Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bra markedsbalanse og god lønnsomhet i svinenæringa

Markedsbalansen ser god ut for i år og ut i 2006. Lønnsomheten i svineproduksjonen har tatt seg opp, og er nå omtrent på høyde med høsten 2003. Våre beregninger viser spesielt god utvikling i smågrisproduksjonen.


Bra markedsbalanse og god lønnsomhet i svinenæringa

Markedsbalansen ser god ut for i år og ut i 2006. Lønnsomheten i svineproduksjonen har tatt seg opp, og er nå omtrent på høyde med høsten 2003. Våre beregninger viser spesielt god utvikling i smågrisproduksjonen.

 

Det må samtidig nevnes at vi fra i år har gått over til å regne med norocproduksjon i kalkylene våre. Dette utgjør et pluss i dekningsbidraget på ca. 640 kroner per årspurke i kombinert produksjon, ca. 230 kroner i smågrisproduksjon, og 15 kroner per slaktegris. Det har også i løpet av de siste par åra vært gjort andre endringer i forutsetninger vi benytter i kalkylene som har slått positivt ut for smågriskalkylen.

 

MARKEDET

Så langt i år (uke 40) viser produksjonen en volumnedgang på 2 prosent, mens salget har økt med 5 prosent. Det er kun cirka 800 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og det ligger an til god markedsbalanse dette året.

Prognoseutvalgets septemberprognoser viser et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Overskuddet er rimelig akseptabelt dersom målet er å være tilnærmet selvforsynt med svinekjøtt gjennom hele året. Med en eksportkvote på 3500 tonn vil det meste av overskuddet være fjernet. Det forutsettes at det produseres 5,0 prosent mer svinekjøtt enn i 2005. Bak denne volumveksten ligger 1 prosent flere slaktegriser og 76,1 kg i slaktevekt. Vektene man her har gått ut fra er 3,1 kg høyere enn i 2005. Det er gått ut fra en økning i antall bedekninger på henholdsvis 1 prosent for siste tertial 2005, og 2,5 prosent for 1. tertial 2006, samt 1 prosent flere slaktegriser pr fødte kull. Hittil i år viser semintallene en nedgang på 4 prosent, mens nedgangen siste 3 måneder (juni-august) er hele 6,3 prosent.

Engrossalget har forutsatt å øke med 2 prosent i 2006. Bak økningen i salget ligger en pris som ligger kr 0,90 under dagens målpris. Det er verdt å merke seg at årets økning i salg er stipulert til 2,2 prosent.

 

PRISER

Gilde gir nå en tilleggsytelse på slakt på kr 1,05 per kg. Dette tillegget, samt puljetillegget kommer i tillegg til prisen på slakt som oppgis i tabellen. Smågrisprisen gikk ned med kr 20 fra 12. september. Per 10. oktober er noteringsprisen på smågris kr 520, og det gis et pristillegg på kr 100 per gris. I tillegg til dette kommer puljetillegg, noroctillegg og kvalitetstillegg. I våre kalkyler har vi regnet med en noteringspris på kr 520 ut året.

Fra 3. oktober økte svinekjøttprisen med 63 øre per kg. Dette skyldes i hovedsak en sesongmessig økning av engrosprisen, og noen øre endring av innmatverdien. En tilsvarende økning skjedde også 17. oktober. Noteringsprisen er dermed ca. kr 19,10 per kg i klasse E for slakt opp til 77 kg. Med denne prisøkningen vil engrosprisen ligge på målprisnivå.

Vi regner med at vi får den vanlige nedrappinga av priser og vekter i månedsskiftet november/desember.

Det trekkes fortsatt kr 1,90 per kg i omsetningsavgift. Norsk Kjøtt går nå inn for at denne avgifta skal reduseres med 50 øre per kg fra nyttår, og ytterligere trappes ned utover vinteren 2006. Årsaken til at det fortsatt trekkes så mye i omsetningsavgift er at siste overproduksjon krevde ca 200 mill kroner til markedsregulering. Først ved nyttår vil denne kostnaden være nedbetalt.

I kalkylene våre benytter vi FKØVs pris på Format Stjerne Appetitt. I oktober i år er prisen pr. fôrenhet for dette fôrslaget 2 øre høyere enn i oktober i fjor. Dette skyldes ifølge FKØV dyrere proteinråvarer i år. I fjor inngikk rapsmjøl som en rimelig proteinråvare i svinefôret, mens denne varen nå har fått økt toll.

 

LØNNSOMHETEN

Med økningen i smågrispris i juni og juli fikk vi en kraftig lønnsomhetsforbedring i smågrisproduksjon. Dekningsbidraget i norocproduksjon er beregnet til vel kr 8000 per årspurke i høst. I slaktegrisproduksjon regner vi med et dekningsbidrag på ca kr 220. Vi har regnet med en prisøkning på til sammen 1,20 kr per kg på slakt i oktober, og dette gir et beregnet dekningsbidrag på ca kr 15000 i oktober/november.

Endringene som er gjort i kalkylen, bl.a. med overgang til å regne med noroc, gjør at dekningsbidragene vi beregner fra 1/1 2005 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år.