Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bruk av sinkoksid (ZnO) til gris

Salget av sinkoksid er tredoblet de tre siste årene, og myndighetene har strammet til kravene til omsetning og salg. I bransjen samarbeides det nå om muligheten for å utvikle et medisinfôr med sink.


Bruk av sinkoksid (ZnO) til gris

Salget av sinkoksid er tredoblet de tre siste årene, og myndighetene har strammet til kravene til omsetning og salg. I bransjen samarbeides det nå om muligheten for å utvikle et medisinfôr med sink.

 

Sink er et mikromineral som alle dyr har behov for i små mengder. Høyeste tillatte innhold i vanlig fullfôr til gris er 150 mg/kg, og Mattilsynet gjennomfører kontroller av alt produsert fôr for blant annet å sjekke at grenseverdier for slike tilsetningsstoffer ikke overskrides.

Sinkoksid i store mengder, og som langt overskrider tillatt maksimumsinnhold i fôr, har forebyggende effekt på avvenningsdiare og ødemsjuke hos gris. Når et tilsetningsstoff til fôr skal brukes i mengder som er høyere enn grenseverdiene, samt for å forebygge sjukdom, defineres stoffet som et legemiddel. Da skal det ikke selges direkte til produsenter uten at det er rekvirert på resept av veterinær, og solgt via apotek. Tidligere ble ikke dette regelverket håndhevet særlig strengt, og det var relativt lett å få kjøpt sinkoksid hos ulike fôrprodusenter og utstyrsleverandører. Men i februar i år gikk Mattilsynet ut med en presisering av regelverket. Det betyr at all sinkoksid til forebygging av sjukdom kun skal selges fra apotek på resept fra veterinær. Sinkoksid, innkjøpt utenom apotek er ikke tillatt til medisinsk bruk på gris.

I løpet av de siste tre årene er salget av sinkoksyd tredoblet, og man ser tendensen til at det er økte problemer med avvenningsdiare og ødemsjuke i svinebesetningene. Større besetninger og mer intensiv drift er nok noe av forklaringen på denne økningen. I Helsetjenesten for svin arbeides det mye med rådgivning og forebygging av de nevnte sjukdommene, og selv om sinkoksyd har god dokumentert effekt er det visse betenkeligheter ved bruken av stoffet til gris. De anbefalte dosene ligger tett opp til mengder som kan være skadelig (toksisk) for grisene, særlig dersom det brukes i lengre tid enn de anbefalte fjorten dagene. De høye dosene kan også hemme opptak av andre viktige mikromineraler. Og – selv om dette ikke er et like stort problem i Norge som i våre naboland – så kan sinkoksyd være en miljøbelasting.

Sinkoksyd tildeles grisene på forskjellige måter ute i besetningene. Ikke alle følger Helsetjenestens anbefaling om å bruke betongblander for å få et så homogent blandeforhold som mulig. Når det strøs tilfeldig i troer, automater eller på bingegolv, øker sjansen for feildosering og forgiftninger.

Disse forhold, sammen med Mattilsynets presisering av regelverket har aktualisert spørsmålet om produksjon av medisinfôr med ekstra sinkoksyd. Helsetjenesten for svin har derfor i samarbeid med fôrbransjen startet et arbeid for å få et tilbud på markedet som imøtekommer denne etterspørselen, og der sinkoksyd av legemiddelkvalitet og korrekt dosering skal være prioritert.

Fôrmøller som ønsker å produsere medisinfôr, som i denne sammenheng er fôr som inneholder mer enn 150 mg sinkoksyd pr kg, må innhente en såkalt tilvirkertillatelse fra Statens Legemiddelverk, og det medfører en lang rekke krav til dokumentasjon for å få en slik tillatelse. Siden dette vil være meget kostbart å etablere og holde i gang, vil bransjen samarbeide for å gjøre produksjon og salg så smidig og kostnadseffektivt som mulig.

Vi regner med at det i løpet av det kommende halvåret vil komme en løsning på disse tingene. Det vil da bli mulig å få utlevert medisinfôr tilsatt sinkoksyd i terapeutiske doser, etter resept fra veterinær, hos egen leverandør av fôr. Vi vil komme med mer informasjon når dette blir klart.