Publisert: 26.11.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Dramatisk for husdyrproduksjon

Et nytt vanndirektiv kan gi store utfordringer til dagens husdyrproduksjon. I enkelte vassdrag foreslås forbud mot spredning av husdyrgjødsel hvis P-AL tallet i jorda er over 15.


– Dramatisk for husdyrproduksjon

Et nytt vanndirektiv kan gi store utfordringer til dagens husdyrproduksjon. I enkelte vassdrag foreslås forbud mot spredning av husdyrgjødsel hvis P-AL tallet i jorda er over 15.

Åtte vassdrag på Østlandet er omfattet av et nytt vanndirektiv. Dette gjelder blant annet Trysilvassdraget i Hedmark, Haldenvassdraget, og Hobølsvassdraget i Østfold, samt Leira på Romerike. Bortsett fra deler av Haldenvassdraget er det ikke særlig konsentrert husdyrproduksjon langs disse vassdragene. Men Marker i Østfold har betydelig fjørfe- og svineproduksjon. Her er bøndene skremt av forslagene i vanndirektivet.

– Dette kan bli dramatisk, sier Arne Krog, leder i Norsvin Østfold og bonde i Marker ved Haldenvassdraget. Muligheten til å kunne spre husdyrgjødsel flyttes plutselig fra spredeareal til jordprøver og jordas P-AL tall. Og hvis P-AL tallet er større enn 15 er det stopp for husdyrgjødsel. Også for de som har 15 eller under får det konsekvenser, da bare halv mengde fosfor kan spres hvis tallet er mellom 7 og 15.

Fjørfe verst

– Noen av våre jorder har P-AL tall over 15. På gårder med fjørfe ser problemet ut til å være enda større. Jeg leier for eksempel nå en gård på ca 10 dekar. Der var det høner fram til 1970. Etter det har det ikke vært husdyr eller husdyrgjødselspredning på denne gården. Likevel er P-AL tallet 48. Det vil ta minst 100 år før tallet er under 15, tror Krog.

Han tviler på det faglige grunnlaget her, og om P-AL tallet alene forteller hvor mye fosfor som trengs til plantene. Til det tror han fosforet er for hardt bundet til jorda. Krog tror også det vil være umulig å innføre et vanndirektiv som dette i hele landet: hva vil det i så fall bety for landbruket i Rogaland? Men Krog frykter at regelverket blir strengere, eller/og at enkelte områder som Haldenvassdraget får et strengt regime.

Vårspredning bra

– Nå er en del av det nye forslaget som for eksempel kun vårspredning av husdyrgjødsel helt sikkert fornuftig. Da utnytter vi gjødsla best. Dagens spredemetoder og utstyr blir også bedre og bedre. Vi som bønder har blitt dyktigere, og mer bevisst på hva vi gjør. Men samtidig kan vi bli straffet for hva tidligere generasjoner har gjort feil, sier Krog. Sammen med broren driver han kornproduksjon på 1000 dekar. I vår har de spredd husdyrgjødsel på 700 dekar av dette arealet.

Flere mulige utfall

Prosjektleder Finn Grimsrud i vannområde Haldenvassdraget sier det kan bli flere mulige utfall av regelverket etter den høringsrunden som nå skjer. En mulighet er for eksempel at det kan bli ulike tiltak/regelverk gjeldene også innenfor et og samme vassdrag. Men samtidig tror han både landbruket og miljø vil tjene på om en fikk til et system med logistikk slik at husdyrgjødsel blir spredd der den gjør mest nytte. 

 

 

Forbud mot husdyrgjødselspredning 

Da Svenn Husebråten i Marker (ved Haldenvassdraget) tok over hjemgården Sandtorp fikk han forbud mot å spre husdyrgjødsel av fylkesmannens landbruksavdeling. Det er kyllingproduksjon (over dagens konsesjonsgrense) pluss svineproduksjon med 30 purker på Husebråten. Gårdens dyrka areal er 120 dekar. Ved overdragelse ble det tatt jordprøver som viste P-AL tall fra 28 til 50. Som vilkår for å drive videre en konsesjonspliktig produksjon fikk vi forbud mot husdyrgjødselspredning så lenge tallene var så høye, forteller Husebråten.

For deres del ble dette ikke veldig dramatisk, da de har naboer som kommer og henter gjødsla og sprer dette på sitt areal. Men likevel er det en restriksjon på gården, og mange ville fått problemer med tilsvarende restriksjon. 

Nytt vanndirektiv fra miljøverndepartementet

EUs vanndirektiv skal nå innføres i Norge. Et utgangspunkt her er at tiltak skal settes inn der de er mest mulig kostnadseffektive og for de vassdrag/områder som er mest sårbare. Vanndirektiv for åtte vassdrag sendes nå til høring i berørte kommuner og fylker.

Direktivet er tenkt utvidet til å gjelde flere vassdrag etter 2015.

Viktige elementer i innholdet er:

– Ingen spredning av husdyrgjødsel etter 1.august (noe unntak for høstkorn)

– Hvor mye gjødsel du kan spre avhenger av P-AL tall i jorda.

– Forbud mot fosforgjødsling hvis P-AL tallet er over 15. Hvis P-AL tall er fra 7-15, halv mengde fosforgjødsling tillatt. Se også www.vannportalen.no