Publisert: 29.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Færre griser i EU

Svinebestanden i nesten alle EU-land synker. Det viser tellinger som er offentliggjort første halvår. Mange forventer derfor stigende priser for svineprodusentene i tida framover.


Færre griser i EU

Svinebestanden i nesten alle EU-land synker. Det viser tellinger som er offentliggjort første halvår. Mange forventer derfor stigende priser for svineprodusentene i tida framover.

Tidligere har en særlig sett tendensen til fallende svinepopulasjon i østeuropeiske land. Men nå stopper også den stigende svineproduksjonen i vestlige EU-land opp. Dermed forventes totalproduksjonen i EU å synke. Det skriver markedsanalytiker Karsten Flemin i Danish Meat Association. Hovedgrunnen er den svært dårlige produksjonsøkonomien for svineprodusentene i 2007. Etter dette har en i tillegg opplevd til dels voldsomme økninger i fôrprisene.

Både totalbestanden av gris og bestanden av drektige purker synes å falle. Men markedsanalytikeren understreker at tallene bør betraktes som en indikasjon. Tellingene er et øyeblikksbilde av bestandens størrelse på en bestemt dato, og sier ikke nødvendigvis noe om produksjonen for eksempel i et helt år.

Østeuropeiske land har hatt til dels stort fall i svinebestanden. Dette forklares med at de i enda større grad enn vesteuropeiske land er utsatt for tradisjonelle svingninger og svinesykluser. De tradisjonelle syklene synes å forsvinne mer og mer i vestlige land, noe som forklares med at det er snakk om forskjellig regulering og lovgivning, og at en finner flere profesjonelle produsenter i vestlige land. Disse produsentene utnytter produksjonsapparatet sitt fullt ut hele tida.

Det hører med til historien at den faktiske produksjonen av griser i EU har vært en anelse høyere første halvår i år enn første halvår i fjor. Karsten Flemin sier at produksjonen for hele EU i første halvår 2008 har vært 100 000 tonn høyere enn første halvår av 2007, mens det er eksportert 400 000 tonn mer svinekjøtt ut av EU. Den store eksporten skyldes at en har nytt godt av eksportsubsidier. Men disse subsidiene opphørte nylig, slik at eksporten av svinekjøtt fra EU ventes å gå ned.