Publisert: 06.11.2020 Oppdatert: 06.11.2020

Stikkord:

Innovasjon Norge

– Dyrevelferdstiltak blir prioritert

Svin og kraftforkrevende produksjoner har i dag svært små muligheter til å få tilskudd gjennom Innovasjon Norge. Men det finnes enkelte unntak. Neste år vil tiltak innen dyrevelferd bli høyere prioritert.


Hver enkelt region har sin egen prioritering av hva det skal gis støtte til innen tradisjonelt landbruk hos Innovasjon Norge. Det er fylkesmannens landbruksavdelinger i samarbeid med Innovasjon Norge og Bondelaget/Småbrukarlagets fylkeslag som gjør prioriteringene.

Generelt har melk- og storfekjøttproduksjon, frukt og grønnsaker samt korn (korndistriktene) i dag høyest prioritert når det gjelder investeringsmidler fra Innovasjon Norge. Generelt er det også at investeringsmidlene er brukt opp i alle regionene. Det betyr at kun det som har høy prioritet får støtte, og det er vanskelig å få tilskudd til tiltak lenger ned på prioriteringslista.

Enkelte områder, som Trøndelag og Agder, har lagd ei veldig detaljert prioriteringsliste hvor mulige  tiltak har prioritet fra 1 til 7. I begge områder har melkeproduksjon på bruk fra 15 – 30 kyr og delvis storfekjøttproduksjon høyest prioritet. Nest høyest prioritet har potet, frukt og grønnsakproduksjon. Lenger ned på lista finnes enkelte muligheter for støtte til de som har svineproduksjon, men i praksis er det sjelden midler i potten.

Gjødsellager og dyrevelferd
I noen regioner er det prioritert å gi tilskudd til gjødsellager med overdekning. I Agder er dette nummer tre på prioriteringslista. I tillegg prioriterer Nordland fylke dette. I Rogaland kan det også være noen muligheter. Men i Trøndelag er det trolig bare teoretisk mulig å få støtte til gjødsellager.
I denne landsdelen kommer slik støtte som nummer seks eller nest lavest på prioriteringslista.

I nasjonale føringer for gjødsellager står at det kan gis tilskudd til gjødsellager med toppdekke. Det kan gis inntil 20 % tilskudd, eller maks 100 000 kr per tiltak. I Trøndelag finnes det i teorien også i dag mulighet til støtte i kraftfôrkrevende produksjoner til for eksempel dyrevelferdstiltak, men dette står som nummer sju og sist på prioriteringslista. Agder har satsing på SPF-gris på sin liste over mulige tiltak, men dette har også rangering aller nederst på lista.

Dyrevelferd prioriteres
Fra Innovasjon Norge sentralt er de nye signalene at dyrevelferdstiltak skal løftes fram som tiltak det kan gis støtte til. I årets oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet står at det skal tas hensyn til nye krav til dyrevelferd ved behov for fornying av driftsapparatet.

– Dyrevelferd er noe som skal prioriteres. Men det er de ulike regionene som gjør de konkrete prioriteringene, forteller spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

– Vi skal ha dette opp på møtet vi har før jul, forteller Olav Tegle i Innovasjon Norge Rogaland til Svin. Det er Bondelaget og Småbrukerlaget i hvert fylke som representerer landbruksnæringen, og som dermed er med å prioritere. Gjennom jordbruksforhandlinger er det også mulig å få til en økt ramme for investeringer gjennom Innovasjon Norge. I 2020 er den nasjonale potten til investeringer på 635 millioner kr. Innen dyrevelferd gjelder for svinenæringa å løfte fram konkrete tiltak det bør gis tilskudd til. Næringa bør for eksempel få fram at omlegging til SPF er en god investering i både dyrevelferd og miljø.