Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dette er gjødselforskriften

Nedenfor presenterer vi noen av punktene som berører svineproduksjonen i forskriftene om husdyrgjødsel.


Dette er gjødselforskriften

Nedenfor presenterer vi noen av punktene som berører svineproduksjonen i forskriftene om husdyrgjødsel.

• Formålet med forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes av forskriften. • Forskriften omfatter gjødselvarer av organisk opphav, herunder husdyrgjødsel, silopressaft, avløpsslam, vannverksslam, kompostprodukter og annen organisk gjødsel. • Lager for flytende gjødselvare skal ha tette konstruksjoner i golv, vegger, porter, luker, uttappingsrør, spjeld med mer. Landkummer skal i tillegg utstyres med tak eller flytende dekke. • Lager for fast strøblandet gjødselvare som har flytende overskudd, dvs. mindre enn 25 prosent tørrstoff, skal ha tett bunnplate og skjermes med tette kanter. Gjødselvare med mer enn 25 prosent tørrstoff, og som omdannes under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. • I anlegg for svinehold med bløtgjødsellager dimensjonert for 2000 slaktegrisplasser eller mer, 750 avlspurker eller mer skal det nyttes lagersystem eller teknikker som det kan dokumenteres reduserer utslipp av ammoniakk med 40 prosent eller mer sammenliknet med utendørs bløtgjødsellager uten dekke. • I nye anlegg for svinehold med bløtgjødsellager dimensjonert for 2000 eller flere slaktegrisplasser, 750 eller flere avlspurker, skal det tas i bruk innredningssystemer for husdyr som det kan dokumenteres reduserer utslipp av ammoniakk med 20 prosent eller mer sammenliknet med referansen. For anlegg for svinehold er referansen spalteplank på hele bingearealet. • Lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig kapasitet til at gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden. Lageret må i tillegg ha kapasitet til å oppbevare eventuell gjødsel som måtte ligge igjen i lageret etter siste utkjøring. Lagringskapasiteten skal være minimum åtte måneders produksjon. • Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. • Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september dersom ikke annet er bestem av kommunen. • Kommunen kan på vilkår av kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens vassdrag tillater det, tillate en senere frist for spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. • Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum fire dekar fulldyrket jord per gjødseldyrenhet (GDE). For områder som er definert som sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel ikke overstige 17 kilo total nitrogen per dekar. • En gjødseldyrenhet tilsvarer en utskilt mengde fosfor på om lag 14 kilo i husdyrgjødselen. Ved bruk av fôr tilsatt fytase, eller andre tilsvarende fôrtyper som reduserer utskilt mengde fosfor per dyr med minst 25 prosent i forhold til normen, kan det søkes kommunen om å få beregnet gjødseldyrenheter etter kategori II. • Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks, og senest 18 timer etter spredning.

(Kilde: Lovdata. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Trådte i kraft 20. juli 2003. LMD/MD/HOD)