Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

En offensiv 50-åring – også økonomisk

Norsvins konsernregnskap viser et driftsunderskudd på kr 3.379.967, og et årsunderskudd på kr 7.711.736. Av årsunderskuddet belastes kr 4.457.752 fond i konsernet, mens kr 3.253.984 belastes minoritetens andel.


En offensiv 50-åring – også økonomisk

Norsvins konsernregnskap viser et driftsunderskudd på kr 3.379.967, og et årsunderskudd på kr 7.711.736. Av årsunderskuddet belastes kr 4.457.752 fond i konsernet, mens kr 3.253.984 belastes minoritetens andel.

 

Formålet med et konsernregnskap er å framstille selskapene som én økonomisk enhet, den andel av virksomheten som morselskapet ikke har kontroll over skilles ut som minoritetsinteresser både på årets resultat og egenkapitalen.

Konsernets årsresultat framkommer på følgende måte;

Norsvin                                                                                      –  454 Norsvin International AS                                                            -1389 Resultatandeler datterselskap                                                    3283 Avskrivning på goodwill i konsernet                                              657 Norsvin Lietuva UAB                                                                   -2670 Norsvin Polska                                                                           –  439 Svenska Avelspoolen                                                                    305 Norsvin USA LLC                                                                         -3180 Agiotap i konsernet                                                                    -2510 Sum                                                                                            -7711

 

Selskapene;

Norsvin har i 2007 et årsunderskudd på kr. 454.311, noe som er i tråd med et budsjettert underskudd på kr. 533.000. I forhold til budsjettet har vi likevel noen avvik. I positiv retning trekker økte inntekter fra semin, mens vår økte FoU-satsning har gitt høyere personalkostnader enn budsjettert. Årsunderskuddet belastes egenkapitalen i sin helhet. Før finansposter har vi et bokført driftsunderskudd på kr. 905.262 mot et budsjettert driftsunderskudd på kr 765.000. Tilsvarende tall for forrige år viser et netto overskudd på kr. 2.239.064, og et driftsoverskudd på kr. 1.995.204.

Norsvin International AS viser i 2007 et årsunderskudd på -1.388.864, inkludert resultatandeler fra datterselskap på til sammen kr 3.282.564. Driftsresultatet viser et overskudd på kr 2.891.359 etter overføring av royalty til Norsvin og Nortura på kr 8.638.237 (i 2006 ble det overført kr 8.588.247). Selskapet har ved utgangen av 2007 en egenkapital på 29 millioner kroner etter gjennomført fusjon med Norsvin USA AS. Soliditeten i selskapet er god, men på grunn av fortsatt behov for tilførsel av kapital i USA og Litauen, er selskapets likviditet presset. Selskapets positive driftsresultat skyldes i første rekke vårt mangeårige avlssamarbeide med Sverige og Finland.

Norsvin Lietuva UAB presenterer i 2007 et negativt resultat tilsvarende NOK 2.670.000, noe som er en kraftig reduksjon i forhold til forrige år. Det store underskuddet skyldes store investeringer i ombygging av anlegget og produksjonsstopp i forbindelse med helsemessig sanering av besetningen. Så langt tyder alle signal på at tiltakene har vært vellykket, og produksjonsresultatene i besetningen er fullt på høyde med norske avlsbesetninger. Markedet preges av dyp lavkonjunktur, som ellers i EU.

Norsvin USA LLC fikk i 2007 et underskudd på NOK 3.180.000, noe som er dårligere enn budsjettert for året. For å øke mulighetene til kommersiell suksess er det gjort betydelige investeringer i nytt testingsfjøs for å heve genetisk kvalitet i egen besetning. Gjennomført sanering for APP i besetningen har også vært kostnadskrevende. Dette resultatet er ikke inkludert i Norsvin International AS sitt selskapsregnskap, og vises kun i konsernet. I konsernregnskapet er det gjort en korreksjon på NOK 2.510.000 for beregnet agio på gjeld i norske kroner. Dette medfører at Norsvin USA LLC totalt bidrar med et underskudd på NOK 5.690.000 i konsernet.

Norsvin Polska Zp soo presenterer et underskudd på kr 438.000 i sitt andre driftsår. Dette er i tråd med forventninger. For å styrke selskapets likviditet og soliditet, ble det i 2007 gjennomført en emisjon i selskapet.

I forhold til konsernregnskap for 2006, inkluderer årets konsernregnskap ett nytt selskap; Svenska Avelspoolen AB, oppnådd resultat her tilsvarer NOK 305.000 etter overføring av royalty til Norsvin International AS. Det svenske markedet preges av lavkonjunktur, men selskapet oppnådde likevel rekordomsetning både på livdyrog seminsalg.

For fullstendig konsernregnskap med noter, se årsmelding på våre hjemmesider www.norsvin.no eller kontakt oss på tlf 62 51 01 00.