Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

EU gir drastisk fall i svinekjøttprisen

Fallet i pris til bonde vil bli langt sterkere enn fallet i kostnader dersom Norge blir medlem i EU. Uten støtteordninger vil derfor ikke norsk svineproduksjon overleve et EU-medlemskap.


EU gir drastisk fall i svinekjøttprisen

Fallet i pris til bonde vil bli langt sterkere enn fallet i kostnader dersom Norge blir medlem i EU. Uten støtteordninger vil derfor ikke norsk svineproduksjon overleve et EU-medlemskap.

 

Forrige artikkel i Svin konkluderte med at kostnadene etter hvert ville falle med ca. 7 kroner per kg svinekjøtt ved et eventuelt EU-medlemskap. Dette hjelper imidlertid svært lite, så lenge kjøttprisen faller med 8–11 kroner per kg ut fra dagens overproduksjonspris. Konklusjonen er derfor rimelig enkel; uten støtteordninger vil ikke norsk svineproduksjon overleve i EU.

Ved medlemskap i EU vil produsentprisene på svinekjøtt falle fra dag 1. Dagens nasjonale markedsreguleringsmuligheter vil forsvinne, og prisvariasjonene vil svinge ut fra verdensmarkedsprisen på svinekjøtt. Hvor raskt og hvor langt svinekjøttprisen faller, vil avhenge av hvor mye mer norske konsumenter er villige til å betale for norske produkter, samt hvor raskt industrien klarer å rasjonalisere.

 

MATVAREKJEDENE BESTEMMER MYE

Ved et eventuelt EU-medlemskap vil den norske slakte- og foredlingsindustrien få store omstillingsproblemer. En tidligere omtalt undersøkelse foretatt av KLF og Innovasjon Norge, viste at de norske kostnadene her var 30–50 % høyere enn tilsvarende bedrifter i Sverige. Svenskene ligger ytterligere etter danskene på dette området. Den norske industrien har en «mikroskopisk» struktur og et generelt kostnadsnivå som ligger 15–20 % høyere enn Danmark. Selv med sterk strukturendring i industrien, vil deres kostnadsnivå ikke kunne konkurrere med utlandet. Beliggenhet og struktur gjør at «bulkproduksjon» vil tape i konkurransen mot utlandet. Utviklingen i Sverige har vist at svenske konsumenter ikke lenger er villige til å betale vesentlig mer for svenskprodusert kjøtt. De store dagligvarekjedene vil kjøpe sine varer der de er billigst og hvor det finnes tilstrekkelig kvantum. Skal de omsette norske svinekjøttprodukter må disse enten konkurrere på pris eller ha en slik kvalitet at en viss andel av kundene er villig til å betale en viss merpris for dem. Merkostnader ved slakting og foredling vil bli tvunget over på svinekjøttprodusentene. Dette har skjedd i Sverige, som nå har den laveste utbetalingsprisen innen EU.

Den internasjonale prisen på foredlede varer og kostnadene til slakting og foredling vil altså bestemme prisen til svineprodusentene. Alternativet vil være å produsere lokale produkter som gir en merpris i markedet. Transportavstandene/ reglene kan også tvinge fram dette i enkelte områder.

 

ØKT SVINEKJØTTKONSUM

Fallet i pris vil føre til økt konsum av svinekjøtt. 50 % reduksjon i pris vil normalt føre til 25 % økt konsum, og vi vil årlig spise ca. 30 kg svinekjøtt per person mot 24 i dag. Den norskproduserte andelen av dette vil avhenge av pris. Mye tyder uansett på at importkvotene vil øke ved neste WTO-avtale.

 

PRISFALLET

Med bakgrunn i hva som har skjedd i Sverige og den særnorske struktur og kostnadsnivå innen slakting og foredling, tyder mye på at produsentprisen etter en tid vil ligge 1– 4 kroner per kg under den danske.