Publisert: 10.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Det går likar no……

I hvert fall med tanke på antall nye medlemmer som registrerer tilvekst og fôrforbruk på smågris og slaktegris i tilvekstdelen i Ingris. Fôrforbruket er stabilt, mens daglig tilvekst viser en nedgang. 


Det går likar no……

I hvert fall med tanke på antall nye medlemmer som registrerer tilvekst og fôrforbruk på smågris og slaktegris i tilvekstdelen i Ingris. Fôrforbruket er stabilt, mens daglig tilvekst viser en nedgang. 

Flere som registrer

Også i år ser vi en gledelig økning i antall svineprodusenter som registrerer fôrforbruk og tilvekst i Ingris. Dette er viktige nøkkeltall hvis man skal ha full oversikt over egen produksjon. I år er slaktegristallene basert på tall fra 190 avdelinger fordelt på 153 besetninger med registrering av tilvekst. I tillegg har 126 av disse besetningene også fôrregistrering i sine avdelinger. Dermed er det mer enn 20 000 flere slaktegris i grunnlaget for årets beregninger sammenlignet med fjoråret, men her er det fortsatt plass til flere. Nytt av året er at besetninger som har felles registrering fra avvenning og frem til slakt har fått egen tabell med oversiktsresultater. Vi ser også en gledelig økning i antall som registrer tilvekst og fôrforbruk i smågrisavdelingen. Årets beregninger er basert på data fra 52 avdelinger fordelt på 52 besetninger. Til tross for denne gledelige økningen, er det fortsatt så få besetninger med at enkelt besetninger kan gi store utslag.

Fôrforbruket på stedet hvil

I år ser vi en liten nedgang i daglig tilvekst sammenlignet med de to foregående årene. For 2009 ligger gjennomsnittlig daglig tilvekst på 942 gram per dag (tabell 1).

 

 

 

 

 

TABELL 1 LANDSRESULTATER – SLAKTEGRISÅr 2005 2006 2007 2008 2009Antall besetninger 61 83 80 134 153Antall slaktegriser per besetning 1036 1215 1041 935 927Antall slaktegriser 63189 100820 83273 155184 176148Vekt innsett, kg 29,7 29,1 30,0 29,7 30,5Slaktevekt, kg 75,1 74,7 77,9 79,4 79,5Daglig tilvekst, gram 928 928 955 951 942FE per kg tilvekst 2,69 2,66 2,74 2,74 2,74Antall besetninger med fôrregistrering 45 64 60 118 126Antall slaktegriser med fôrregistrering 50989 76936 59654 141390 155039Fôrdager per slaktegris 88 88 89,4 90,3 91,4Kjøttprosent 56,6 56,9 56,5 56,7 59,1*Døde, % 1,8 1,6 1,3 1,5 1,7Kasserte, % 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5Tallene er beregnet på bakgrunn av besetninger som har hatt registreringer på minst ett innsett.

Fôrforbruket har nå ligget på samme nivå de tre siste årene, men tabellen under viser at det er fullt mulig å redusere fôrforbruket med 0,14 FEn per kg tilvekst slik som er tilfellet for de 25 % beste slaktegrisprodusentene som er med i årsstatistikken (tabell 2 og 3).

TABELL 2 SLAKTEGRISRESULTATER INNDELT I GRUPPER ETTER DAGLIG TILVEKSTGruppe Beste 25%Rangert etter daglig tilvekst Beste 1/3 Midtre 1/3 Dårligste 1/3Antall avdelinger 47 63 63 64Antall slaktegriser per avdeling 710 748 933 1097Vekt innsett, kg 30,8 31,1 30,3 30,4Slaktevekt, kg 79,5 79,7 79,7 79,3Daglig tilvekst, gram 1035 1019 947 885FE per kg tilvekst 2,60 2,65 2,74 2,78Fôrdager per slaktegris 82 83 91 97Kjøttprosent 59,0 59,1 58,9 59,2Døde, % 1,3 1,2 1,5 2,2Kasserte, % 0,3 0,4 0,4 0,6Datagrunnlaget består av 190 avdelinger fra 153 besetninger med registrering av tilvekst.

Det er en liten nedgang i daglig tilvekst hos alle gruppene vist i tabell 2, men vi ser også en økning i antall fôrdager. Også fôrforbruket per kg tilvekst er litt høyere hos alle gruppene i tabell 3 sammenlignet med fjoråret.

TABELL 3 SLAKTEGRISRESULTATER INNDELT I GRUPPER ETTER FÔRFORBRUK PER KG TILVEKST

Gruppe Beste 25%Rangert etter fôrforbruk per kilo tilvekst Beste 1/3 Midtre 1/3 Dårligste 1/3Antall avdelinger 37 50 50 51Antall slaktegriser per avdeling 908 971 1105 1004Vekt innsett, kg 30,0 30,0 29,9 31,7Slaktevekt, kg 79,3 79,3 79,9 79,1Daglig tilvekst, gram 975 971 936 907FE per kg tilvekst 2,53 2,56 2,74 2,91Fôrdager per slaktegris 87 87 92 95Kjøttprosent 59,0 59,2 59,0 59,0Døde, % 1,7 1,8 1,6 1,9Kasserte, % 0,4 0,5 0,5 0,5Datagrunnlaget består av 151 avdelinger fra 126 besetninger med fôrregistrering.

Landsresultater for besetninger som registrerer felles tilvekstdata for smågris og slaktegris fra avvenning og frem til slakt sees i tabell 4.

TABELL 4 BESETNINGER MED FRA AVVENNING TIL SLAKT SYSTEMÅr 2009Antall besetninger 4Antall slaktegriser per besetning 1143Antall slaktegriser 4572Vekt innsett, kg 12,1Slaktevekt, kg 78,2Daglig tilvekst, gram 755FE per kg tilvekst 2,75Antall besetninger med fôrregistrering 3Antall slaktegriser med fôrregistrering 3521Fôrdager per slaktegris 115Kjøttprosent 59,0Døde, % 2,4Kasserte, % 0,3

 

Økning i antall fôrdager

Årets nøkkeltall for smågrisdelen viser at vi har en ”all time high” i antall besetninger som leverer data til sentral lager, dette er en utvikling vi håper skal fortsette. Gjennomsnittsvekt ved avvenning er 10,5 kg i år som i fjor og salgsvekten er også den samme med 31,4 kg. Gjennomsnittlig antall fôrdager har økt med nesten tre dager sammenlignet med fjoråret (45,3 dager i 2009), dette gjenspeiles også i et høyere fôrforbruk per kg tilvekst (2,02 FEn/kg) og en lavere daglig tilvekst (474 g/dag). Se tabell 5. TABELL 5 LANDSRESULTATER – SMÅGRISÅr 2004 2005 2006 2007 2008 2009Antall besetninger 37 38 34 24 34* 42*Antall smågriser per besetning 1157 1290 1395 1311 1174 1120Antall smågriser 43599 49003 47427 31459 51657 58254Vekt ved avvenning, kg 10,3 10,3 10,1 10,2 10,5 10,5Vekt ved avgang, kg 28,4 29,8 30,1 30,0 31,4 31,4Daglig tilvekst, gram 447 470 456 489 498 474FE per kg tilvekst 1,87 1,88 1,84 1,81 1,89 2,02Fôrdager per smågris 40 44 46 42,6 42,3 45,3Antall besetninger med fôrregistreringer 5 7 6 10 19 19Antall smågriser med fôrregistreringer 8038 11137 10010 12158 22781 26665Prosent døde 2,3 2,0 1,5 1,1 1,8 1,8* Datagrunnlaget for 2009 består av 52 avdelinger fra 42 besetninger som har registrert tilvekst i smågrisdelen. Datagrunnlaget for 2008 bestod av 44 avdelinger fra 34 besetninger som hadde registrert tilvekst i smågrisdelen.

 

Mye og hente på tilvekstregistreringer

Selv om landsresultatene viser at det er små forandringer i tilvekst og fôrforbruk totalt sett har vi forbindelse med utarbeidelsen av årsstatistikken sett at det er enorme forskjeller ulike besetninger. Har du et akseptabelt fôrforbruk? Har du samme tilvekst eller har den falt på samme måte som for gjennomsnittet? Ved løpende registreringer har hver enkelt mulighet til å optimalisere drifta i sin besetning og dermed få bedre økonomi i svineproduksjonen. Har du registreringer vil du raskt kunne oppdage og dokumentere om det skulle skje noe uheldig med fôr, helse eller miljø.