Publisert: 22.03.2024 Oppdatert: 22.03.2024

Stikkord:

En reell trussel for norsk svineproduksjon

I kjølvannet av oppdagelsen av afrikansk svinepest (ASP) blant villsvin i Sverige, er bekymringene rundt sykdommens potensielle spredning til Norge blitt forsterket. ASP, som er en av de mest alvorlige grisesjukdommene i verden, har konsekvenser som strekker seg langt utover dyrehelsen alene.


For det er ikke bare en direkte og umiddelbar risiko for dyrehelsen, men det er også betydelige samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser dersom det blir et utbrudd her i landet. Det vil medføre strenge lokale begrensninger som kan påvirke både landbruk, transport, næringsliv og friluftsliv.

Et utbrudd i Norge ville medføre alvorlige konsekvenser for svineprodusenter, inkludert potensiell nedslakting av besetninger innenfor definerte kjerneområder som et forebyggende tiltak, uavhengig av om dyrene er smittet eller ikke. Videre vil strenge restriksjoner på drift og logistikk bli innført og vil være begrensende både for produksjon og hverdagsaktiviteter samt potensielt føre til omfattende økonomiske tap for bonden. Produsentene vil også stå overfor utfordringer knyttet til erstatningsordninger, hvor uklarheter om dekning for produksjonstap kan resultere i betydelige økonomiske byrder, til tross for eksisterende forsikringsdekninger.

Mattilsynet og andre norske myndigheter har derfor tydeliggjort behovet for å redusere villsvinbestanden til et minimum. Lovlig jakt på villsvin året rundt, sammen med økonomiske incentiver for jegere som bidrar til dette formålet, er tiltak som er iverksatt for å bekjempe risikoen.

Dette kaster lys over flere viktige aspekter ved forvaltningen av villsvin og forebygging av ASP i Norge. For det første er det en tydelig anerkjennelse av at villsvin utgjør en betydelig risiko for spredning av sykdommen. For det andre er det en anerkjennelse av at den norske bestanden, selv om den er relativt liten sammenlignet med Sverige, utgjør en reell trussel. Og for det tredje er det en forståelse av at inngripende og koordinerte tiltak vil være nødvendig for å håndtere denne trusselen effektivt.

Hver eneste dag med økende villsvinpopulasjoner øker risikoen for et ASP-utbrudd.

I denne konteksten er internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap avgjørende. Erfaringene fra Belgia og Tsjekkia, som har lyktes med å bekjempe sykdommen blant villsvin, understreker viktigheten av omfattende og målrettede tiltak. Det kan omfatte alt fra forsterket biosikkerhet til målrettet jakt og opprettelse av smittesoner med strenge restriksjoner.

Norsvinsjef Olav Eik-Nes anslår at bare eksporttap av livdyr og semin i ett år vil koste Norsvin rundt 100 millioner. Et ASP-utbrudd fører til skader på Norsvins omdømme, og veien tilbake kan være noe lang og kronglete. Norges tilnærming til trusselen fra ASP understreker behovet for å være årvåken og proaktiv i møte med sykdommer som kan krysse grenser like lett som dyrene de infiserer. Mens utfordringene er mange og komplekse, er det klart at en kombinasjon av lokal forvaltning, nasjonal politikk, og internasjonalt samarbeid vil være nøkkelen til å beskytte Norge mot ASP og andre lignende trusler.

Til de som verdsetter villsvin som en del av norsk natur og som en kilde til jakt, må det understrekes at de langsiktige risikoene langt overstiger de umiddelbare fordelene. Å introdusere og opprettholde en art som utgjør en slik fare for næringsliv, landbruket, svinenæringen og samfunnet for øvrig er ikke bærekraftig eller ansvarlig. Hver eneste dag med økende villsvinpopulasjoner øker risikoen for et ASP-utbrudd.