Publisert: 17.01.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Etterlyser mer forskning samt kvalitetsbetaling for korn

 Norsvin følger diskusjonen og FoU-arbeidet som omhandler mykotoksinproblematikken i Norge nøye.


Etterlyser mer forskning samt kvalitetsbetaling for korn

 Norsvin følger diskusjonen og FoU-arbeidet som omhandler mykotoksinproblematikken i Norge nøye.

Norsk svineproduksjon er i svært stor grad basert på norske kornråvarer. Husdyrnæringa lever sammen med planteprodusentene i et skjebnefellesskap med gjensidig avhengighet i forhold til rammevilkår og velvilje hos norske forbrukere og politikere. Dette er viktig å ha med seg i denne diskusjonen. 

Sammen med de andre husdyrorganisasjonene opprettet Norsvin i 2009 ei arbeidsgruppe for å påvirke korn- og kraftfôrkvaliteten fordi en så at det var nødvendig med bedre samarbeid gjennom verdikjeden. Mykotoksiner har vært den viktigste utfordringen som denne gruppa har arbeidet med. Husdyrorganisasjonene har kommet med krav til kornforedlerne, rådgivningstjeneste, korndyrkere, kornkjøperne og fôrindustrien. Gruppa mener bl.a. det er viktig med økt forskningsinnsats når det gjelder avl på mer resistente kornsorter, dyrkningsteknikker og analysemetoder som kan gi raske og korrekte svar ved kornmottak. Videre bør det stimuleres til at aktørene i markedet innfører nye kvalitetsparametre for betaling av fôrkorn ut fra markedets ønsker, slik at kornprodusenten opplever et økt ansvar for varen som leveres. Bruk av havre i svinefôr er gunstig ernæringsmessig, men inntil en har bedre kontroll med den hygieniske kvaliteten ved dyrking av havre, mener den at prisdifferansen mellom bygg og havre bør økes, slik at havreproduksjonen i Norge reduseres. Det må generelt stimuleres til å dyrke mer av de råvarene husdyrnæringa har behov for.

– Vi mener også det bør etableres en tilskuddsordning (avlingsskadeerstatning eller lignende) for de kornråvarene som må tas ut av varestrømmen på grunn av mykotoksiner. Andre tiltak som bør gjøres gjennom jordbruksoppgjøret for å bedre den hygieniske kvaliteten er å endre fra basis 15% vann til 14% vann i kornråvarene. Vi ser økt nivå av mykotoksiner som følge av redusert jordarbeiding og mener derfor at det ved virkemiddelbruk knyttet til jorderosjon, også må vektlegges mulige negative konsekvenser i form av økt press på mykotoksiner, sier Anders T. Øfsti i NorsvinNorsvin har god dialog med fôrindustrien og har inntrykk av at bransjen nå arbeider godt for å forbedre og sikre den hygieniske kvaliteten i svinefôret. God oversikt over risikopartier og styring av kornstrømmen i forhold til maksimumsgrensene på de ulike dyreslaga er viktige tiltak.

– Så langt vi er kjent med, finnes det ikke vitenskapelige undersøkelser med signifikante resultat som gir grunn til å stille spørsmålstegn ved norske grenseverdier for mykotoksin i ferdig fôr. Det er grunn til å påpeke at strengere grenseverdier enn dagens vil påføre svinenæringa vesentlige kostnader, sier Øfsti.