Publisert: 06.03.2019 Oppdatert: 06.06.2019

Stikkord:

Et mer veiledende mattilsyn

Landbruks- og matdepartementet vil ha et mer veiledende mattilsyn. Dette går fram av det årlige tildelingsbrevet som departementet gir til Mattilsynet.


Her heter det blant annet at «god kunnskap om lokale forhold er viktig for å gi brukerne tilpasset veiledning».

Mattilsynets inspektører skal med andre ord ikke bare påpeke feil og fatte vedtak. De skal også veilede i regelverkets innhold og hvorfor det har blitt til. Samtidig skal inspektørene gi veiledning i hvordan den enkelte produsent skal opptre for å etterleve regelverket.

I tildelingsbrevet kommer departementet med overordnede forventninger, krav og føringer for hva Mattilsynet skal legge spesielt vekt på i det kommende året. I tillegg påpeker departementet spesielle satsningsområder.

Klare føringer om veiledning
På veiledningsområdet kommer departementet med klare føringer til Mattilsynet, føringer som også har blitt etterlyst av Norsvin. I kapittelet «Veiledning, tilsyn og håndheving av regelverk», skriver blant annet departementet dette; «Mattilsynet skal opptre profesjonelt og servicerettet og legge vekt på konstruktiv dialog i møte med brukerne. God og tilpasset veiledning fra Mat­tilsynet er viktig både for aktørenes generelle kunnskap om regelverket, forståelse for hvorfor kravene er stilt, og kunnskap om eventuelle løsningsalternativer for å etterleve dem.»

Konstruktive forslag
Regjeringen mener med andre ord at Mattilsynet i større grad skal veilede. Mattilsynets inspektører skal altså gjøre noe mer enn bare å påpeke feil og fatte vedtak. Det skal også bidra med konstruktive forslag til løsnings­alternativer.

Mange svineprodusenter har etterlyst dette, så slik sett vil trolig mange svine­produsenter karakterisere dette som gode nyheter. Forhåpentligvis vil dette kunne bidra til et enda bedre forhold mellom Mattilsynet og de Mattilsynet skal drive tilsyn med, i dette tilfellet husdyrprodusentene.

Forebyggende
Departementet skriver også at «mangelfull praksis og/eller god veiledning vil også bidra til bevisstgjøring om den enkelte virksomhets eget ansvar for å etterleve regelverket, forebygge regelverksetterlevelse.»

Det klart at det i de fleste tilfeller er dyreholder som er ansvarlig for at regelverket etterleves. I takt med at tidene endrer, seg vil også innstillinger og holdninger endre seg. Det er derfor viktig at Mattilsynet kan formidle bakgrunnen for regelverket når de pålegger en produsent å gjøre tiltak.

Enhetlig håndheving
Departementet legger også stor vekt på at håndhevingen av regelverket skal være forutsigbar og enhetlig. I 2019 skal Mattilsynet iverksette konkrete tiltak «for å sikre god forvaltningskvalitet, enhetlig og forutsigbar håndheving av regelverket og klagesaksbehandling», heter det blant annet i tildelingsbrevet.

Brukervennlig
Departementet påpeker også at regelverket skal være brukervennlig; «Ved utviklingen av nytt regelverk skal Mattilsynet gjennomføre prosesser slik at berørte parter gis mulighet til innspill underveis. Departementet skriver også at nye utfordringer krever god samhandling og effektiv koordinering internt i Mattilsynet og samarbeid med andre fagmyndigheter, næringer og organisasjoner i Norge.»

Risikobasert tilsyn
I tildelingsbrevet for 2019 leser vi blant annet at Mattilsynet skal ha økt oppmerksomhet på risikobasert tilsyn med velferd hos gris i hele landet.

– Dette er noe vi støtter fullt og helt, men vi forventer at alle blir håndtert likt, og at det regelverket som det føres tilsyn etter er godt kjent. Fra 2017 og 2018 har vi dessverre sett at dette ikke alltid er tilfelle, sier overveterinær Peer Ola Hofmo i Norsvin i en kommentar til Svin om tildelingsbrevet.

«Gode signaler»
– Norsvin mener dette er gode signaler fra departementet som vi håper Mattilsynet vil legge vekt på. Vi leser departementet slik at vi ser en dreining fra et rent tilsyn til et mer veiledende og rådgivende Mattilsyn. Dette er helt i tråd med hva undertegnede etterlyste i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv om temaet i sommer. Et mer veiledende Mattilsyn vil rette opp mye av kritikken som er fremmet mot Mattilsynet, sier Peer Ola Hofmo.