregnet kostnadene dersom det innføres et totalforbud mot fiksering i fødebingene. De har regnet ombygningskostnader på kr 10.500 (+ 4.000 i produksjonstap) per purke for de som må bygge om. For en besetning på 130 purker vil dette beløpe seg til en kostnad på 1,9 millioner kroner. Mattilsynet har uttrykt at de vil ta dette med i vurderingene når de lager den nye forskriften.

I eksisterende regelverk gis det mulighet for å fiksere spesielt urolige purker fra grisingstidspunktet og opp til sju dager etter grising. Norsvin er opptatt av at denne muligheten fortsatt skal gis, da dette i enkelte tilfeller vil være en sikkerhet for smågrisene og røkter. Norsvin har imidlertid som mål at så mange som mulig av purkene skal gå løs, og at bingene skal gis tilstrekkelig areal til at dette er mulig. Norsvin mener det er viktig at det fortsatt arbeides med å skaffe ny kunnskap om viktige faktorer for spedgristap, inkludert bingeutforming, i tråd med svinnæringas nåværende ”Handlingsplan for dyrevelferd hos gris 2006-2010”.