Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Eierinfo

 


Eierinfo

 

Forslag på Finnbakk som ny leder

Willy Finnbakk fra Rogaland er innstilt som ny styreleder i Norsvin SA, etter at Kristin Ianssen har frasagt seg gjenvalg. Willy har sittet i Norsvins styre siden 2004, og vært nestleder under Kristins ledelse siden 2006. Norsvins årsmøte finner sted på Hamar 21. – 22. mars. Valgkomiteen foreslår videre Aud Jorun Landrø, Sør-Trøndelag, som ny nestleder. Hun kom inn som nytt styremedlem for to år i fjor. Ellers foreligger det innstilling på Kjersti Narum, fra Hedmark, som nytt styremedlem for to år, og gjenvalg på Vidar Julien, også fra Hedmark, for to nye år. Geir Heggheim, Rogaland er ikke på valg. Som vararepresentanter til styret, i prioritert rekkefølge, foreslås; Arne Krog, Østfold, Anne Marit Bay, Oppland, Kjell Gunnar Gravningen, Buskerud og Linda Gjerde Myren fra Møre og Romsdal.Egil Norheim, Nordland, har sittet som årsmøtets ordfører siden 2006, og foreslås gjenvalgt. Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag går mot et nytt år som varaordfører.Jon Finborud, Oppland, foreslås som neste leder i valgkomiteen, mens nye medlemmer i komiteen, for tre år, ligger an til å bli Nils Henry Haugen, Vestfold og Jorunn Gunnerød fra Møre og Romsdal. Marit Gauterud, Akershus og Ottar Arne Solheim fra Sogn og Fjordane foreslås som deres personlige vararepresentanter.

 

100.000 ekstra til laga

For 2011 er det satt av en pott på kr 100.000 til fordeling på konkrete aktiviteter i lagsapparatet. Alle fylkes- eller lokallag kan søke om midler til konkrete prosjekter som stimulerer til offensive, faglige og sosiale svinemiljøer i 2011. Midlene skal ikke gå til vanlig drift. Søknadsfrist for midlene er 31/3-2011. Det kan bevilges inntil 50 % av kostnadsramma. Halvparten av dette kan utbetales etter at det er innvilget, mens det resterende beløp utbetales etter at prosjektet er dokumentert gjennomført.

 

Møte om medisinforvaltning

28. januar ble det avholdt et møte mellom Norsvin og toppledelsen i Mattilsynet om medisinforvaltning i svineproduksjonen. Bakgrunnen for møtet var at vi opplever regelverket som komplisert og uklart på mange områder. Blant annet gjelder det grensedragningen mellom veterinær og produsent når det gjelder behandling av syke dyr. Norsvin påpekte viktigheten av at produsent må kunne foreta en del behandlinger uten at veterinær må tilkalles. Vi poengterte også viktigheten av en ens praksis over hele landet, og at det kan føres tilsyn med virksomheten slik at man kan opprettholde forbrukertillit til norskprodusert svinekjøtt. Kompetanse og opplæring er viktige stikkord i denne sammenhengen.Mattilsynet arbeider med en forskrift som skal regulere dette området på bred bakgrunn, hvor stikkordet er ”forsvarlig legemiddelbruk”. Vi føler at våre innspill ble godt mottatt og har grunn til å tro at de blir tatt med i det videre arbeidet på dette området.

 

Kraftfôrkvalitet

Husdyrorganisasjonene (Fjørfeavlslaget, Tine, Geno og Norsvin) har også i år samarbeidet for å få størst mulig effekt bak sine krav når det gjelder forbedringer av kvalitet på kraftfôret.

Overfor jordbruksforhandlingene stilles det krav om økt FoU innsats innen hygienisk kvalitet/mykotoksiner. Dette bør omfatte; dyrkingsråd/teknikk, sortsutvikling og videreutvikling av hurtiganalyser. Vi hadde i år for mye havre til å kunne gi forsvarlig kvalitet (DON) og bør stimulere til noe mindre havredyrking inntil man har bedre kontroll på kvaliteten. Målprisen på havre bør derfor justeres noe ned, dersom det tyder på fortsatt like stor interesse for havredyrking. Husdyrorganisasjonene mener også det bør stimuleres til bedre lagringskvalitet, og at overgang til 14 % vann som basis for kornpris vil kunne bidra til dette. Videre har vi dag ikke gode nok systemer som kan hindre at dårlig kornkvalitet ikke kommer inn i verdikjeden. Det vil derfor være en fordel om det kunne innføres tilskuddordning for korn som tas ut av varestrømmen pga mykotoksiner (avlingsskadeerstatning el). Vi ber også om gjennomgang av tilskuddsformer for redusert jordarbeiding, sett opp mot risiko for mykotoksiner.

Husdyrorganisasjonene vil også rette seg mot kornkjøperne, og ber om at de innfører symbolsk trekk der hurtigtestene viser svært høye DON-verdier. Dette selv om det eksisterer store usikkerheter ved nøyaktigheten av prøvene. Hensikten med dette vil være å øke fokus på problemet.