Publisert: 14.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Den imaginære konkurrent!


Den imaginære konkurrent!

 

Det heter seg at om man ikke har noen konkurrenter i det markedet man opptrer i bør man snarest skaffe seg en! Hvorfor heter det seg slik, da? Det må da være vidunderlig å ha markedet for seg sjøl? Ja, kanskje det, men det er på mange måter en fallgrube! For alle trenger noe å bryne seg på i det daglige virke! Uten konkurranse mister man fort evnen til å være skjerpet og lydhør nok overfor ulike meninger i organisasjonen. Og uten konkurranse vil jo beklageligvis deler av kundemassen, eller medlemsmassen, være med fordi den ikke har noe annet valg!

Innenfor avl og semin har vi knapt innenlandsk konkurranse! Seminsalgets største konkurrent har så langt vært internsemin. Et fåtall av de største besetningene har etablert internsemin. Vårt avlsarbeid er i stor grad finansiert over sædprisen. Dette skjer i liten grad i andre land. Det vanlige i andre land er ofte at avslarbeidet finansieres gjennom et lite trekk i levert og slaktet kjøttkilo, eller gjennom salg av genetikk i stor skala. Norsvin har et «tollvern» på sædprisen i form av vår gode helsestatus, helserestriksjoner, og at internsemin ikke er like fordelaktig i alle sammenhenger. Vi må like fullt skjele til sædprisen i våre naboland og andres finansieringssystemer for avlsarbeid, slik at vi hele tiden er respektfulle nok i forhold til vår rimelige enerådende stilling i seminmarkedet her i Norge. Vi må derfor lete fram til den «imaginære konkurrent», den «innbilte konkurrent» i hodene våre når vi ser fremover og vurderer prisstrategi og prisstruktur på semin.

Norsvin skal være en organisasjon som tar mål av seg til å favne alle norske svineprodusenter. Dette er langt i fra en ensartet gruppe. Her spenner det fra deltidsbonden med 150 slaktegriser i innsettet, til heltidsbonden med 300 purker i ren smågrisproduksjon. Disse skal finne fellesnevneren i én og samme organisasjon. Det kan være mildt sagt krevende, både for organisasjon og for bonde!

Men hvordan klarer man som organisasjon og som ledere å være mest mulig samlende? Mange har prøvd å samle «folket», og få størst mulig oppslutning gjennom å utrykke seg «på den ene side og på den andre side», altså temmelig tåkete og uklart. Dette er en misforstått strategi for å oppnå oppslutning. Det beste middelet for å samle oppslutning er etter mitt skjønn å stå fram med klar tale, og si hva man står for! Dette kan ofte skape debatt. Noen kan føle at «nei dette kan jeg ikke stille meg bak», men for de fleste skaper rene ord for penga – tillit, respekt og oppslutning!

Norsvin går nå inn i et arbeidsår hvor strategiene for de neste fem åra skal utmeisles. Organisasjonen skal gjennom involverende og gode prosesser blant medlemmer, ansatte, kunder og tillitsvalgte, nettopp samle seg om klar tale og konkluderende veivalg om sentrale temaer. Vi snakker om temaer som fremtidig struktur i norsk svineproduksjon, samarbeid om avlsarbeid i Norden, internasjonal satsning, og ikke minst finansiering av fremtidig avlsarbeid.

En viktig undertone i disse strategiske valgene bør være denne; at vi evner å tenke fremtidsløsninger som er så robuste at de tåler en konkurrent eller to! For verden forandrer seg. Derfor er det viktig å gjøre sine forberedelser i fredstid, og ikke vente til man vips blir eksponert for et marked som er helt annerledes enn i dag! Derfor inviterer vi den «imaginære konkurrenten» som en viktig deltaker i strategiprosessen, sammen med alle oss andre!